Обратно действие на избора на режим на разделност от съпрузи

ВЪПРОС

Относно това дали избраният режим на разделност действа за напред или има обратно действие.

ОТГОВОР

СК от 2009 г. уреди три възможни режима на имуществени отношения между съпрузи – законов режим на разделност, сключване на брачен договор или режим на съпружеска имуществена общност, който е приложим освен когато изрично съпрузите са го избрали и когато не са избрали никой от първите два режима. Нормата на пар.4 СК от 2009 г. предвижда преуреждане на имуществените отношения, уредени в този СК по заварени бракове, а ал.2 от този текст изрично допуска съпрузите по заварени бракове към момента на влизане в сила на действащият СК – 01.10.2009 г. да изберат законов режим на разделност или да сключат брачен договор. Нормата на чл. 27, ал.3 допуска съпружеската имуществена общност да се прекрати по време на брака ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор, но с това не могат да засягат права на трети лица- чл. 40, ал.2 и чл. 41, ал.2 СК. Съгласно чл. 33, ал.1 СК имуществения режим на разделност означава, че „правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака са негово лично притежание“. Нормата не свързва момента на придобиване с избрания режим на разделност. Без значение в този случай е възмездния характер на придобивното основание и наличието на принос на другия съпруг. Не се прилага презумпцията на чл. 21, ал.3 СК и не възниква съпружеска имуществена общност. Аргумент в подкрепа на извода, че избора на режим на разделност има обратно действие и се прилага и за придобиванията по време на брака преди избора му се извлича и от признатото с чл. 33, ал.2 СК право на другия съпруг нетитуляр на придобитото при развод по исков ред да претендира част от стойността на придобитото имущество без оглед на това кога е придобито – дали преди или след избора на режим на разделност. Така по аргумент от тези норми, тълкувани в съвкупност, избирането на режим на разделност от съпрузи по сключен граждански брак има обратно действие и се отнася и за придобитите вещни права до момента на вписване на избора на този режим.

Така Решение № 50051/02.05.2023 г. по гр.д. № 2602/2022 г. на ВКС, I г.о.