Правен интерес при водене на отрицателен установителен иск за собственост

ВЪПРОС

Налице ли е правен интерес от водене на отрицателен установителен иск за собственост от ищец, който упражнява фактическа власт върху имота и има очакване да придобие собствеността по давност, спрямо ответник, който се легитимира като собственик въз основа на правна сделка, сключена с несобственик?

ОТГОВОР

ринципни разяснения относно правния интерес за предявяване на отрицателен установителен иск за собственост се съдържат в Тълкувателно решение № 8/2012г. на ОСГТК. Една от хипотезите, посочени в тълкувателния акт, при които се признава интерес за ищеца да отрече правата на ответника, е когато ще има възможност да придобие правото на собственост по давност. Преценката на правния интерес е винаги конкретна и се прави с оглед отношенията между страните по спора, тъй като между тях ще се разпростре силата на пресъдено нещо. Изводът за наличие на правен интерес се гради на преценката дали чрез позитивно за ищеца решение би се постигнал целения от него правен резултат. Когато ищецът извежда правния си интерес от упражнявано владение и очакване да придобие собствеността по давност, а ответникът се легитимира с договор за придобиване на собствеността, сключен с несобственик, то целеният правен резултат е ищецът да продължи да упражнява владението си несмущавано и да може да се позове на придобивна давност в съответния момент и спрямо действителния собственик. При уважаване на иска този резултат би бил постигнат. Ето защо правен интерес от водене на такъв отрицателен установителен иск е налице. Евентуалните пречки пред ищеца да придобие собствеността по давност, произтичащи от отношенията му с трето лице, не преграждат интереса му против ответника, който разполага с документ за собственост и смущава владението.

Така Р. № 50071/26.10.2023 г. по гр.д. № 2912/2022 г. на II ГО на ВКС