Нищожност на решение на общото събрание на дружеството (чл. 75 ТЗ)

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: търговско право, адвокат от Пловдив, адвокатска кантора, решение на общото събрание, нищожност, чл. 75 ТЗ.

В чл. 75, ал. 2 от Търговския закон законодателят е предвидил, че при противоречие на решение на Общото събрание на дружеството с решение на съда, с което е отменено решение на общото събрание на дружеството, е налице нищожност. Тази нищожност е предвидена в чл. 26 от ЗЗД и на нея могат да се позоват съдружници и акционери. Ответник по спора винаги е самото търговско дружество.Трябва да се има предвид, че не всеки порок на тези решения води до нищожност, а само този, който изрично е посочен в закона. Активно легитимираните лица търсят своята защита чрез установителен иск, като в различните хипотези, в зависимост от това дали решението на органа подлежи на вписване, искът се предявява на основание чл. 124, ал. 1 и 4 от ГПК, чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ, както и на основание – чл. 75, ал. 2 от Търговския закон.

Нищожността на решенията, които противоречат на влязло в сила решение, с което е отменен решение на общото събрание на дружествотот, е изначална. Такова решение може да се вземе на ново Общо събрание единствено при нововъзникнали факти. Порокът в първото решение не може да се санира. Именно поради това за предяваването на този иск не е предвиден срок.

Съдът, който е компетентен да разгледа този спор, е окръжният, а редът за разглеждането му – особено производство по ГПК – чл. 365 и следващите от ГПК.

Чрез установителня иск нищожност може да се иска и за решение, което не е взето, но е отбелязано в протокола при провеждане на Общото събрание като взето и е вписано в ТРРЮЛНЦ. Възможна е и хипотеза, в която изобщо не е проведено Общо събрание, но отново е отбелязан фактът на взето решение в протокол.