Наследство – какво представлява и съдържа?

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Наследството представлява съвкупност от всички имуществени права и задължения на наследодателя, на починалото лице. В закона то се назовава още „наследствена маса“ или „наследствено имущество“.

В наследството влиза правото на собственост върху движимите и недвижимите вещи на наследодателя. Тук може да влиза къща, апартамент, земелски земи, движими вещи за обикновено ползване (например телевизор или мебели). Вещното право на ползване не се наследява, тъй като е непрехвърлимо и се погасява по силата на закона от деня на смъртта на наследодателя.

В него влизат още и облигационни вземания на наследодателя – например трудово възнаграждение, възнаграждения по договори за изработка, авторско възнаграждение, вземания от банки по договори за банков влог и др.

Наследвява се правото на иск за непозволено увреждане и иск за разваляне на двустранен договор поради неизпълнение.

Наследява се и дружествени дялове в ЕООД или ООД, както и акции в АД или ЕАД. В този случай трябва да се спази процедурата, предвидена в Търговския закон.

Допустимо е да се наследи търговското предприятие на едноличен търговец (ЕТ). Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. Към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.

Наследява се и правото на пенсия, като за целта трябва да се следват специалните правила на Кодекса за социално осигуряване.

Наследява се и застрахователната сума по застраховка в случай на смърт в полза на трети лице. Редът за нейното получаване е предвиден в Кодекса за застраховането. Застрахователната сума по застраховка „Живот“ не влиза в наследствената маса на застраховащия, застрахования или трето ползващо се лице, дори когато за ползващи лица са определени наследниците му. Когато третото ползващо се лице е наследник, то има право на застрахователната сума, дори ако се откаже от наследството.

Авторските права също са наследими. Това са правото на публикуване, възпроизвеждане и разпространение на авторско произведение и др. Авторското право се наследява до изтичане на неговия срок, който е 70 г.

В наследството влизат и всички задължения на наследодателя. В този случай трябва да се има предвид, че наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.

Наследява за задължението за издръжка и гледане, поето приживе от наследодателя, ако прехвърлителите на имота са живи. В този случай наследниците трябва да изпълняват договора съобразно неговите клаузи и на осигуряват издръжнка и гледане, иначе договорът може да бъде развален по съдебен ред.

Не се наследяват задълженията на изпълнителя по договор за поръчка, тъй като те са основани на личността на наследодателя, както и задълженията по трудов договор.

Не се наследява и задължението за заплащане на издръжка, освен ако не е поето по силата на договор.

Не се наследява правото на развод или да се иска да се унищожи брака. Ако такова дело обаче е започнато, наследниците могат да го продължат, ако наследодателя приживе е поискал от съда да се произнесе по вината.

Не се наследява правото да се предяви иск за установяване или оспорване на произход. Ако такова дело обаче е започнато, наследниците могат да го продължат.