Сключване на договор поради измама и неговата унищожаемост (чл. 29 ЗЗД)

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Според чл. 29 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):

„Измамата е основание за унищожение на договора, когато едната страна е била подведена от другата да го сключи чрез умишлено въвеждане в заблуждение.Когато измамата изхожда от трето лице, измамената страна може да иска унищожението на договора само ако при сключването му другата страна е знаела или не е могла да не знае за нея.“

В практиката е прието, че

Фактическият състав на измамата по чл. 29, ал. 1 ЗЗД изисква:

1. да е сключена сделка/ дори страната да е била въведена в заблуждение, ако това не е довело до сключване на сделка измама по см. на чл. 29 ЗЗД няма /,

2. едната страна по сделката да е била в заблуждение както относно характера на сделката така и /или/ относно последиците от нея,

3. заблуждението да е предизвикано умишлено от другата страна и

4. сделката да е сключена поради заблуждението.

Измамата представлява умишлено въвеждане в заблуждение на едно лице с цел да бъде то мотивирано към сключване на определена сделка. Измамата води до унищожаемост на сделката, когато волеизявлението за сключване на сделката е направено под действието на неверни представи, които другата страна или трето лице са предизвикали умишлено у волеизявяващия. Умишленото заблуждаване се предприема главно с оглед на това да предизвика или засили мотивационните процеси, които са причина за осъществяване на опороченото волеизявление В следствие на това погрешната представа не се отнася единствено до съдържанието на сделката, а до чисто субективни подбуди за извършването й.

Вж. Р. № 368 ОТ 03.04.2013 Г. ПО ГР. Д. № 243/2012 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС