Иск за защита на членството в търговско дружество

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: търговско право, адвокат от Пловдив, адвокатска кантора, членствено правоотношение, защита, търговско дружество, чл. 71 ТЗ.

Страни по членствените правоотношения в търговските дружества са съдружниците или акционерите и дружеството. Тези правоотношения са основание за възникване на организационни, контролни и имуществени права и задължения. Те са свързани с участието на съдружниците в управлението, в общите събрания, с правото да избират и да бъдат избирани, да бъдат информирани и т.н.

Именно тези членствени правоотношения са защитени от закона в случаите, когато правата на даден съдружник са нарушени от страна на дружеството, а именно – когато лицето не е признато за член или когато е изключен като такъв. Според вида на търсената защита, съдружникът, чиито права са засегнати, може да предяви установителен, осъдителен или конститутивен иск.

Искът се предявява пред Окръжен съд от съдружник срещу дружеството. Съдружникът или акционерът трябва да имат това свое качество към момента на завеждане на иска и да е налице правен интерес от тяхна страна за търсене на тази защита. Тоест, съдът не може да се сезира на това правно основание от страна на трето лице спрямо дуржеството. Едно лице може да предяви иска, предвиден в разпоредбата на чл. 71 от Търговския закон, трябва да бъде съпритежател на дружествен дял в ООД или притежател на идеална част от акции в АД. С него се установява наличие на нарушението, естеството и обема му.

По отношение на правния интерес следва да се има предвид, че е налице във всички случаи, когато дружеството чрез своите органи накърнява членствените права на съдружник. Това е необходимо условие за предяваване на иска по чл. 71 ТЗ. Съдът изрично проверява на база доказателства и обстоятелства, представени чрез исковата молба, дали е налице правния интерес. Липсата на този интерес води до процесуална недопустимост на иска.

Различните видове искове се предявяват в различни хипотези. Така например: Установителният иск се предявава, когато съдружникът иска от съда да се установи наличието на действително членствено правоотношение и наличието на членствени права. С него не се цели правна промяна. Осъдителен иск се предявява в случаите, когато е налице действие или бездействие от страна на дружеството по отношение на реализиране на членствени права на съдружниква. А с Конститутивният иск се предявява, когато се цели правня промяна като отмяна на решение на обезсилване на акции.