Регистрация на търговско дружество – общи положения

Ключови думи: търговско право, адвокат, адвокатска кантора, Пловдив, регистрация на фирма, търговско дружество, ООД и ЕООД.

При учредяване на търговски дружества е налице обединяване на две или повече лица с цел упражняване на стопанска дейност и извличане на печалба. Характеризират се с това, че са юридически лица, имат качеството „търговец“, съществуват под определена правноорганизационната форма и са лимитативно посочени в Търговския закон. Специфичното за тях е, че се учредяват въз основа на договорна автономия, но в отношенията си с трети страни упражняват дейността си по ред, определен в закона.

Търговските дружества са самостоятелни правни субекти с обособено имущество от имуществото на лицата, които ги учредяват. Всяко търговско дружество самостоятелно е страна по правни сделки и упражнява дейността си чрез своите органи. Предметът им на дейност може да включва всякакви дейности, освен тези, които могат да се извършват от определен вид търговски дружества.

Учредяването на търговските дружества представлява фактически състав, който е специфичен за всяка правноорганизационна форма. Самото учредяване се извършва от български или чуждестранни физически или юридически лица. Тези лица обективират своята воля за създаване на обособен правен субект в правна сделка. Сделката инкорпорира в себе си съглашението на учредителите, видът на юридическото лице и всички индивидуализиращи белези на търговските дружества. Именно поради това тя е формална, с цел да се създаде правна сигурност в търговския оборот и правния мир.

Законът предвижда възможност страните по учредителната сделка да сключат предварителен договор. Функцията на този договор е предварително да се уговорят действията, които трябва да се извършат. Целта на сключването му е да се подготви самото учредяване и няма как да послужи като основание да се породи нов правен субект.

Съдържанието на учредителната сделка я определя като многостранна поради еднопосочността на волеизявленията на учредителите. Различните видове сделки – учредителен договор, устав и учредителен акт имат организационен характер. При тях волеизявленията са насочени към задоволяване на общия интерес и цел. Предвидените престации в учредителните сделки са насочени от участниците към новоучреденето дружество – те са задължени пред него, а не един спрямо друг.

Вторият момент при учредяването на търговско дружество е публично оповестяване. Всяко новоучредено дружество трябва да се впише в Търговския регистър, като задължително се посочва предметът на дейност, дейности, които ще се извършват и какъв вид сделки ще се сключват. Лицето, което е легитимирано да извършни вписването зависи от правноорганизационната форма на учредявания правен субект. Самото вписване е част от фактическия състав за учредяване и има конститутивен характер. От момента на изпълняването му търговското дружество възниква като правен субект.

Осъществяването на фактическия състав на учредяване на търговското дружество води до един съществен момент, а именно – всички правни и фактически действия, които са извършвани от страна на учредителите в полза и интерес на дружеството, се прехвърлят върху него. До вписването му участниците в учредителната сделка носят лична солидарна отговорност спрямо трети лица, но след този момент – отговорността за задълженията се прехвърлят върху търговеца.