Събирателно дружество – адвокат от Пловдив

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: търговско право, адвокат от Пловдив, адвокатска кантора, събирателно дружество, СД, съдружници.

Събирателното дружество (СД) е вид търговско дружество, което притежава всички индивидуализиращи белези, присъщи за дружествата. Специфичната характеристика при него е, че то е персонално и няма представителни органи. При него всички съдружници отговарят лично и неограничено за задълженията на търговското дружество. Въпреки това е необходимо да се прави разграничение, че събирателното дружество е самостоятелен правен субект – юридическо лице, което има свое имущество, печалба и задължения, самостоятелна страна е по сделки. Съдружниците не действат от свое име, а от името на търговеца – СД.

Минималният брой за учредяване на събирателно дружество е две лица, които могат да бъдат физически или юридически. Недопустимо е в правния мир да съществува търговец – еднолично събирателно дружество. Именно поради това, при прекратяване на членство и останал един съдружник – дружеството се прекратява.

Друго необходимо условие, което трябва да се изпълни при учредяване на събирателното дружество, е да се сключи учредителен договор. С този договор се уреждат вътрешните отношения между съдружниците, създават се членствени правоотношения, определя се начинът на представляване на дружеството, видът и размерът на вноските от страна на съдружниците и др. Договорът се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите, като формата е за действителност.

За завършване на фактическия състав на учредяването на събирателното дружество се извършва вписване в ТРРЮЛНЦ. Към заявлението за вписване се прилагат учредителният договор и подписите на учредителите.

Търговецът – СД се представлява от всеки един съдружник, освен ако не е уговорено друго. Всички извършени правни и фактически действия от представителите се считат за действия на дружеството, а страна по сключените сделки автоматично става търговеца. Представителната власт произтича от закона, поради което не се извършва допълнително упълномощаване. Органичаване на представителната власт може да се предвиди  в учредителния договор при уреждане на вътрешните отношения между съдружниците.

От друга страна, съдружниците не могат да извършват конкурентна дейност спрямо дейността на дружеството. Забраната произтича от закона и при нарушаването ѝ съдружникът дължи обезщетение за причинени вреди на дружеството. Други задължения на съдружниците са да направят своите вноски, както е уговорено в дружествения договор, да бъдат лоялни към дружеството и да участват в дейността на дружеството, тъй като при персоналните дружества съществен е личният принос и доверието.

От вида на търговското дружество следва, че отговорността на съдружниците е солидарна и неограничена. Това означава, че кредиторите на търговеца могат да насочват своите претенции към съдружниците, които отговорят със своето лично секвестируемо имущество. Тази отговорност има функцията на допълнително обезпечение на вземанията на кредиторите. Тя не е самостоятелна, а е в допълнение на отговорността на дружеството. Именно поради това претенциите първо се предявяват към събирателното дружество, а след това към съдружник. Обратната хипотеза обаче е неприложима – личен кредитор на съдружник не може да предяви претенцията си към събирателното дружество, а търси единствено удовлетворение от съдружника като физическо лице.

Събирателното дружество може да прекратя съществуването си в правния мир на основания, посочени в Търговския закон, или клаузи в учредителния договор. Такива например са: с предизвестие от съдружник, постигане на поставена цел, по съгласие на съдружниците, смърт на съдружник, по искане на кредитор на съдружник, по решение на съда, несъстоятелност и други.

Възможно е да се прекрати членственото правоотношение и на отделния съдружник в събирателното дружество в хипотезата на упражняване на право на съдружник за едностранно прекратяване с подаване на предизвестие, смърт на съдружник, изключване на съдружник по съдебен ред, инициирано от всеки един от съдружниците. Специфичното при прекратяване на членствено правоотношение на един съдружник е, че в събирателното дружество е необходимо да продължи участието на поне още двама съдружници. Това изискване произтича от закона, според който не може да се учредяват или съществуват еднолични събирателни дружества поради характера на персоналните дружества – търговци.

И в двата случая на прекратяване на дружеството и членството се извършват редица действия, за да се осъществи фактическия състав на прекратяването. В отделните хипотези на прекратяване е необходимо да се осъществяват различни действия, като последното от тях е вписване в ТРРЮЛНЦ. Това вписване има оповестителен характер спрямо трети лица с цел да се внесе яснота в търговския оборот относно съществуването на търговеца.