Задължения на съда при преценка на интереса на детето при спорове между родители относно дете

ВЪПРОС

Следва ли при спор по чл. 51, ал. 4, съединен с иск по чл. 127а СК съдът да изследва служебно фактите и обстоятелствата, обуславящи интереса на детето, в това число мястото, условията и средата, при които то ще пребивава, както и разширеното семейство на родителя, който ще упражнява родителските права занапред и да допусне доказателства за това служебно, без да е обвързан от процесуалното поведение на страните?

ОТГОВОР

Този въпрос е поставен във връзка с оплакването в касационната жалба, че въззивният съдът е оставил без уважение искането на касатора да бъде изготвен международен социален доклад, тъй като майката трайно живее и работи на територията на Република Германия, но родителските права са предоставени на нея, като е постановено и детето да живее при майка си в Германия без да са изследвани социално- битовите условия и осигуряването на здравните и образователните нужди на детето в чуждата държава.
Относно поставения въпрос настоящият състав на ВКС дава следния отговор: Нормата на чл.15, ал.6 във вр.чл.21,т.15 от Закона за закрила на детето по отношение задължението за изготвяне на доклад от Дирекция „Социално подпомагане“ за обстоятелствата по чл. 59, ал.4 СК с оглед интересите на детето, е императивна. Съдът следи служебно за интересите на детето, както и за прилагането на императивните правни норми. Служебното начало е водещо и изключва принципа за ранна преклузия. Съдът следва служебно да назначи изготвянето на социален доклад за социално- битовите условия за живот и за осигурените здравни и образователни нужди на детето в чуждата държава. В този смисъл са и решение №174/21г на IV ГО и решение №34/18г. на IV ГО.

Въззивното решение е необосновано и е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Съдът е направил фактически изводи за риск от родителско отчуждение, за желанието на детето и за по- добрите условия на живот при майката в Германия, но се е позовал на доказателства, които не са достатъчни, за да обосновават тези изводи. Съгласно ППВС 1/74 „изменение на
обстоятелствата“ са и отчуждение на детето по вина на другия родител и създаване на пречки на отглеждащия родител да се осъществяват личните отношения на другия родител. Не е достатъчно само бащата да създава пречки за комуникация на майката с детето чрез съвременните електронни средства за комуникация, както и да не разрешава контакти между майката и детето извън времето за лични контакти на майката, но е необходимо и такива задължения да са били възложени на бащата чрез режима за лични контакти на майката. След заминаването на майката в Германия и трайното и установяване там, е настъпила промяна в обстоятелствата, но изменение на режима на личните контакти не е поискано, а изпълнението на първоначалния режим е станало невъзможно. Съдът е взел предвид желанието на детето, дадено в съдебно заседание, но не е отчел изразеното противоположно желание пред социалните и пред експерта- психолог. Не са достатъчни само свидетелски показания за условията на живот, за осигуряването на здравето и образованието на детето при майката в Германия, но е необходимо и приемането на социален доклад за тези обстоятелства. Освен това съдът е длъжен и служебно да назначи изготвянето на социален доклад за социално- битовите условия за живот и за осигурените здравни и образователни нужди на детето в чуждата държава. Като не е изпълнил това процесуално задължение, съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

Така Р. № 135/26.10.2023 г. по гр.д. № 447/2023 г. на III ГО, 4-ти състав на ВКС