Отмяна на решение на общото събрание по чл. 74 ТЗ

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: търговско право, адвокат от Пловдив, адвокатска кантора, общо събрание, обжалване на решение, защита на съдружник и акционер, чл. 74 ТЗ.

Законодателят е предвидил възможност за съдружници и акционери да искат отмяна на решение на Общото събрание в случаи, когато то противоречи на закона или на учтедителния договор. Правото на иск по чл. 74 от Търговския закон принадлежи на всеки собственик или акционер, но единствено засегнатите съдружници или акционери могат да го упражнят и да потърсят защита чрез конститутивния иск. Това качество на лицата трябва да е налице към момента на предявяване на иска. Активната легитимация на съдружниците и акционерите произтича от членствените правоотношения между тях и търговското дружество. Целта на този иск е засегнатото лице да разполага със средство за контрол върху действията на органите на дружеството.

Искът по чл. 74 ТЗ се предявява от страна на съдружник или акционер срещу дружеството, като се сезира Окръжен съд по седалището на ответника. Делото се разглежда по правилата на особено исково производство по търговски спорове по ГПК. Началният момент на предвидения законов срок от 14 дни за предявяване на иска е различен в различните хипотези. Така например, ако съдружникът или акционерът е взел участие на Общото събрание и е бил редовно призован – срокът започва да тече от деня на събранието, докато при липса на покана за присъствие или неучастие на събранието към момента на приемане на решението – срокът започва да тече от узнаването на взетото решение от страна на съдружника. При пропускане на законовия срок се счита, че порокът на атакуваното решение е саниран сякаш изобщо не е предявен иск по чл. 74 от Търговския закон. Ищецът носи тежестта на доказване за своите накърнени права, като трябва да докаже засегнатите си права в атакуваното решение на Общо събрание, докато ответникът трябва да докаже юридическия факт, въз основа на който се взима решение от Общото събрание.

Искът за отмяна на решение на Общото събрание на търговско дружество може да се предяви и от изключен съдружник, тъй като той има правен интерес да възстанови членството си в процесното дружество. С това правно средство изключеният съдружник търси възстановяването на своята печалба, дружествен или ликвидационен дял от дружеството.

Ответник по иска по чл. 74 от Търговския закон може да бъде единствено търговско дружество. То отговаря за действията и решенията на своите представителни органи. Изискването на законодателя е дружеството към датата на предявяване на иска да не бъде заличено от ТРРЮЛНЦ. В случаите, когато искът се предявява от единствения представител на дружеството – съдружник или акционер, съдът назначава особен представител на процесното дружество.

Предмет на иска могат да бъдат единствено решения на орган на капиталовите дружества, а именно – на Общото събрание. По отношение на решенията на волеобразуващия орган не са въведени разграничаващи критерии – могат да се атакуват всякакъв вид решения. Единственото въведено изискване е тези решения да противоречат на повелителните правни норми, на дружествения договор на дружеството или устава на АД, самото събрание да не е проведено по надлежния ред, в поканата да не са посочени решенията, които ще се приемат и т.н. При инициирано съдебно производство, съдът разглежда осъществили се факти до момента на приемане решение на Общото събрание. Тоест нови факти, които са се реализирали след провеждане на събранието и приемането на решение са ирелевантни и не се включват към доказателствения материал.

При уважаване на иска по чл. 74 ТЗ, атакуваното решение на Общото събрание се отменя.