Откриване на наследството – време, място и значение

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия. Това е възможност (а не задължение!) за наследниците на починалото физическо лице да получат всички негови имуществени права и задължения, които не са се погасили при неговата смърт.

Наследството е открива и при наличието на безвестно отсъствие. В този случай след като изтекат пет години от деня, за който се отнася последното известие за отсъствуващия, съдът по искане на прокурора или на всеки заинтересован, обявява неговата смърт. Обявяването на смъртта може да стане и без да е обявено отсъствието на лицето.

При откриване на наследството починалото физическо лице се нарича наследодател. Юридическо лице (напр. търговско дружество) не може да има качеството на наследодател. Лицата, които наследяват, се наричат наследници. Физическите лица могат да наследяват по закон или по завещание. Юридическите лица могат да наследяват само по завещание.

Наследството се открива по постоянния адрес на наследодателя. Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес.

Значението на времето и мястото на откриване на наследството е с оглед преди всичко на наследствените правоотношения. В този момент се определя кои лица са наследници. Към този момент се определя и какви права и задължения се съдържат в наследството, както и при какви квоти ще бъде разпределено то между наследниците. Важем момент тук е кой е действащият закон към момента на откриване на наследството. Не без значение е и това, че от този момент се счита, че са възникнали наследствените права и задължения за наследниците (без значение по закон или завещание) при приемане на наследството. Мястото на откриване на наследството има значение за конпетентността на държавните органи при предприемане на действия по запазване на наследството, приемане по опис на наследството и др. То има значение и за компетентния съд, пред който трябва да се извърши приемане на наследството или отказ от наследство, както и при делба на наследство.