Промяна на името се допуска само от съда

адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на молба на заинтересуваното лице, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Съдебно производство за промяна на името на дете се подпуска само със съгласието на родителите му – за непълнолетните и ограничено запретените. Малолетните и поставените под пълно запрещение се представляват от законните си представители – родители или настойници.

Лице, придобило или възстановило българското си гражданство, може да промени бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола му, както и да побългари собственото си име по реда на Глава 15 от ГПК. Тези производства се освобождават от държавни такси.

Важни обстоятелства за промяна на името са тези, които са лично и обществено значими. Такива обстоятелства са например: известността на лицето в обществото с име, с което се идентифицира; носенето от лицето на различни имена в различни периоди от време в резултат на станала не по волята му промяна и др. – вж. Решение № 507 от 22.10.2010 г. по гр. д. № 227/2010 г., ІІІ г. о. ВКС, Решение № 19 от 08.02.2012 г. по гр.д. № 486/2011 г., III г.о. на ВКС.

Ако едно лице е известно с различни имена в две държави и това му създава административни пречки и трудности при идентифицирането на самоличността, то тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба. Когато едно лице в различни периоди от време е носило различни имена, то след навършване на пълнолетие може да избере кои от имената, с които е известно в обществото, да носи занапред – вж. Решение № 145 от 08.05.2012 г. по гр.д. № 628/2011 г., IV г.о. на ВКС.

Пример от практиката е за искане за промяна за фамилното име. В съдебната практика се приема, че съгласно чл. 14, ал. 1 ЗГР, фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго, т.е. семейните, етнически и религиозни традиции са зачетени в ЗГР като важно обстоятелство, налагащо отклонение в общия режим за образуване на имената на българските граждани. Фамилното име на лицето определя принадлежността му към семейството – към фамилия с определен произход, значение, история, възраст; определя принадлежността му към рода; към корените на родословието му. Членовете на едно семейство обичайно носят еднакво фамилно име, сочещо родствената им връзка в обществото; принадлежността им към фамилията. Разликата във фамилните имена на членовете на семейството им създава неизбежно затруднения както в социален план, така и при индивидуализацията им и обозначаването на родовата им принадлежност, поради което се явява важно обстоятелство по смисъла на чл. 19 ЗГР, даващо основание за промяна на фамилното име – така Решение № 205 от 17.07.2012 г. по гр.д. № 654/2011 г., IV г.о. на ВКС.

Важни обстоятелства за промяна на името са онези, които създават преди всичко затруднения при общуването в обществото, включително и с държавните институции. Тези важни обстоятелства не трябва обаче да са в нарушение на изискванията на чл. 9, 13 и 14 ЗГР, и на други императивни разпоредби на посочения закон.