Сделки между съсобственици по време на съдебната делба

В делбеното производство съсобствениците са необходими задължителни другари и съдът има задължение да следи за участието на всички съсобственици в делбата и да определи действителните им квоти, при които се допуска делбата. Извършените сделки между съсобствениците, независимо, че са по време на процеса, следва да бъдат взети предвид съгласно чл. 235, ал.3 ГПК. Касае се до факти с определящо значение за въпросите, които се разрешават в производството по чл. 344, ал.1 ГПК – между кои лица, на кои имоти и при какви квоти следва да се допусне делбата. Не е налице прехвърляне на спорното право по смисъла на чл. 226, ал.1 ГПК след като сделките са сключени между съсобствениците, които са страни по делото. В този смисъл са Решение № 51 от 03.07.2020г. по гр.д. № 2387/2019г. на ІІ г.о., Решение № 167 от 24.06.2013г. по гр.д. № 1889/2012г. на І г.о.

Така Р. № 119/24.10.2023 г. по гр.д. № 4481/2022 г. на II ГО на ВКС