Услуги

АДВОКАТСКА КАНТОРА „ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ & ПАРТНЬОРИ“

е основана в гр. Пловдив, където към настоящия момент е ситуирана централата й. Кантората разполага с офиси в гр. София и гр. Трявна. Кантората оказва съдействие на своите клиенти чрез провеждане на консултации, съдействие при водене на преговори, изготвяне на документи, процесуално представителство пред съдебни институции и арбитраж, представителство пред държавни ведомства и учреждения, абонаментно правно обслужване. Адвокатите предоставят правни услуги на търговски дружества и физически лица основно в следните области – вещно право, придобиване и изгубване на права върху недвижими имоти, вписвания в имотен регистър, семейно право, наследяване на дългове и защита на наследниците, заповедно производство и защита срещу заповед за изпълнение, изпълнителен процес и защита по изпълнителни дела пред ЧСИ, търговско право и дружествени спорове, бизнес и интелектуална собственост, регистрация на фирма и т.н. 

Административно право и процес 

Оспорване на административни актове, възражения по актове за установяване на административно нарушение, обжалване на наказателни постановления, защита срещу действия и бездействия на администрацията и др.

Общи въпроси на гражданското право

Поставяне под запрещение, настойничество и попечителство, актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за граждански брак и акт за смърт), безвестно отсъствие и обявяване на смърт,  правен режим на юридическите лица с нестопанска цел – сдружения и фондации (регистрация, промени, прекратяване), недействителност на сделките (нищожност и унищожаемост), ценни книги, правен режим на сделките (пълномощни, договори и т.н.), модалитети в договорите – условие, срок и тежест, представителство (доброволно и задължително представителство, упълномощаване и преупълномощаване, представителство на търговско дружество и др. юридически лица, косвено представителство, защита на представлявания и т.н.), погасителна давност, преклузивни срокове при упражняване на права и др.

Собственост върху имоти и движими вещи

Частна и публична собственост, общинска и държавна собственост, прехвърлителни сделки относно имоти и движими вещи, актуване и деактуване на общинска собственост, отказ от право на собственост, процесуално представителство относно спорове за права върху имоти и др.

Ограничени вещни права върху имоти

Право на ползване (учредяване на право на ползване, права и задължения на ползвателя, срокове относно правото на ползването, прекратяване (погасяване) на правото на ползване, искове за прекратяване на правото на ползване по съдебен ред и др.), право на строеж и право на надстрояване и пристрояване (учредяване, срокове при изграждане на постройката, прехвърляне на право на строеж, съсобственост върху право на строеж и др.), сервитутни права.

Владение и държане

Придобиване и загубване на владение и държане, придобиване по давност на имот, придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение, претенции за подобрения в имот, права на добросъвестния подобрител, упражняване на право на задържане, разноски при владение, искове за обезщетение при владение, владение при сключен предварителен договор, процесуално представителство при искове за защита на владението и др.

Съсобственост върху имоти

Използване на съсобствена вещ, разноски при съсобствен имот, управление и разпореждане със съсобствена вещ, изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, искове между съсобственици (обезщетение при еднолично ползване на имот, иск за използване и управление на съсобствен имот, искове за назначаване на управител на съсобствен имот и др.), правен режим на етажната собственост, спорове във връзка с етажна собственост, способи за прекратяване на съсобственост (доброволна делба, съдебна делба на съсобствен имот), разрешение за извършване на делба при малолетен или непълнолетен съсобственик и др.

Констативни нотариални актове

Консултации във връзка с издаване на констативен нотариален акт, съдействие пред ведомства и институции при издаване на констативен нотариален акт, искове за отмяна по съдебен ред на издадени констативни нотариални актове и др.

Вписвания в книгите за вписване по ПВ/имотен регистър

Подлежащи на вписване актове относно имоти (ипотека, договор за наем, договор за аренда в земеделието, възбрана, постановление за възлагане, искова молба, съдебно решение, отказ от право на собственост и т.н.), действие на вписването спрямо трети лица, процесуално представителство при обжалване на отказ на съдията по вписванията и др.

Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда

Процедура, права на собственика на имот, обезщетяване при отчуждаване на имот, процедури по обжалване и др.

Семейно право

Имущество на съпрузите (режим на разделност, режим на съпружеска имуществена общност, брачен договор), лично имущество на единия съпруг, управление и разпореждане с общо имущество на двамата съпрузи, прекратяване на брака (развод по взаимно съгласие между съпрузите и развод поради разстройство на брака), искове за родителски права върху деца, искове за издръжка и промяна на размера на издръжката, искова за установяване на произход от бащата, защита от домашно насилие и др.

Наследяване

наследство по закон, завещания, приемане на наследство, отказ от наследство, делба на наследство и др.

Договорно право

Сключване, изменение и прекратяване на договори (напр. заем, наем, изработка, поръчка, аренда в земеделието и т.н.), искове за обезщетение при неизпълнение на договор, разваляне на договор, отмяна на дарение, искове за задатък и неустойка, цесия на вземане, прихващане, обезпечителни права (поръчителство, залог и ипотека) и др.

Непозволено увреждане и неоснователно обогатяване

Искове за обезщетение при имуществени и неимуществени вреди, възражение за съпричиняване, искове за получено без правно основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание,  процесуално представителство и др.

Търговско право – общи въпроси

Правен режим на търговското предприятие (прехвърляне на търговско предприятие, залог и лизинг на търговско предприятие, търговски книги), Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ (вписване на обстоятелства и обявяване на актове, защита на търговеца срещу вписване, действие на вписването, заличаването и обявяването), търговско представителство (прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник). 

Търговско дружествено право

Регистрация и заличаване на едноличен търговец, регистрация на търговско дружество (напр. ЕООД и ООД), непарични вноски в търговско дружество (апорт), въпроси относно правния режим на дружество с ограничена отговорност и акционерно дружество, прехвърляне и наследяване на дружествени дялове и акции, права и задължения на съдружници и акционери, право на дивидент, съсобственост на дял в ООД, принудително изпълнение върху дружествени дялове и акции, напускане и изключване на съдружник, дружествени спорове (иск за установяване на нищожност на решение на общото събрание, иск за отмяна на решение на общото събрание, иск за защита на членството), ликвидация на търговско дружество и др.

Търговски сделки

Продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел търговеца да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, застрахователни сделки, банкови и валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и др.

Изпълнение по реда на Закона за особените залози

Консултации на клиенти във връзка с подготовка или усложнения при провеждане на принудително изпълнение по реда на ЗОЗ, изготвяне на договори за особен залог и съдействие при вписването им в съответните регистри, указване на съдействие при упражняване на правата на заложния кредитор: вписване на пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество; осъществяване на мерки за принуда спрямо заложеното имущество (предаване на заложени движими вещи и въвод във владение на недвижими имоти и търговско предприятие); вписване на особения залог спрямо приобретател на заложено имущество и изпълнение срещу него; осъществяване на изпълнение върху заложеното имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК, осъществяване на представителство на заложния кредитор пред съответния частен съдебен изпълнител с цел реализиране и защита на правата му, оказване на съдействие във връзка с продажбата на заложено имущество по реда на ЗОЗ или при осъществяване на управление на заложено търговско предприятие, както и при разпределение на суми от депозитаря, осъществяване на действие по защита на залогодател във връзка с предявяване на искове от залогодателя за оспорване на вземането по чл. 36 ЗОЗ  във връзка с чл. 124, ал.1 ГПК и чл. 439 ГПК, процесуално представителство на заложния кредитор при открито производство по несъстоятелност на залогодателя, представителство и съдействие по вече образувано изпълнителни производства по реда на ЗОЗ и ГПК във връзка със заложеното имущество и др.

Изпълнително производство по ГПК

Депозиране на заявления за издаване на заповеди за изпълнение, процесуално представителство в заповедното производство и снабдяване с изпълнителен лист, изготвяне и депозиране на възражения от длъжника срещу издадени заповеди за изпълнение по чл. 410 или чл. 417 ГПК, процесуално представителство по водене на дела за съществуване на вземането по чл. 422 ГПК и искове за оспорване на вземането по чл. 424 ГПК, образуване, спиране и прекратяване на изпълнителни дела, съдействие при налагане или вдигане на обезпечителни мерки запор или възбрана в изпълнителното производство, процесуално представителство при подаване на жалби срещу незаконосъобразни действия от частния съдебен изпълнител по чл. 435 ГПК, процесуално представителство по искове за обжалване на разпределения, процесуално представителство по установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания по чл. 439 ГПК, процесуално представителство при защита на трети лица срещу незаконосъобразно изпълнение по чл. 440 ГПК, процесуално представителство при искове за вреди срещу частни съдебни изпълнители по чл. 441 ГПК, процесуално представителство при искове за несъразмерност на наложените обезпечения по чл. 442а ГПК, процесуално представителство при принудително изпълнение върху движими или недвижими вещи на длъжника, парични вземания срещу трети лица (трудови възнаграждения, вземания по банкови сметки, вземания от контрагенти и т.н.), дружествени дялове и акции на длъжника, обособени части от търговско предприятие, влогове, обекти на индустриалната собственост на длъжника (права върху търговски марки, патенти, полезни модели, промишлен дизайн, топология на интегрална схема или сертификат за сорт растение и порода животно) и др., процесуално представителство при изпълнение върху непарични вземания – предаване на вещи и въвод във владение, задължение за заместимо или незаместимо действие и за бездействие и др.

Търговски марки, колективни марки и сертификатни марки

Търговска марка, колективна марка и сертификатна марка (проучване на марка, възражение, опозиция на марка, жалба, заличаване на марка, отмяна на марка, оттегляне и заличаване на марка, отказ от право върху регистрирана марка, прехвърляне на марка, лицензионен договор (лицензия) на марка, особен залог върху марка, подновяване на марка, промяна на име и адрес относно притежателя на марка и др.), нелоялна конкуренция и имитация на марка, представителство пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с нарушени права върху марка, Патентно ведомство и съда, представителство пред прокуратурата във връзка с извършени престъпления против интелектуалната собственост по Наказателния кодекс и др.

Географски означения – наименование за

произход и географско указание

Географско означение – проучване на географско означение, съдействие при регистрация на географско означение в Патентно ведомство, съдействие при вписване на ползвател на регистрирано географско означение, обжалване на отказ от регистрация на географско означение. 

Онлайн консултации и съдействие на клиенти

Кантората предоставя на своите клиенти възможност за провеждане на онлайн консултации и съдействие при решаване на казуси от областта на частното право – писмени и телефонни консултации, изготвяне на договори и др. документи, предоставяне на писмени правни становища.

Абонаментно правно обслужване

Абонаментното правно обслужване е подходящо за комплексните нужди на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (фондации и сдружения). Предоставянето на тази услуга е след сключване на договор и при предварително определен обем на юридическата дейност на кантората, който е изцяло съобразен с нуждите на клиента.