Съдебна делба на имот и правен интерес при иск за прогласяване на нищожност на сключен от наследодателя договор над размера на наследствената квота

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, нищожност, съдебна делба, недвижим имот, нотариален акт, правен интерес.

ВЪПРОС

Разполага ли наследник с правен интерес да иска прогласяване на нищожност на сключени от наследодателя договори изцяло и над размера на наследствената си квота?

ОТГОВОР

Налице е трайна практика на ВКС, съгласно която всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това.
При наличие на предявен иск за делба, правния интерес на наследник да иска прогласяване на нищожност на сключени от наследодателя договори изцяло и над размера на наследствената си квота е налице, доколкото при евентуално уважаване на този иск, имуществото ще се върне в делбената маса и ще увеличи имуществено дела на наследника, както и на останалите наследници.
В случая е предявен иск за делба, поради което и с оглед гореизложеното, за жалбоподателя, страна в този процес, е налице правен интерес да иска прогласяване на нищожност на сключени от наследодателя договори изцяло и над размера на наследствената си квота.

Така Определение № 181/30.05.2022 г. по гр.д. № 1671/2022 г. на IV г.о. на ВКС.