Разваляне на договор за продажба на имот срещу задължение за издръжка и гледане

ВЪПРОС

Когато се установи, че за известен период от време приобретателите по алеаторен договор не са изпълнявали задълженията за гледане и издръжка, подлежи ли на разваляне този договор поради неизпълнение?

ОТГОВОР

Отговорът на този въпрос произтича от естеството на поетото задължение, което е трайно и продължително-до смъртта на кредитора. Това, което длъжникът трябва да престира на кредитора си ден по ден, е поначало неотлагаемо в смисъл, че това, което трябва да се даде днес е жизнено необходимо и не може да се отложи за утре. Изводът е, че ако задължението за гледане и издръжка не се изпълнява известно време, изпълнението в натура за пропуснатото време е вече невъзможно. Пропуснатото по каквато и да е причина изпълнение не може да бъде дадено допълнително по-късно. Кредиторът със сигурност ще получи по-малка престация от уговорената/П. В., „Договор за гледане и издръжка“, изд.1994 г., стр.77-78/. В съзвучие с теорията е и практиката на ВКС, според която задължението по договор за издръжка и гледане е неделимо както по своя характер, така и поради намерението на страните/решение № 35 от 23.03.1999 г. по гр. д. № 966/98 г. на II ВКС/. Неизпълнението на задълженията за част от обема на дължимата престация и не за целия период е основание за разваляне на договор изцяло поради неизпълнение/ решение № 1267 от 12.11.2008 г. по гр. д. № 5326/2007 г., V ГО на ВКС/. За да приеме, че неизпълнението за определен период от време е незначително и да откаже разваляне на договора, като приложи чл. 87, ал. 4 от ЗЗД, съдът трябва да оцени съотношението между изпълнената и неизпълнената част от задължението, но следва да вземе предвид вида на договора и характера на задължението. Преценката за това кога неизпълнението на договор за прехвърляне на имот срещу задължението за издръжка и гледане е незначително по смисъла на чл. 87, ал. 4 ЗЗД, следва да се извършва изцяло в светлината на интереса на кредитора с оглед конкретните обстоятелства – възраст, здравословно състояние, специфични нужди, физическа кондиция, икономически условия и пр. При прехвърлянето на имот срещу задължение за издръжка и гледане продължителността на изпълняване на поетото задължение от страна на длъжника не може да се поставя като единствен и основен елемент, обосноваващ значимостта на осъществено изпълнение. Хипотетично всяко едно от посочените по-горе обстоятелства за конкретната житейска ситуация на кредитора може да доведе до извод за това, че неизпълнението не е незначително/решение № 818 от 7.01.2011 г. по гр. д. № 1371/2009 г. на IV ГО на ВКС/. В същия смисъл е и решение № 441 от 27.05.2009 г. по гр. д. № 486/2008 г. на IV ГО на ВКС. В това решение е прието, че договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане е единен и задължението по него е неделимо както по своя характер, така и поради намерението на страните. Неговото неизпълнение следва да се преценява от гледна точка на чл. 87, ал. 4 ЗЗД – доколко съществено е неизпълнението с оглед интереса на кредитора. Когато прехвърлителят е бил възрастен, с влошено здравословно състояние и се е нуждаел от постоянни грижи и издръжка, лишаването му от гледане представлява съществено неизпълнение.

В обобщение както в теорията, така и в практиката договорът за издръжка и гледане се разглежда като единен, а задължението по него е неделимо. Неизпълнението на този договор за известен период от време не може да бъде дадено по-късно. Когато съдът преценява дали договорът трябва да се развали или не, тъй като неизпълнението е незначително, трябва да се съобрази със специфичния за този вид договор интерес на кредитора. От значение е не толкова продължителността на периода на неизпълнение, колкото обстоятелствата, при които гледането и издръжката не са дадени и които може да са усложнили състоянието на кредитора.

Вж. РЕШЕНИЕ № 60248 ОТ 11.11.2021 Г. ПО ГР. Д. № 491/2021 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС