Нова книга за вписванията с автор адв. д-р Ивайло Василев

През м. септември 2018 г. излезе от печат книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ на адв. д-р Ивайло Василев. Тя е резултат от научните търсения на автора, извършени в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ под ръководството на проф. д-р Венцислав Стоянов – декан на ЮФ.

Съдържанието на книгата предлага на читателя анализ на видовете действие на вписването на актове относно имоти – нотариални актове за прехвърляне или учредяване на вещни права, ипотеки, договори за особен залог върху търговско предприятие, възбрани, договори за аренда в земеделието, договори за наем, брачни договори, саморъчни завещания, искови молби и постановените по тях съдебни решения, актове за отказ от вещни права и т.н. Трудът съдържа и изследване на някои от най-съществените въпроси относно общите положения на вписването по българското вещно право – понятие за вписване, производство по вписване, отказ на съдията по вписванията, публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица.

Институтът на вписването е анализиран през призмата на нормативната уредба по сега действащата персонална система на вписване (Закон за собствеността и Правилник за вписванията) и по реалната система на вписване (Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър), отнасяща се до правния режим на имотния регистър, който все още е в процес на създаване и не е въведен в нито един съдебен район в страната. Представена е най-значимата съдебна практика по изследваните въпроси. Направени са и предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.

Книгата е полезна за съдии по вписванията, нотариуси, адвокати, съдии, частни съдебни изпълнители, синдици, юрисконсулти, преподаватели и студенти по право, както и всички практикуващи юристи с интереси в материята на вещното право.

Книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ беше представена на 01.10.2018 г. в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ от научния ръководител на д-р Ивайло Василев – проф. д-р Венцислав Стоянов, декан на ЮФ на ПУ, и доц. д-р Люба Панайотова, ръководител на Катедра „Гражданскоправни науки“ към ЮФ на ПУ. Модератор на събитието беше доц. д-р Христо Паунов, зам.-декан на ЮФ на ПУ.