Търговски представител

Адвокат д-р Ивайло Василев

Тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

КОЕ ЛИЦЕ СЕ НАРИЧА ТЪРГОВСКИ ПРЕСТАВИТЕЛ?

Търговският представител е лице, което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде овластен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка.

Търговският представител е самостоятелен търговец, който не е подчинен на търговеца. Той не е работник или служител на търговеца. Той не получава трудово възнаграждение от него, а комисионна, която обикновено е процент от реализираната от него продукция.

Търговският представител не е дистрибутор на търговеца. Търговският предствител продава стоката на търговеца за негова сметка и получава комисионна за това. Дистрибуторът, за разлика от търговския представител, купува стоката от търговеца и я продава от свое име и за своя сметка.

ПО КАКЪВ НАЧИН ОФОРМЯТ ОТНОШЕНИЯТА СИ ТЪРГОВЕЦЪТ И ТЪРГОВСКИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ?

Отношенията между търговеца и търговския представител се уреждат от сключен между тях писмен договор. Към този договор търговецът може да предостави и пълномощно на търговския представител. В този случай търговския представител ще сключва сделки с трети лица от името на търговеца и за негова сметка като негов пълномощник. 

При липса на друга уговорка търговският представител сам обзавежда своето работно помещение. Ако в договора не е посочено възнаграждението, дължи се обичайното за този вид представителство. Представителство не може да се възлага и на друго лице в същия район.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Търговецът е длъжен да заплаща възнаграждение на търговския представител. Възнаграждението на търговския представител се изплаща всеки месец. В договора може да се уговори друг срок за изплащане на възнаграждението, но не по-дълъг от края на месеца, следващ тримесечието, през което съответната сделка е била сключена или е трябвало да се сключи.

Търговският представител има право на възнаграждение за всички сделки, сключени от него, с негово сътрудничество или с клиенти, които той е привлякъл за сключването на съответния вид сделки през периода на действие на договора му с търговеца.

Възнаграждение се заплаща и за сделки, които са били подготвени, но не са сключени, освен ако това се дължи на причина, която не може да се вмени във вина на търговеца.

Когато на търговския представител е предоставен определен район или кръг от клиенти, той има право на възнаграждение и за сделките, които не са извършени с негово съдействие, но са извършени с лица от същия район или от същата клиентела.

Търговският представител има право на възнаграждение за събраните от него вземания на търговеца.

Търговецът е длъжен да предоставя на търговския представител информацията, необходима за изчисляване на дължимото възнаграждение.

Всяка от страните може да иска от насрещната страна извлечения от търговските книги относно сделките, извършени по договора за търговско представителство, включително тези, които са необходими за проверка на определеното възнаграждение.

При сделки del credere, дел кредере (при които търговския представител се задължава лично да отговаря за изпълнение на задълженията по сключената сделка) търговецът дължи отделно възнаграждение, което трябва да уговорено писмено. Страните не могат да уговорят предварително, че такова възнаграждение не се дължи.

Търговецът е длъжен да дава на търговския представител необходимите сведения и документи за сключване и изпълнение на възложените сделки.

Търговецът е длъжен да съобщи незабавно на търговския представител дали приема сделката, сключена без представителна власт, както и дали е сключил подготвена от него сделка.

Търговецът е длъжен да предоставя на търговския представител информацията, необходима за извършване на дейността му, включително за възможно значително намаляване на обема на сключваните сделки в сравнение с очакваното.

Търговецът е длъжен да изплати обезщетение на търговския представител иза неговите обичайните разходи по дейността му, ако не е предвидено друго в договора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Търговският представител се задължава да осъществява сътрудничество или извършването на сделките с грижата на добър търговец, като се съобразява с интересите на търговеца. Той е длъжен да уведомява незабавно търговеца за всяка извършена сделка.

