Продажба на застроен поземлен имот и презумпцията на чл. 92 ЗС

ВЪПРОС

При сключване на разпоредителна сделка със застроен поземлен имот, когато собственикът не е посочил изрично, че построената в него сграда не е предмет на прехвърлянето и че запазва същата тази сграда за себе си, важи ли презумпцията на чл. 92 ЗС и приобретателят на имота става ли собственик и на построеното в него?

ОТГОВОР

Съгласно практиката на ВКС в случаите, при които се прехвърля право на собственост върху застроен имот, без в договора изрично да е посочено, че заедно със земята се прехвърля и съществуващата върху нея сграда, щом като продавачът не е изключил изрично от продажбата същата, тя също е предмет на разпоредителната сделка, но във всички случаи действителната воля на страните следва да се извлича чрез тълкуване на нотариалния акт по реда на чл. 20 ЗЗД, на изявленията и поведението на страните при сключване на договора, на фактите около неговото сключване, на други сделки между страните или с трети лица. В този смисъл са решение № 529/09.07.2010 г. по гр. д. № 1129/2009 г. на ВКС, първо г. о., решение № 183/18.06.2012 г. по гр. д. № 88/2012 г. на ВКС, второ г. о., решение № 120/22.10.2014 г. по гр. д. № 2928/2014 г. на ВКС, второ г. о., решение № 96/01.07.2015 г. по гр. д. № 1116/2015 г. на ВКС, второ г. о., решение № 125/29.10.2019 г. по гр. д. № 616/2019 г на ВКС, второ г. о. и др.