Правния интерес при предявяване на искове за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД от малолетен наследник на починалия едноличен собственик на капитала

ВЪПРОС

За правния интерес с оглед предявяване на искове по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД от малолетен наследник на починалия едноличен собственик на капитала.

ОТГОВОР

Последователна е практиката на ВКС /по т.д. № 1635/2014 г. на ВКС, I т.о., т.д. № 54/2016 г. на ВКС, I т.о., т.д. № 2742/2017 г. на ВКС, II т.о., т.д. № 949/2018 г. на ВКС, II т.о., т.д. № 1749/2019 г. на ВКС, II т.о. и др./, че по иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ, предявен от трето лице, преценката за наличие на правен интерес е винаги конкретна и е обусловена от твърденията за засегнати негови съществуващи реални права и вида на търсената защита, и кумулативно – от възможността като последица при успешно провеждане на иска, да се постигне целеното изменение на съществуващото правно положение на ищеца.

В общия случай на смърт на физическо лице – едноличен собственик на капитала в ЕООД, на осн. чл. 157, ал. 1 ТЗ дружеството се прекратява със смъртта му, освен ако не е предвидено друго или наследниците не искат да продължат дейността. Ако наследникът е малолетен, той не би могъл да иска да продължи дейността на дружеството, тъй като за него не може да възникне членствено правоотношение. По арг. от чл. 125, ал. 1, т. 1 вр. чл. 65, ал. 1 ТЗ поставените под пълно запрещение и малолетните лица, не могат да бъдат съдружници в ООД, тъй като са недееспособни. Този наследник има право по чл. 271 ТЗ в последващото след прекратяване на дружеството производство по ликвидация да получи имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите. Когато малолетният не е единствен наследник на едноличния собственик на капитала, воля за продължаване на дейността може да заяви само пълнолетен наследник. Съответно само той може да стане едноличен собственик на капитала, а ако са повече от един – да станат съдружници в ООД, което няма да се прекрати и ще продължи дейността си. В тази хипотеза малолетният наследник с оглед правилото на осн. чл. 129, ал. 1 ТЗ наследява дружествения дял /имуществено право/ на починалия съдружник съобразно наследствената си квота, но не и членственото правоотношение. Малолетният наследник не замества и не встъпва в членственото правоотношение на своя наследодател. Притежаването на дялове по наследство обуславя единствено правото на малолетния наследник да получи равностойността на дяловете по реда на чл. 125, ал. 3 ТЗ. Същото имуществено субективно право се реализира спрямо ООД, в което е бил съдружник/едноличен собственик на капитала наследодателят и не се засяга от вписаните обстоятелства, предмет на предявените искове.

Следователно независимо дали наследява сам или с други лица малолетният наследник на починал едноличен собственик на капитала на ЕООД има само имуществени права спрямо дружеството. Ето защо дори и при успешен за ищцата изход от спора по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ правната последица от същия – заличаването на осн. чл. 30 ЗТРРЮЛНЦ на вписаните обстоятелства /вписване на съдружници, притежаваните от тях дялове и прехвърляне на дялове, вписване на управител/, които са признати за несъществуващи или чието вписване е признато за нищожно или недопустимо, няма да доведе до реализиране на единствено признатото от закона на този наследник право по отношение дяловете на наследодателя от капитала на дружеството. Независимо от вписванията той може, при оспорване, да води осъдителен иск за защита на това си право срещу дружеството и в същото производство да установява при спор качеството си на наследник, размера на дела си от наследството и неговата равностойност от имуществото на дружеството. За да осигури изпълнението на евентуалното положително решение по осъдителния иск разполага с възможност да обезпечи същия по реда на чл. 389 и сл. ГПК.

Ето защо се налага извод за липса на правен итерес за малолетния наследник на едноличен собственик на капитала в ЕООД да предяви искове по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД относно вписване на съдружници, притежаваните от тях дялове и прехвърляне на дялове, вписване на управител.

В ОБЩИЯ СЛУЧАЙ НА СМЪРТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В ЕООД, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА СЪС СМЪРТТА МУ, ОСВЕН АКО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО ДРУГО ИЛИ НАСЛЕДНИЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДЕЙНОСТТА. АКО НАСЛЕДНИКЪТ Е МАЛОЛЕТЕН, ТОЙ НЕ БИ МОГЪЛ ДА ИСКА ДА ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ТЪЙ КАТО ЗА НЕГО НЕ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ.

МАЛОЛЕТНИЯТ НАСЛЕДНИК НЕ ЗАМЕСТВА И НЕ ВСТЪПВА В ЧЛЕНСТВЕНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА СВОЯ НАСЛЕДОДАТЕЛ. ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ДЯЛОВЕ ПО НАСЛЕДСТВО ОБУСЛАВЯ ЕДИНСТВЕНО ПРАВОТО НА МАЛОЛЕТНИЯ НАСЛЕДНИК ДА ПОЛУЧИ РАВНОСТОЙНОСТТА НА ДЯЛОВЕТЕ. СЪЩОТО ИМУЩЕСТВЕНО СУБЕКТИВНО ПРАВО СЕ РЕАЛИЗИРА СПРЯМО ООД, В КОЕТО Е БИЛ СЪДРУЖНИК/ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НАСЛЕДОДАТЕЛЯТ И НЕ СЕ ЗАСЯГА ОТ ВПИСАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

НАЛАГА СЕ ИЗВОД ЛИПСА НА ПРАВЕН ИНТЕРЕС ЗА МАЛОЛЕТНИЯ НАСЛЕДНИК НА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА В ЕООД ДА ПРЕДЯВИ ИСКОВЕ ПО ЧЛ. 29 ЗТРРЮЛНЦ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НЕСЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВПИСАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПАРТИДА НА ЕООД ОТНОСНО ВПИСВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ, ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЯЛОВЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ, ВПИСВАНЕ НА УПРАВИТЕЛ.

Чл. 125, ал. 1, т. 1

Чл. 125, ал. 3 ТЗ

Чл. 65, ал. 1 ТЗ

Чл. 157, ал. 1 ТЗ

Чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ

Чл. 290 ГПК

Така РЕШЕНИЕ № 60117 ОТ 28.10.2021 Г. ПО Т. Д. № 1588/2020 Г., Т. К., І Т. О. НА ВКС