Търговският представител е длъжен да изпълнява указанията на търговеца, както и да му предоставя цялата информация, с която разполага във връзка с дейността си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Когато договорът за търговско представителство е сключен без определен срок, през първата година от сключването му всяка от страните може да го прекрати с предизвестие от един месец, през втората година – с предизвестие от два месеца, а след втората година – с предизвестие от три месеца, като страните не могат да уговарят по-кратки срокове. Когато е уговорен по-дълъг срок на предизвестие, той трябва да е еднакъв и за двете страни. Ако не е уговорено друго, прекратяването на договора има действие от края на календарния месец, през който е изтекъл срокът на предизвестието.

Договор, сключен за определен срок, може да бъде прекратен преди неговото изтичане, ако страната, която иска прекратяването, плати на другата страна причинените вреди.

С прекратяването на договора по горепосочения ред не могат да бъдат накърнени правата на търговския представител във връзка с дължимото обезщетение и възнаграждение по прекратения договор.

Ако след изтичането на срока на договора за търговско представителство и двете страни продължат да изпълняват задълженията си по него, той се смята продължен за неопределен срок. В този случай при определяне срока на предизвестието се взема предвид и времетраенето на договора до изтичането на неговия срок.

Прекратилият дейността си търговски представител е длъжен в опредлен в закона срок да поиска заличаване на вписването в търговския регистър.

Когато упражняването на представителството е прекратено поради смърт или поставяне под запрещение на търговския представител, наследниците, съответно настойникът, а в случай на несъстоятелност съответният съд, са длъжни да поискат заличаване в търговския регистър.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Търговският представител има право на еднократно обезщетение при прекратяване на договора, съответно наследниците му – при неговата смърт, ако търговецът продължава да има облаги от клиентелата, когато тя е създадена от търговския представител или последният значително е увеличил обема от сделки, сключвани с нея. Правото на такова обезщетение се преценява с оглед на всички обстоятелства, включително съществуването или отсъствието на ограничителни търговски клаузи.

Обезщетението е в размер на годишното възнаграждение на търговския представител, изчислено на основата на средното възнаграждение за целия период на договора, но за не повече от последните 5 години.

Обезщетението не може да се търси, когато:

1. е изтекла повече от една година след прекратяването на договора, без търговският представител да е уведомил писмено търговеца, че иска дължимото обезщетение;

2. договорът е развален по вина на търговския представител или е прекратен едностранно от търговския представител съгласно чл. 47, ал. 1 или 2, освен ако това е станало поради неговата трайна нетрудоспособност или възраст;

3. търговският представител е прехвърлил правоотношението на друго лице, включително и със съгласието на търговеца.

При прекратяване на договора търговският представител може да търси възнаграждение за вече сключени или подготвени от него за сключване договори.

Търговският представител няма право на възнаграждение по чл. 36, когато съгласно ал. 4 то се дължи на предишен търговски представител, освен ако според обстоятелствата възнаграждението следва да се подели между двамата.

ОГРАНИЧЕНИЯ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Ограничаване на търговския представител в неговата дейност след прекратяване на договора се уговаря в писмена форма.

Ограничението трябва да обхваща същия район и вид стоки или услуги, предмет на договора за търговското представителство. То не може да бъде за повече от 2 години от прекратяването на договора. За периода на ограничението търговецът дължи съответно обезщетение.

Ако търговският представител развали договора по вина на търговеца, той може с писмено изявление до 1 месец от развалянето да се освободи от това ограничение.

Търговският представител може дори когато не е упълномощен да сключва договори, да приема извършването на действия от трети лица, с които те запазват правата си срещу лошо изпълнение от страна на търговеца. Търговският представител може да извършва действия за обезпечаване на доказателства от името на търговеца. Ограничаването на тези права има действие за трети лица само ако те са знаели или е трябвало да знаят за ограничението.

Статията е изготвена от адв. д-р Ивайло Василев.

Ключови думи: адвокат в Пловдив и София, адвокат Пловдив София търговско право, адвокат Пловдив търговски представител договор, договор за търговско представителство, права и задължения на търговския представител, възнаграждение, сделки дел кредере, отговорност на търговския представител за вреди, представителна власт на търговския представител, прекратяване на търговско представителство, търговско представителство, адв. д-р Ивайло Василев.