Длъжен ли е съдът сам да установи основанията за нищожност на неустоечна клауза по договор за строителство?

ВЪПРОС

Длъжен ли е съдът сам да установи основанията за нищожност на неустоечна клауза по договор за строителство?

ОТГОВОР

С ТР № 1/27.04.2022 г. по тълк.д. № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че съдът е длъжен да се произнесе в мотивите на решението по нищожността на правни сделки или на отделни клаузи от тях, които са от значение за решаване на правния спор, без да е направено възражение от заинтересованата страна, само ако нищожността произтича пряко от сделката или от събраните по делото доказателства. В съобразителната част на тълкувателното решение е изяснено, че констатацията на съда за нищожност на правна сделка, която е от значение за решаването на спора, е произнасяне по преюдициален въпрос в мотивите на съдебното решение. За да бъде спазен принципът на състезателното начало, страните следва да са информирани преди устните състезания, че първоинстанционният съд ще разгледа въпроса за нищожността и може да не зачете правните последици на нищожната сделка или на нейни отделни клаузи, както и да имат възможност да изразят становище по този въпрос и евентуално да посочат доказателства. Въззивният съд е длъжен сам да установи основанията за нищожност на сделката, относима към правата на страните, ако по делото надлежно са въведени фактите или има доказателства, от които тя произтича, като съдът процедира по реда, посочен в т.2 на ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, а именно – той следва служебно, без да е сезиран с такова оплакване, да обезпечи правилното приложение на материалния закон по спора, като даде указания относно релевантните факти и разпределението на доказателствената тежест, и укаже на страните необходимостта да ангажират съответни доказателства /чл. 146, ал. 1 и 2 ГПК/. Така въззивният съд ще осигури изпълнението на основната функция на доклада – обезпечаване правилността на изводите на решаващия съд относно релевантните факти и гарантиране на съответстващите им правни изводи, с оглед необходимостта съдебното решение по съществото на спора да кореспондира с приложимия за случая материален закон /чл. 5 ГПК/.
Горното налага следния отговор на поставения правен въпрос: Въззивният съд, предвид вменената му от ГПК основна функция да осигури прилагането на императивен материален закон, установен в обществен интерес, е длъжен сам, следователно и по направено за пръв път пред него възражение на някоя от страните, да установи основанията за нищожност на неустоечна клауза по договор за строителство, ако нищожността произтича пряко от клаузата или от събраните по делото доказателста.

Така Решение № 92/05.07.2024 г. по т.д. № 886/2023 г. на I ТО на ВКС