Противопоставимост на правото на ползване на трети лица и право на обезщетение

адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

В хипотеза, при която две лица са запазили за себе си правото на ползуване върху недвижим имот заедно и поотделно, всяко едно от тях има правото да ползува цялата вещ при зачитане обаче правата и на другия ползувател, като това негово право е противопоставимо на всички трети лица, вкл. и на собственика на имота. Правото на ползуване може да бъде ограничено само от правата на другия ползувател и то само доколкото последният изяви желание да ги упражнява лично или чрез другиго в рамките на правомощията по чл. 56, ал. 1 ЗС. Всеки един от ползувателите следователно може да претендира заплащане на обезщетение за целия имот от всяко трето лице, което му създава пречки да упражнява правата си, вкл. и от собственика на имота.

Ползувателят може да допусне трети лица в имота, но само до размера на правата, които може да противопостави на другия ползувател, т.е. ако правото на ползуване е учредено в полза на две лица заедно и поотделно, всеки един от тях може да противопостави на другия права върху 1/2 ид.част от имота.

По въпроса за правното основание, на което носителят на вещното право на ползуване върху недвижим имот може да претендира обезщетение за това, че е лишен от ползуването от лица, с които няма сключен договор за наем, вкл. и собственика на имота в решение № 69/04.03.2010 г. по гр. д. № 159/2009 г. на ІІІ ГО на ВКС по реда на чл. 290 ГПК е прието, че претенцията на носителя на правото на ползуване за присъждане на обезщетение за това, че е бил лишен от възможността да упражнява своето право, следва да бъде разгледана по реда на чл. 59, ал. 1 ЗЗД.

Така РЕШЕНИЕ № 347 ОТ 02.12.2011 Г. ПО ГР. Д. № 30/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС