Решение № 232 от 16.11.2018 г. по гр. д. № 3745/2017 г., IV г. о. на ВКС (отговорност на управител на ООД)

ВЪПРОС:
Възможно ли е да има вреда за дружеството, за която отговаря неговият управител, при условие че извършените от управителя действия не влизат в противоречие с параметрите на продажбата, зададени с решение на общото събрание на търговското дружество?
 
ОТГОВОР:
Когато извършените от управителя действия не влизат в противоречие с параметрите на продажбата, зададени с решение на общото събрание на съдружниците в търговско дружество, но са осъществени без полагане на дължимата грижа при управление на дружеството, от което са причинени вреди, отговорността на управителя към дружеството може да се реализира единствено по реда на чл. 145 ТЗ. Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД не се прилага при органното представителство на търговските дружества, т.е. в случаите, когато представителят е управител на търговско дружество, който изпълнява правомощия на орган на дружеството и изразява общата воля на съдружниците. Вземането на решение за освобождаване от отговорност на управителя на дружеството с ограничена отговорност е изключително правомощие на общото събрание, с което се признава, че действията му при управление на дружеството са били осъществени при полагане на дължимата грижа, и когато е било взето решение по чл. 137, ал. 1, т. 5 ТЗ, е налице процесуална пречка да се ангажира отговорността на управителя за причинени на дружеството вреди.