За нас

Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ разполага с квалифициран екип с богат практически опит, предоставящ адвокатски услуги на корпоративни клиенти и физически лица

Услуги

Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ специализира в решаване на казуси от областта на частното право – гражданско право, вещно право, облигационно право, семейно и наследствено право, трудово право, търговско дружествено право, търговски сделки, авторско право, правен режим на търговските марки, конкурентно право, както и в областта на изпълнителното производство по ГПК.

Новини

В сайта на Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ се публикуват най-актуалните, интересни и значими събития от дейността на кантората. В нея също може да се информирате за всички важни новини за юридическата общност.

Анализи

В сайта на Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ се публикуват анализи от съдебната практика и правната доктрина, имащи важно значение за гражданския и търговския оборот.

Стажове

Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ подпомага развитието на студентите от специалност „право“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. За целта ежегодно се осигурява възможност за стажове и се работи в тясна връзка със студентските организации в университета при организиране на образователни събития и мероприятия.

Книги

Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“ допринася и за развитието на правната доктрина, като специалистите от кантората имат издадени книги с практическа насоченост, които се разпространяват на книжния пазар.