Продажба на МПС пред нотариус в Пловдив

ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ АДВОКАТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МПС ПРЕД НОТАРИУС В ПЛОВДИВ:

Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБАТА НА МПС:

Договор за покупко-продажба на МПС. Няма изискване за броя на екземплярите, които трябва да се представят. Проектът за договор може да се изготви от страните или от нотариуса.

Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник.

Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача.

Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че МПС е придобито по наследство.

Препис от акт за граждански брак, ако се прехвърля МПС, което е съпружеска имуществена общност.

Документ за определяне на застрахователната стойност на МПС-то.

Документ за платен местен данък по чл.44 от ЗМДТ.

Документ за платен от продавача данък върху превозните средства до момента на прехвърлянето на собствеността, съгласно чл.52 от ЗМДТ.

ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

За изчисляване на точния размер на данъците и таксите при нотариус, вземайки се предвид стойността на сделката или застрахователната стойност на МПС-то, вижте ТУК.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ ОТ НОТАРИУС:

Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица.

Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за удостоверяване на подписите.

Нотариусът се уверява, че представеният договор отговаря на законовите изисквания.

Нотариусът проверява дали прехвърлителят е собственик на МПС.

Нотариусът се уверява, че е платен дължимият местен данък.

Страните подписват пред нотариуса договора или потвърждават пред нотариуса, че положените предварително подписи са техни.

Нотариусът удостоверява подписите като полага удостоверителен надпис или щемпел върху договора.

Нотариусът връща договора с удостоверените подписи на участниците в производството, като вписва бележка за извършеното удостоверяване в нарочен регистър.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МПС ПРЕД НОТАРИУС:

Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в двуседмичен срок да предостави на службата за регистрация по местоживеене копие от договора за придобитата собственост с данните на праводателя с цел издаване на ново свидетелство за регистрация. Ако продавачът и купувачът имат местоживеене в различни общини, праводателят в двуседмичен срок предоставя на службата, регистрирала МПС, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя.

Плащане на данък върху превозните средства. Собствениците на превозни средства подават декларация по чл.54 от ЗМДТ (за леки автомобили или за други превозни средства) пред териториалната данъчна дирекция по постоянния им адрес, съответно седалище, за притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им.  За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.  При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. При спиране, съответно при пускане в движение, при кражба и унищожаване на превозно средство, декларация не се подава. Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. При подаване на декларацията собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство. Данъкът се заплаща, ако не е заплатен от продавача до края на текущата година – чл.58, ал.3 от ЗМДТ.

Забележка: Настоящата статия има само информативна функция и не претендира за изчерпателност. За подробен анализ на сделката и бързото й осъшествяване пред нотариус в Пловдив, свържете се с нас на посочените по-горе координати на адвокатската кантора.

Всяка една страна по сделката има правото на адвокат, който да й съдейства в нотариалното производство като нейн представител, ако желае това.