Заличаване на едноличен търговец (ЕТ) в търговски регистър

Ключови думи: адвокат по търговско право в Пловдив, заличаване на ЕТ, търговски регистър, заявление, необходими документи.

Заличаването на едноличен търговец (ЕТ) в търговския регистър става по най-често по заявление до Агенция по вписванията, подадено от адвокат с изрично пълномощно за целта. Заявление е по образен и най-често в практиката то се подава по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

От 01.01.2018 отпадна изискването преди заличаване на ЕТ да се уведомява НАП, затова процедурата по заличаване на ЕТ е сравнително бърза и трае около 2-3 месеца.

Към заявлението се прилагат:

  1. Удостоверение за наследници (когато се извършва заличаване при смърт на ЕТ);
  2. Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите на запретения; ( когато се извършва заличаване при поставяне под запрещение на ЕТ);
  3. Удостоверение по чл.5, ал.10 КСО – съгласно чл.5, ал. 10 КСО при прекратяване на дейността на осигурители, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ), освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им; за издаване на удостоверение се подава Заявление Декларация в ТП на НОИ по седалище на търговеца;
  4. Декларация по по чл.13, ал.4 за истинността на заявените за вписване обстоятелства;
  5. Изрично адвокатско пълномощно, изготвено по реда на Закона за адвокатурата. Не е необходима нотариална заверка на пълномощното за адвокат!
  6. документ за внесена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията.