Искът по чл. 70 от Търговския закон

Ключови думи: търговско право, адвокат, адвокатска кантора, Пловдив, иск по чл. 70 ТЗ, търговско дружество.

В Търговския закон е предвидена възможност да се иска установяване на недействителността на учредено търговско дружество и прекратяването му със съдебно решение – арг. от чл. 70 от ТЗ. Искът е конститутивен по своя характер и с него се цели правна промяна. Тоест недействителността никога не настъпва по право, а само чрез предявяване на иск. Самото конститутивно право се упражнява в едногодишен преклузивен срок от учредяването на търговското дружество. То се упражнява от лице, което е заинтересовано да предяви иска, като това лице може да бъде трето такова спрямо дружеството. Към активно легитимираните лица се включва и прокурорът. От друга страна, ответник по иска винаги е търговското дружество.

Искът по чл. 70 от ТЗ е специален иск, който се предявява при недействителност на учредяването на търговското дружество. Предявява се, за да се обяви само първоначалната недействителност на дружеството. Основанията за предявяването му са лимитативно изброени в закона, като целта на това законодателно решение е да се защити правният интерес и стабилността на търговските дружества в правния мир. Такива основания са:

  1. Липса на учредителен договор или липса на форма за действителност. В тази хипотеза е налице порок във волята на учредителите.
  2. При акционерно дружество или командитно дружество с акции да не са спазени изискванията на чл. 159 и 163 от ТЗ. 
  3. Предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави.
  4. Учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмет на дейността на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква.
  5. Невнасяне на предписаната от закона част от капитала.
  6. В учредяването на търговското дружество са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица

При уважаването на този иск основната последица, която настъпва, е прекратяване на дейността на търговското дружество от момента на влизане в сила на съдебното решение. Съдебното решение има прекратително и правопроменящо действие и действа занапред. След това се  преминава към ликвидация, а като финален етап се извършва заличаване на търговското дружество от Търговския регистър. Действието на съдебното решение е занапред.

Следва да се има предвид обаче, че в изброени хипотези в закона съдът е длъжен да определи срок, в който могат да се остранят нарушенията. Ако в предвидения срок пороците не се санират – едва тогава съдът постановява решение, с което се обявява недействителността.