Адвокат д-р Ивайло Василев

Адвокат д-р Ивайло Василев


Адвокат д-р Ивайло Василев е управляващ мениджър в Адвокатска кантора „Ивайло Василев & партньори“. Притежава дългогодишен практически опит като адвокат по дела в сферата на гражданското и търговското право.

По-подробно за предлаганите услуги от кантората – натиснете ТУК.

За контакти – натиснете ТУК.

Автор е на книгите „Вписванията по вещното право. Научно-приложен анализ. Практически проблеми и решения. Съдебна практика“, Действие на вписването по българското вещно право“ и „Възбраната“ (последната в съавторство с д-р Димитър Иванов), както и на студии, статии и анализи в периодичния правен печат (сп. „Правна мисъл“, сп. „Собственост и право“, сп. „Търговско и облигационно право“, сп. „Норма“, „Юридически сайт за дружествено право“ и др.), Юридическия портал „Грамада“ и Българския правен портал www.Lex.bg.

Той е лектор на обучителни семинари и участник в международни и национални конференции.

Адв. д-р Ивайло Василев е доктор по гражданско и семейно право, бил е преподавател по вещно право и гражданско право – обща част в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (от 2015 до 2020 г.), Председател на Сдружение „Национален семинарен център „Темида“ (www.lawsems.com) и Главен секретар на дружеството на „Съюза на юристите в България“ в гр. Пловдив (www.sub.bg).

От 2018 г. е Почетен член на Българска асоциация на съдиите по вписванията.

През 2021 г. заема длъжността председател на Районна избирателна комисия 16 Пловдив град за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като преди това е бил заместник-председател на Районна избирателна комисия 16 Пловдив град на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В периода 2021-2023 г. е председател на Избирателната комисия към Адвокатска колегия – Пловдив.


Публикации на адв. д-р Ивайло Василев в научни сборници и периодичния правен печат. Съставителство на сборници

Василев, И. Принудително изпълнение върху дял на съдружник в ООД. – Електронно издание „Юридически сайт за дружествено право“, публикувана на 15.08.2020 г., ISSN 2683-121X, достъпно на https://companylawreview.com/

Василев, И. Диверсията абсолютна давност. – Електронно издание Lex.bg, публикувана на дата 29.07.2020 г., ISSN 2682-9606, достъпна на сайта www.lex.bg

Василев, И. За невъзможността да се впише искова молба при извънредното положение и решението на проблема. – Електронно издание Lex.bg, публикувана на дата 01.04.2020 г., ISSN 2682-9606, достъпна на сайта www.lex.bg

Василев, И., Паунов, Хр. (съставители) Сборник с нормативни актове „Гражданскоправни науки“. С.: София, Издателство „Нова звезда“, 2019 г., ISBN 978-619-198-1199

Василев, И., Паунов, Хр. (съставители) Сборник с нормативни актове „Наказателноправни науки“. С.: София, Издателство „Нова звезда“, 2019 г., ISBN 978-619-198-1168

Василев, И. Вписване на договор за аренда в земеделието в новата съдебна практика. – Собственост и право, бр. 11 от 2019 г.,  ISSN 1312-9473

Василев, И. Ограничават ли незаличените възбрани правото на собственост на купувача от публичната продан?. – Собственост и право, бр. 9 от 2019 г.,  ISSN 1312-9473

Василев, И., Константинова, П. Придобиване на съкровище – вещноправни и наказателноправни аспекти. – В: Сборник „Право и културни ценности“, С.: БАН, Институт за държавата и правото, 2019 г., ISBN 978-954-9583-37-3

Василев, И. Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд. – Търговско и облигационно право, бр. 4 от 2019 г., ISSN 1313-8133

Василев, И. Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя. – Собственост и право, бр. 3 от 2019 г.,  ISSN 1312-9473

Василев, И. Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността. – Собственост и право, бр. 2 от 2019 г.,  ISSN 1312-9473

Василев, И. Особености при обявяване на предсрочна изискуемост на кредит чрез съобщение, изпратено чрез куриер. – Портал на българския юрист „Грамада“, публикувана на 20.09.2019 г., ISSN 2682-9703, достъпна на http://gramada.org/описание-на-имота-и-представяне-на-ски/ (последно посетен на 23.09.2019 г.)

Василев, И. Описание на имота и представяне на скица от кадастралната карта при вписване на възбрана. – Портал на българския юрист „Грамада“, публикувана на 03.01.2019 г., ISSN 2682-9703, достъпна на http://gramada.org/описание-на-имота-и-представяне-на-ски/ (последно посетен на 23.09.2019 г.)

Василев, И. Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 11 от 2018 г., ISSN 1312-9473

Василев, И. Актуални въпроси на поръчителството. – Търговско и облигационно право, бр. 10 от 2018 г., ISSN 1313-8133

Василев, И. Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 10 от 2018 г., ISSN 1312-9473

Василев, И. Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие. – Собственост и право, бр. 7 от 2018 г., ISSN 1312-9473

Василев, И. Относно нормата на чл. 24, ал. 4 от Семейния кодекс. – Портал на българския юрист „Грамада“ (gramada.org), публикувана на 15.10.2018 г.

