Отговорност на държавата и общината при наследяване по чл. 11 ЗН

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, отговорност на държавата и общината, наследство, задължения, чл. 11 ЗН.

ЧЛ. 11 ЗН

Когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

ПРОТИВОРЕЧИВА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 458 ОТ 30.09.2016 Г. ПО Ч. Т. Д. № 1303/2016 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС, достъпно в ПИС „Сиела“, https://www.ciela.net/

Разпоредбата на чл. 11 ЗН урежда получаването на наследството от държавата и от общините в случаите, когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството, или когато наследниците изгубят правото да приемат наследството. Общината става собственик на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, на чиято територия се намират. Всичко останало от наследството се получава от държавата. Следователно общината получава само конкретни вещни права, придобива конкретно имущество по силата на закона, но не и пасивите, които остават в тежест на общия правоприемник – държавата. Получаването на имуществото от общината на основание чл. 11 ЗН е сходно с придобиването на имущество от заветника, доколкото общината придобива отделни права от наследството, но не отговаря за задълженията на починалото лице. За задълженията на починалия отговаря държавата ограничено – до размера на полученото от нея имущество, тъй като приема наследството винаги по опис съгласно чл. 61, ал. 2 ЗН. След изчерпване на актива на наследството кредиторите с непогасени вземания имат право на иск по чл. 66, ал. 2 ЗН срещу общината, в който случай общината ще отговаря за непогасените вземания до размера на полученото имущество /движими вещи и недвижими имоти/.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 60154 ОТ 07.12.2021 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 4506/2021 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС, достъпно в ПИС „Сиела“, https://www.ciela.net/

Разпоредбата на чл. 61 от Закона за наследството не ограничава лицата, които могат да приемат наследствено имущество по опис. Ал. 2 от тази разпоредба само посочва кои лица задължително следва да приемат наследството по опис /непълнолетните, държавата и обществените организации/. Спрямо тези лица това задължение е въведено с цел осигуряване защита на имуществените им права от бъдещи претенции от страна на кредиторите на починалото лице.

При заявено искане от заинтересована страна обаче по опис може да бъде приемано наследствено имущество както от наследниците по закон /чл. 5-10 ЗН/, така и от всички други лица, които придобиват част от наследственото имущество, но не по наследство, а по силата на закона /държавата и общините, които придобиват собственост по силата на чл. 11 ЗН, а не като наследници на починалия/.

Обстоятелството, че в хипотезата на чл. 11 ЗН общината не е универсален правоприемник на починалия, а придобива само определени негови вещи, не е пречка за придобиването на това имущество от общината по опис, когато общината е направила такова искане. Действително, в този случай положението на общината е сходно с положението на заветник. В същото качество /не на универсален, а на частен правоприемник/ се намира обаче общината и в хипотезата на придобиване на движими вещи или имоти по дарение и завещание, в които случаи съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за общинската собственост общината също следва да придобие дарените или завещани имоти като ги приеме по реда на чл. 61, ал. 2 ЗН- по опис.

Приемането на посочените в чл. 11 ЗН движими вещи и недвижими имоти от общината по опис се налага не за да се ограничи отговорността на общината за задължения на починалото лице, защото независимо дали общината е приела по опис или не, тя не отговаря за задълженията на починалото лице /за тях отговоря само държавата до размера на полученото имущество, тъй като съгласно чл. 61, ал. 2 ЗН държавата винаги приема това имущество по опис/, а спрямо общината е приложима по аналогия разпоредбата на чл. 68 ЗН: че полученото от общината наследствено имущество се намалява съответно, когато останалото наследствено имущество /в случая останалото в собственост на държавата наследствено имущество/ не е достатъчно за изплащането на наследствените задължения. Приемането по опис на придобитото от общината на основание чл. 11 ЗН имущество се налага, за да се отграничат движимите вещи и недвижимите имоти, които общината придобива по реда на чл. 11 ЗН /жилища, ателиета, гаражи, парцели и имоти, предназначени предимно за жилищно строителство, находящи се на територията на тази община/ от останалите движими вещи, жилища, ателиета, гаражи, парцели и имоти, предназначени предимно за жилищно строителство, останали в наследството на починалиия, но намиращи се на територията на други общини, както и от останалите недвижими имоти на починалото лице, които остават в собственост на държавата на основание чл. 11 ЗН. Същото е необходимо, за да е ясно, спрямо кои недвижими имоти на държавата кредиторите на починалия могат да насочат претенциите си и спрямо кои вещи на общината ще бъде приложена разпоредбата на чл. 68 ЗН при недостиг на придобитото по реда на чл. 11 ЗН от държавата имущество за удовлетворяване на кредиторите.

Поради всичко гореизложено съдът приема, че в случаите, в които общината придобива по силата на закона посочените в чл. 11 ЗН движими вещи и недвижими имоти на починало лице, общината има право да инициира производство по чл. 61 ЗН за приемане на това наследствено имущество по опис, независимо че в този случай се явява частен, а не универсален правоприемик на починалия.