Особеният залог в българското право

УВОД

Особеният залог е алтернатива на реалния залог, чиято самостоятелна правна уредба е сравнително нова у нас. Той е едно модерно обезпечително средство, чрез което длъжниците обезпечават и гарантират своите кредитори и не нарушават цялостта на своя патримониум, както и нормалното упражняване на стопанската си дейност, тъй като фактическата власт върху вещта, предмет на залог, остава при тях. На тази плоскост, особеният залог е средство, чрез което длъжниците, които са затруднени в обслужването на своите задължения, могат да използват, за да спечелят отсрочка от своите кредитори, като в същото време ги обезпечават с имущество, което да им гарантира, че при бъдещо неизпълнение на дълга или изпадане в неплатежоспособност, ще разполагат с имущество, което да осребрят и по този начин да получат дължимото им.

С приемането на Закона за особените залози този вид залог започна да набира все по-широко приложение сред търговците, като след навлизане на света във финансова и икономическа криза, той успя да измести стандартните типове обезпечения и да се превърне в предпочитана обезпечителна мярка, която да гарантира интересите както на кредиторите, така и на длъжниците учредяващи залог върху свое имущество. Именно поради факта, че засиленото му приложение започна да се наблюдава през последните шест-седем години, изследванията, посветени на особения залог са малобройни. Единственият по-широк поглед върху него е дело на д-р Борислав Найденов, както и на проф. Ангел Калайджиев в курса му по облигационно право. Налице са и отделни статии, които разглеждат отделни въпроси на този вид залог, както и общи обяснения в учебниците по търговско и облигационно право, но те са крайно недостатъчни и не дават отговор на редица въпроси и проблематики, които възникнат с все по-разширяващото се приложение на особения залог.

Съдебната практика също е оскъдна – поради малкото време, през което действа Законът за особените залози, не са разгледани достатъчно на брой казуси, а и допълнителна пречка за това e, че споровете по ЗОЗ рядко достигат до Върховния касационен съд.

Настоящото изследване не е в състояние да обхване цялата палитра от въпроси, които особените залози поставят и затова обект на изследване са само най-значимите и широко приложими аспекти на този вид обезпечение. Предизвикателство пред него са редицата трудности, с които се сблъскват практикуващите юристи във връзка с приложението на Закона за особените залози и за които все още няма константна съдебна практика. Задачата му е на първо място да изясни същността на особения залог, а и на залога като цяло, както и приложимите спрямо него разпоредби; да бъдат предложени решения на проблемите свързани с регистрирането на договора за особен залог в Централния регистър на особените залози, както и относно изпълнението върху заложеното имущество; да се окачестви отговорността на депозитаря при нарушаване на задълженията му във връзка с разпределенията на суми, както и да се изследват неговите основни функции. Други задачи, поставени пред настоящото изследване са дефиниране на сделките, сключвани от залогодателя, както без съгласието на заложния кредитор, така и след вписано пристъпване към изпълнение.

Монографията не претендира за изчерпателност, като основната є цел е да се изложат възможно най-широк кръг от проблеми, свързани с приложението на особените залози, и да се осветлят начините за тяхното решаване. Тепърва ще се търсят решения на законодателните пропуски и ще се наслоява съдебна практика по приложението на Закона за особените залози, особено след неговите изменения от 30.12.2016 г., която да даде повече отговори на вече възникналите практически проблеми и законодателни празноти. Надявам се, че с настоящото изследване ще предизвикам интереса на по-широк кръг от автори, които да посветят повече разработки на изследваната тема и така проблемите да намерят своите оригинални и правно издържани разрешения.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА I. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Историческо развитие и сравнителноправни бележки

1.Особеният залог (pignus obligatum) в римското право

2.Уредба в други правни системи

3.Развитие на уредбата в българското право

§ 2. Същност

1. Същност на заложното право

2.Сравнение между особен залог и реален залог

3.Сравнение между особен залог и залог по Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО)

§ 3.Характеристика на договора за особен залог

1.Уреден в закона договор

2.Едностранен, акцесорен, безвъзмезден, каузален, формален и консенсуален договор

§ 4.Сключване на договора за особен залог

1. Страни

2. Права и задължения на страните

3. Вписване в Централния регистър на особените залози

ГЛАВА II.ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ЗАЛОГ

§ 1.Залог върху движими вещи

§ 2. Залог върху вземания

§ 3.Залог върху безналични ценни книги

§ 4.Залог върху дялове в дружества

§ 5.Залог на права върху обекти на интелектуалната собственост

§ 6.Залог върху съвкупност

§ 7.Залог върху търговско предприятие

ГЛАВА III. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

§ 1. Устройство на Централния регистър на особените залози

§ 2. Първични и вторични вписвания

§ 3. Обжалване на отказ от вписване

§ 4. Противопоставимост на залога спрямо трети лица

ГЛАВА IV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО РЕДА НА ЗОЗ И ИСКОВЕ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ И ЗАЛОЖНОТО ПРАВО

§ 1.Същност и обща характеристика на изпълнението по реда на ЗОЗ

§ 2.Пристъпване към изпълнение – правни последици

§ 3.Мерки за запазване на заложеното имущество

1.Предварителна изискуемост по Чл. 71 ЗЗД и Чл. 11 ЗОЗ

2.Правомощия на заложния кредитор при изискуемост на дълга

§ 4. Изпълнение върху отделни видове заложено имущество

§ 5.Изпълнение при прехвърляне на заложеното имущество на трето лице

§ 6. Искове за оспорване на обезпеченото вземане и заложното право. Възможност за налагане на обезпечителни мерки

ГЛАВА V. ПРОДАЖБА НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО ПО ЗОЗ. ДЕПОЗИТАР. ПРОДАЖБА НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО ОТ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

§ 1. Същност и отлики от производствата по ГПК, ДОПК и при несъстоятелност

§ 2. Подготовка и извършване на проданта. Дължима грижа от заложния кредитор и търсене на отговорност от него

§ 3. Депозитар

1. Правомощия на депозитаря и отговорност

2. Постъпване и разпределение на суми от депозитаря

§ 4. Продажба от частен съдебен изпълнител

§ 5. Сделка, извършена от залогодател без съгласието на заложният кредитор, както и след вписано пристъпване към изпълнение

ГЛАВА VI. КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВOТO ПО ЗОЗ И ПО ДРУГИ ЗАКОНИ

§ 1. Конкуренция между производството по ЗОЗ и изпълнителното производство по ГПК

§ 2. Конкуренция между производството по ЗОЗ и изпълнителното производство по ДОПК

§ 3. Конкуренция между производството по ЗОЗ и производството по несъстоятелност по ТЗ

§ 4. Конкуренция между производството по ЗОЗ и и производството по Закона за банковата несъстоятелност

§ 5. Конкуренция между производството по ЗОЗ и и производството по ЗДФО

§ 6. Конкуренция между изпълнението по ЗОЗ и образувано производство по стабилизация на търговец по ТЗ

ГЛАВА VII. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 417, Т. 4 И 5 ГПК. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗАЛОЖНОТО ПРАВО. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЛОГА

§ 1. Особености на производството по чл. 417,т. 4 и 5 от ГПК

§ 2.Трансформация

1. Хипотези на трансформацията

2. Реализиране на трансформираното заложно право

§ 3. Недействителност и погасяване на залога

ЗАКЛЮЧЕНИЕ