Вписванията по вещното право от адв. д-р Ивайло Василев

Нова звезда – https://www.novazvezda.com/details.php?id=8305 Сиела – https://ciela.com/vpisvaniyata-po-veshtnoto-pravo-nauchno-prilozhen-analiz-prakticheski-problemi-i-resheniya-sadebna-praktika.html Сиби – https://sibi.bg/vpisvaniyata-po-veschnoto-pravo.html Academica Books – https://academicabooks.bg/product/%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/ Чрез реализацията на настоящия труд си поставям за основна цел да направя опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи: да анализирам материалните и процесуалните норми […]

Публичната продан чрез частен съдебен изпълнител – книга от д-р Димитър Иванов

Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на длъжниците. Особено широката си популярност този способ придоби след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители, а с течение на времето, поради изключително големия брой публични продани извършени след финансовата криза, както и поради немалкото промени в […]

Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

ПРЕДГОВОР Принудителното изпълнение на парични притезания, въпреки своята относителна самостоятелност, е едно своеобразно продължение на завършилия успешно съдебен исков процес. То представлява така нареченият финален етап от реализирането на облеченото в издадения изпълнителен лист материално право, целящо да удовлетвори неговия носител. В правния печат не липсват разработки и коментари на процеса по принудително изпълнение на […]

Особеният залог в българското право

УВОД Особеният залог е алтернатива на реалния залог, чиято самостоятелна правна уредба е сравнително нова у нас. Той е едно модерно обезпечително средство, чрез което длъжниците обезпечават и гарантират своите кредитори и не нарушават цялостта на своя патримониум, както и нормалното упражняване на стопанската си дейност, тъй като фактическата власт върху вещта, предмет на залог, […]

Действие на вписването по българското вещно право

УВОД Институтът на вписването на актове относно права върху недвижими имоти е част от класическата материя на българското вещно право. Той е включен във всички учебни курсове по вещно право и е предмет на анализ в множество научни изследвания. В тях могат да бъдат открити анализи както на процесуалния аспект на института – вписването като […]

Възбраната. Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване

ПРЕДГОВОР от проф. д-р Венцислав Стоянов Декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ Настоящето изследване е посветено на възбраната в изпълнителното производство и възбрана в производството по вписване. Темата  представлява интерес както за правната теория, така и за практикувашите юристи. Изпълнителното производство получи нов импулс с приемането на Закона за частните съдебни изпълнители ДВ […]