За подобренията, когато владението е основано на нищожен договор, при унищожение, разваляне или отменяване му

ВЪПРОС

Как следва да бъде обезщетен подобрителят, когато владението е основано на нищожно придобивно основание, при унищожение, разваляне или отменяване на същото?

ОТГОВОР

В Постановление на Пленума на ВС № 6/27.12.1974 г. са дадени разяснения относно правните основания, при наличието на които може да е налице добросъвестно владение, както и по въпроса как следва да бъде обезщетен подобрителят при унищожение, разваляне или отменяване на придобивното основание.

Посочено е, че владението, основано на нищожно придобивно основание, е недобросъвестно освен когато е нищожно поради опорочена форма за валидност и приобретателят не е знаел за порока /раздел трети, т. 10/.

При унищожение, разваляне или отменяване на придобивното основание подобрителят се обезщетява като добросъвестен владелец, ако до извършване на подобренията не е узнал за обстоятелство, послужило за отпадане на основание, и поведението му не е било причина за унищожението, развалянето или отмяната на придобивното му основание /раздел четвърти, т. 11/.

В тълкувателно решение № 5/12.12.2016 г. по т. д. № 5/2014 г. на ОСГТК на ВКС е възприето, че когато недействителният договор е бил сключен в хипотезите на липса на учредена представителна власт, извън пределите на учредената такава или след нейното отпадане, при липса на потвърждаване от страна на мнимо представлявания, този договор не поражда насрещни права и задължения за страните по него, както и вещно-транслативен ефект по чл. 24, ал. 1 ЗЗД, поради което насрещната страна – третото лице, договаряло с мнимия представител, нито придобива облигационни и вещни права по силата на договора, нито упражнява добросъвестно владение, тъй като такъв договор не е правно основание, годно да го направи собственик по смисъла на чл. 70, ал. 1 ЗС.

Така Решение № 50020/16.06.2023 г. по гр.д. № 1428/2022 г. на II г.о. на ВКС