Прокурист (търговски управител) – договор, права и задължения, прекратяване

Адвокат д-р Ивайло Василев

Тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

КОЕ ЛИЦЕ МОЖЕ ДА Е ПРОКУРИСТ?

Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение.

Не може да бъде прокурист лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Търговецът може да упълномощи две или повече лица като прокуристи, които да действат заедно и/или поотделно при сключване на сделки.

Прокуристът се подписва като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

КАК ВЪЗНИКВА ПРАВООТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ТЪРГОВЕЦА И ПРОКУРИСТА?

Търговецът трябва да сключи две сделки с прокуриста.

Трябва да се сключи договор между търговеца и прокурста, с който те да договорят вътрешните си отношения (напр. възнаграждение, работно време и т.н.). Този договор може да е трудов или граждански. Най-често той се сключва от управителя на дружество с ограничена отговорност или изпълнителните членове на управителния орган на акционерно дружество, от една страна, и физическото лице, което се назначава като прокурист, от друга страна. Важно е при сключване на договора правата и задълженията на страните да бъдат детайлно уредени съобразно законовите изисквания!

Със сключването на договора трябва да се предостави и пълномощно на прокуриста (наричано „прокура“), което да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Тази форма е за действителност и при нейното неспазване пълномощното е нищожно! Прокурата трябва да бъде вписана в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ заедно с образец от подписа на прокуриста.

Сключването на договор между търговеца и прокуриста е задължително, тъй като от прокурата възникват само права, но не и задължения. Чрез договора търговецът изрично вменява задължения на прокуриста, като при тяхното неизпълнение прокуристът носи договорна отговорност за причинени вреди на търговеца.

Прокурист може да бъде назначен за управител на клон на търговско дружество, тъй като българското право не познава правната фигура на управител на клон, аналогична на управител на търговско дружество.

КАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИМА ПРОКУРИСТА? НОСИ ЛИ ТОЙ ОТГОВОРНОСТ?

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

Прокуристът може да извършва правни и фактически действия по управление на търговското предприятие на търговеца – да назначава и уволнява работници и служители, да организира производствения процес, да организира воденето на счетоводната отчетност и т.н.

Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен ако е специално упълномощен. Прокуристът няма право и да учредява ограничени вещни права върху имоти на търговеца – право на ползване, право на строеж, право на пристрояване на надстрояване, сервитутни права.

Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Прокуристът няма правото да извършва конкурентна дейност на търговеца, освен ако търговецът не му даде своето съгласие предварително. Ако прокуристът причини вреда на търговеца от извършена конкурентна дейност без съгласие, той носи отговорност спрямо търговеца за причинените вреди.

Прокуристът има задължение да пази търговска тайна и да не я разкрива на трети лица. За разкриване на търговска тайна той носи отговорност за причинените вреди на търговеца.

КАКВИ СА ПРЕДЕЛИТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ПРОКУРИСТА?

Представителната власт на прокуриста е очертана в закона. Тя възниква по силата на прокура. При нейното превишаване сключената сделка от прокуриста ще е в състояние на висяща недействителност. Сделката няма да поражда правни последици за търговеца, освен ако той не я потвърди. За потвърдена се счита сделката, за която търговецът е узнал, но не се е противопоставил веднага след узнаването. В този случай мълчанието на търговеца се счита за потвърждаване. Поради това сключената сделка от прокуриста го обвързва.

Прокуристът не може без съгласието на търговеца да сключват търговски сделки за своя или за чужда сметка в пределите на упълномощаването. Смята се, че е дадено съгласие, ако търговецът при упълномощаването е знаел за упражняването на такава дейност и нейното прекратяване не е уговорено изрично. При нарушения търговецът може да иска обезщетение или да заяви, че сключените от упълномощените лица сделки са сключени за негова сметка. Заявлението трябва да се направи в писмена форма в срок от 1 месец след узнаване на сделката, но не повече от 1 година от извършването и и се отправя до прокуриста и до третото лице.

КАК СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОКУРАТА?

Упълномощаването (прокурата) се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър. Вписването на оттеглянето на прокурата има оповестително действие, което има значение за противопоставимостта на оттгелянето спрямо третите лица.

Упълномощаването не се прекратява със смъртта или поставянето на търговеца под запрещение. Смъртта или поставянето под запрещение на прокуриста обаче са основание за прекратяване на прокура.

Прокурата се прекратява още: при едностранен отказ на прокуриста от прокурата, при загубване на търговското качество на едно физическо лице като едноличен търговец, при сливане (конфузия) на прокуриста с търговеца при наследяване,  както и при откриване на производство по несъстоятелност спрямо търговеца.

Статията е изготвена от адв. д-р Ивайло Василев.

Ключови думи: адвокат в Пловдив и София, адвокат Пловдив София търговско право, адвокат Пловдив прокурист търговски управител, прокурист договор представителна власт отговорност за вреди, търговско представителство, адв. д-р Ивайло Василев.