Клон на търговеца

Ключови думи: адвокат по търговско право в Пловдив, адвокатска кантора, клон, търговец, търговско дружество.

Седалището на всеки търговец се квалифицира като един от основните индивидуализиращи белези на юридическото лице. Когато търговецът развива стопанска дейност извън населеното място, където се намира седалището му, има възможност да регистрира свой клон.

В чл. 17, ал. 1 от Търговския закон законодателят е предоставил възможност на търговците при извършване на дейности, които са самостоятелни и независими, обособени в организационно и имуществено отношение да създатат клон. Този клон е подчинен на главното управление – част е от него и е вътрешно подчинено, съществува наред с него и се намира в друго населено място.

Клонът не е персонифициран правен субект и не е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ТЗ. Въпреки това се характеризира с обособеност на имуществото и води самостоятелни тъговски книги по силата на чл. 19 от ТЗ. Също така няма управителни органи, а се управлява от управител, чийто обем на представителна власт се опраделя от търговеца. Чрез своите действия и волеизявления към трети лица управителят ангажира търговеца директно като страна и носител на права и задължения и носи отговорност към него. Съответно клонът не притежава процесуална легитимация – искове се предявяват от и срещу търговеца.

Обстоятелството, че искове могат да се предявяват както по главно седалище на търговеца, така и по седалище на клона, не е изключение от правилото, че клонът е подчинен на учредилия го търговец. Тази възможност е предвидена единствено за облекчаване на ищците при възникнали съдебни спорове. Специална е уредбата в Трудовото право, според която клонът притежава процесуална легитимация и може да е страна по възникал правен спор, но това различие е продиктувано от дефиницията на работодател по пар. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, според която клонът на търговеца също се квалифицира като работодател.

Процедурата по вписването на клона в Търговския регистър се подчинява на режима на вписване на самия търговец, като в наименованието на клона винаги се включва добавка „клон“. Тоест клонът няма самостоятелна фирма, а носи фирмата на търговеца. Това изискване е свързано с общия принцип в търговското право да не се допуска заблуждение относно извършваната стопанска дейност от търговеца.

Други изисквания при вписването на клона са посочени в чл. 17, ал. 2 от ТЗ, а именно – да се посочат седалалището на клона, предмет на дейност и данни за лицето, което ще го управлява, обем на представителната власт. При вписването се прилага нотариално заверено съгласие на лицето, което ще управлява клона и образец от подписа му.