Василев, И. Относно неравноправните клаузи и правото на банката едностранно да увеличи лихвата по договор за потребителски кредит. – Правен портал lex.bg, публикувана на 20.10.2018 г.

Василев, И. Противоречива съдебна практика на ВКС по въпроса за добросъвестността на купувача при отговорност за евикция. – Правен портал lex.bg, публикувана на 12.09.2018г.

Василев, И. Вещи – понятие и видове. – Общество и право, бр. 6 от 2018 г., ISSN 0204-85-23

Василев, И. Относно недействителността на срочните трудови договори за назначаване на съдии по вписванията. – Портал на българския юрист „Грамада“ (gramada.org), публикувана на 13.09.2018 г.

Василев, И. Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция. – Правен портал lex.bg, публикувана на 13.07.2018 г.

Василев, И. Критичен поглед към новия чл. 116а ЗЗД. – Правен портал lex.bg, публикувана на 23.05.2018г.

Василев, И. Публичност на вписването по българското вещно право. – Правна мисъл, 2017, № 4, 139-154, ISSN 1310-7348

Василев, И. Действие на вписването при ипотеките върху недвижими имоти. – Норма, 2017, № 11, ISSN 1314-5118

Василев, И. Прекъсване на погасителната давност при действия по принудително изпълнение. – В: Сборник „Soft Law и съвременното право“, С.: Сиби, 2017, 118-134, ISBN 978-619-226-005-7

Василев, И. Противопоставимост на актове с вещен ефект по чл. 113 ЗС. – сп. “Studia Iuris”, бр. 2 от 2016 г. (достъпна на http://studiaiuris.com), ISSN 2367-5314

Василев, И. Отказ на съдията по вписванията. Основания и обжалване. – Норма, 2017, № 5, 5-23, ISSN 1314-5118

Василев, И., Панайотова, Л. Таксите при запор върху вземания на длъжника по банкови сметки. – Норма, 2017, № 1, ISSN 1314-5118

Василев, И., Иванов, Д. Обхваща ли ипотеката върху земя и впоследствие изградените постройки?. – Правна мисъл, 2016, № 3, ISSN 1310-7348

Василев, И. Признаци на обикновеното (недобросъвестно) владение. – Общество и право, 2016, № 9, ISSN 0204-85-23

Василев, И., Панайотова, Л. Заличаване на възбраните след публична продан на недвижим имот. – Норма, 2016, № 9, ISSN 1314-5118

Василев, И. Въпроси на погасителната давност в хипотезата на съдебен процес по установителен иск на основание чл. 422 ГПК. – Норма, 2016, № 5, ISSN 1314-5118

Василев, И. Принудително изпълнение върху дял на съдружник в дружество с ограничена отговорност. – Норма, 2015, № 11, ISSN 1314-5118

Василев, И. Спиране и прекъсване на погасителната давност в изпълнителния процес (в светлината на ТР № 2 от 2015 г., ОСГТК на ВКС). – Общество и право, 2015, № 10, ISSN 0204-85-23

Василев, И. Намаляване на адвокатското възнаграждение в изпълнителния процес. – Норма, 2015, № 4, ISSN 1314-5118

Василев, И. Коя е приложимата погасителна давност при договора за банков кредит?. – Търговско и облигационно право, 2015, № 1, ISSN 1313-8133

Василев, И., Генчев, Т. Откога започва да тече погасителната давност при перемпция на изпълнителното производство. – Норма, 2014, № 11, ISSN 1314-5118

Василев, И. Oт кой момент започва да тече давността по прекия иск на увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента по застраховка „гражданска отговорност“?. – Професионален сайт ChallengingTheLaw, публикувано на 4 декември 2014 г., достъпно на: http://challengingthelaw.com/targovsko-pravo/davnost-prqk-isk-sreshtu-zastrahovatel/, ISSN 1314-7854

Василев, И. За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави. – В: Сборник „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България, издание на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, 2014, 167-175, ISBN  978-619-7109-04-7

Василев, И. Законната раздяла и в България?. – В: Сборник „Семейните отношения в развиващия се свят”, С.: Сиби, 2014, 337-352, ISBN 978-954-730-889-3

Василев, И. Правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок. – в Професионален сайт ChallengingTheLaw.com, публикувано на 9 февруари 2014 г., достъпно на: http://challengingthelaw.com/grajdanski-proces/dela-razumen-srok/, ISSN 1314-7854


Участия и дейности на адв. д-р Ивайло Василев в практически и научни форуми

2023 г. – участие в семинар по въпроси на наследственото право, организиран на 18.03.2023 г. от Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатска колегия – Пловдив.

2021 г. – участие във форум по въпроси на вписванията с участието на представители на Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията и Адвокатски съвет – Пловдив (14.10.2021 г., заседателна зала на Адвокатски съвет – Пловдив).

2020 г. – предложение до Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет с входящ № ВСС-3542/31.03.2020 г. относно невъзможността да се вписват искови молби по време на извънредното положение, предвид Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и решенията по Протокол № 9 от извънредното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г.

2020 г. – Участие в обучителен семинар по въпроси на изпълнителния процес по ГПК (обжалване на действията на ЧСИ, искове за вреди срещу ЧСИ, актуални изменения в ГПК) с лектор д-р Д. Иванов, проведен на 22.02.2020 г. в гр. Пловдив от НСЦ Темида

2020 г. – Участие в обучителен семинар по въпроси на данъчното право с лектори от ТД на НАП-Пловдив, проведен на 15.02.2020 г. в гр. Пловдив от НСЦ Темида

2019 г. – Участие в обучителен семинар по Вещно право с лектори Борислав Белазелков – съдия от ВКС, и Валентина Бакалова – адвокат, проведен на 08-09.11.2019 г. в гр. Пловдив от Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Адвокатски съвет – Пловдив

2019 г. – Участие в Кръгла маса на тема „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“, проведена на 31.10.2019 г. в гр. Пловдив в изпълнение на Проект № ФП19 – ЮФ – 003, сключен с Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“

2019 г. – Лектор в обучителен семинар „Подготвителен курс на кандидати за съдии по вписванията“, проведен на 12-14.09.2019 г. в гр. София от Национален център за юридическо обучение (съвместно със съдиите от ВКС Камелия Маринова и Светлана Калинова)

2019 г. – Лектор на семинар на тема „Вписванията по вещното право“, проведен на 07.09.2019 г. в гр. Пловдив от НСЦ „Темида“

От 2018 г. до сега – участник във факултетен проект „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“

2018 г. – Участие в международна научна конференция „Право и културни ценности“ на 16.11.2018 г., организирана от ЮФ на ПУ в гр. Пловдив, с доклад на тема „Придобиване на съкровище – вещноправни и наказателноправни аспекти“

2018 г. – Участие в конференцията „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ на 24.10.2018 г., организирана от ЮФ на УНСС в гр. София, с доклад на тема „Вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество“

2018 г. – Лектор в специализирано обучение на тема „Актуални въпроси на вписванията по вещното право“ за съдебни изпълнители, нотариуси и съдии по вписванията, проведено в „Бизнес Хотел Пловдив“ на 13.10.2018 г. от Сдружение „Национален семинарен център „Темида“

2018 г. – Участие в квалификационна програма „Новата правна уредба в защитата на личните данни и въздействието й върху адвокатската дейност“, организирана от АК-Пловдив и ЦОА „Кръстю Цончев“ на 03.08.2018 г.

2017 г. – Участие в Международна конференция „Правото – традиции и перспективи”, организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, с доклад на тема „Публичност на вписването по българското вещно право“

2017-2018 г.  – Участие в проект „Правен режим на пчеларството и свързаните дейности”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”

2016 г. – Участие в Международна конференция „Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право”, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

2015-2016 г. – Участие в проект „Soft Law и развитието на правото”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при ПУ „Паисий Хилендарски”

2015 г. – Участие в „V-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки”, организиран от ИДП на БАН

2014 г. – Участие в конференцията „Актуални въпроси на застрахователното право”, организирана от АС на САК, Висшия адвокатски съвет, ИДП на БАН и Камарата на ЧСИ

2014 г. – Tрета награда в „Студентска юридическа научна академия”– проект на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

2014 г. – Присъдено почетно звание „студент-будител” от Ръководството на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” за висока академична активност и резултати от състезания по право

2014 г. – Tрета награда в Националния конкурс за студентски научни съчинения на СУ „Св. Климент Охридски” със статия на тема „Законната раздяла и в България?”

2014 г. – Четвърта награда в Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право, организирано от СУ „Св. Климент Охридски” (с отбор студенти, представляващи ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”)

2014 г. – Участие в конференция „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България” с доклад на тема „За придобиването на статус на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави”, проведена в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” в  рамките на Проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни”

2014 г. – Четвърта награда в Националното състезание за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право, организирано от Бургаски свободен университет (с отбор студенти, представляващи ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”)

2013 г. – Втора награда на годишния конкурс на Висшия адвокатски съвет за студенти юристи с разработка на тема „Справедливият съдебен процес”

2013 г. – Първа награда в конкурс за студенти юристи на „Сдружение за правна помощ на потребителите” – гр. Пловдив с разработка на тема „Предизвикателството да си потребител в България и в Европейския съюз”

2013 г. – участие в Национална студентска конференция „България на младежите”, организирана от Община Трявна и Клуб „Дебати” към СОУ „П. Р. Славейков” – гр. Трявна

2013 г. – участие в I-ва Национална студентска научна конференция „Проблеми в модерната правова държава” с доклад на тема „Разумният срок при разглеждане и решаване на делата в гражданското съдопроизводство” – организирана от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” и “The European Law Student’s Association – Bulgaria” – клон Пловдив

2012 г. – Втора награда в Студентската юридическа научна академия на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски” със статия на тема „Правомощието на министъра на правосъдието по чл. 130а от Конституцията на Република България”. Специална награда на председателя на журито – проф. Цветана Каменова, за най-практически ориентирана разработка

2012 г. – Втора награда в конкурс за студентски научни разработки, организиран от “The European Law Student’s Association – Bulgaria” и „Сиела Норма” АД.