Освобождава ли се от отговорност по чл. 109 ЗС собственикът на ограда, посредством която се създават пречки за ползването на съседен недвижим имот, когато състоянието на оградата е резултат от развитието на естествени природни процеси ?

собственикът на ограда, посредством която се създават пречки за ползването на съседен недвижим имот, когато състоянието на оградата е резултат от развитието на естествени природни процеси, не се освобождава от отговорност по чл. 109 ЗС . Съображенията за този отговор са следните:
Съгласно чл. 109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което го смущава и ограничава да упражнява своето право. При нарушаване на това абсолютно право на негово разположение е негаторният иск. Смущаване в упражняването на правото на собственост може да се изрази не само пряко в действия, но и косвено с бездействие, което поддържа противоправно състояние в съседен имот.
По правило, съгласно чл. 48, ал. 3, изр. 1 ЗУТ (норма, аналогична на чл. 46, ал. 1, изр. 1 ЗТСУ /отм./) оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Съгласно чл. 48, ал. 3, изр. 3 ЗУТ е допустимо оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя. Съобразно разпоредбата на чл. 92 ЗС ограда, разположена изцяло в един от съседните имоти, представлява приращение и става собственост на собственика на земята, върху която е построена. В това си качество и по аргумент от разпоредбите на чл. 45 и чл. 50 ЗЗД, чл. 50 ЗС и изискванията на благоустройствените закони (чл. 47 ЗТСУ /отм./, чл. 195 ЗУТ) този собственик е задължен да поддържа оградата в състояние, което не оказва вредоносно въздействие върху съседните й имоти. Той носи отговорността да полага грижа за целостта и устойчивостта й, да предотвратява вредоносно въздействие, включително като извършва ремонтно-възстановителни дейности за отстраняване последиците от развитието на естествени природни процеси, както и носи отговорността за ефективността на взетите мерки. Собственикът на оградата е длъжен, включително с оглед общата и принципна забрана да не се вреди другиму, да предприеме необходимото за избягване на привеждането й в състояние, което би могло да бъде източник на смущения и ограничения в пълноценното упражняване на правото на собственост върху съседните имоти.

Така Решение № 50124/08.12.2023 г. по гр.д. № 112/2022 г. на II ГО на ВКС