За знанието на третото лице при предявен Парлов иск и наложена възбрана

ВЪПРОС

За знанието на третото лице – купувач за увреждащия кредиторите на неговия продавач характер на прехвърлителната сделка и значението в тази връзка на вписана преди договора възбрана върху прехвърляния имот.

ОТГОВОР

Произнасяне по идентичен правен въпрос е направено с Решение № 137/10.03.2010. по гр.д. № 836/2009г. на ВКС, III г.о. Прието е, че елемент от фактическия състав на чл.135 ЗЗД при възмездна сделка е знанието от страна на преобретателя, че със сделката уврежда кредиторите на прехвърлителката. Обстоятелството, че по отношение на процесния имот е имало вписана възбрана обуславя предположението, че преобретателят като трето лице е знаел, че със сделката се увреждат кредиторите на прехвърлителя. Вписването прави сделката публична. Като вещноправен институт, вписването има действие спрямо третите лица и предполага, че всяко едно трето лице знае за съществуването на акта на вписването и неговото съдържание. „Увреждане“ по смисъла на чл. 135 ЗЗД не следва да се разбира като умишлено действие за злепоставяне на кредиторите, а знание, че със тази сделка могат да бъдат засегнати техни имуществени интереси.

Така Решение № 50117/25.01.2024 г. по т.д. № 1302/2022 г. на I ТО на ВКС