Договор за издръжка и гледане – възможна ли е трансформация на задължение в пари?

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, договор за продажба на имот срещу задължение за издръжка и гледане, храна, гледане, оказване лекарска помощ, пари, трансформация, Тълкувателно решение № 96 от 28.06.1966 г. по гр. д. № 65/1966 г., ОСГК на ВС.

ВЪПРОС

Възможно ли е трансформирането на уговорената в алеаторен договор натурална конкретно определена издръжка в даване храна, гледане, оказване лекарска помощ и пр. в парична издръжка?

ОТГОВОР

Този вид договори по нашата гражданскоправна система са допустими, ако и да не са изрично предвидени. В живота се срещат и нерядко.

Съгласно чл. 9 ЗЗД страните по сключени договори могат свободно да определят съдържанието на договорите, доколкото то не противоречи на закона, на държавния народностопански план и на правилата на социалистическото общежитие.

Договорите за прехвърляне на вещни права срещу задължение за даване издръжка в натура не противоречат на закона и на правилата на социалистическото общежитие. Те имат социална цел и предназначение – да обезпечат на кредитора по това задължение по-добри социално-битови условия за преживяване. Задълженията по тях и по отношение на двете страни са наситени с нравствено-етични и социално-битови изисквания. Както по своята цел, така и по своето съдържание те не влизат в противоречие със закона и правилата на социалистическото общежитие. Поради това те са допустими и валидни. Същите не спадат към никой от предвидените видове договори, ако и да се приближават до продажбите. Те са ненаименувани алеаторни договори.

По начало тези договори се подчиняват на общите правила за договорите, доколкото специфичността на съдържанието на задълженията по тях не налага отклонение.

Съгласно тези правила длъжникът по задължението за даване издръжка в натура дължи само точното изпълнение на същото, т.е. това, което е уговорено и както е уговорено, съобразно с нравствено-етичните и социално-битови изисквания, присъщи на тези договори (чл. 79 ЗЗД). Същият по начало не може да бъде принуден вместо даване издръжката в натура, когато е готов да изпълнява задължението си така, както е уговорено, да плаща нейния еквивалент. Това следва от принципа, че той дължи да изпълни само това, за което се е задължил.

Поради това и кредиторът по такова задължение по начало няма право да иска от изправния длъжник вместо издръжка в натура паричния и еквивалент.

Изключение от това се налага само тогава, когато кредиторът по обективни причини не може да даде необходимото съдействие за изпълнението на задължението в натура. В такъв случай следва да се счете, че кредиторът има право да иска изпълнението на задължението да стане в паричния му еквивалент, докато тази причина съществува, защото липсата на такава възможност не води до отпадане на самото задължение (чл. 97 ЗЗД), и такава следва да се счете, че е волята на страните, съдържаща се имплицитно в поетите по договора задължения. При една такава обстановка, когато и двете страни държат за изпълнението на договора, не би могло да се очаква друго освен изпълнението на поетото задължение за даване издръжка в натура чрез заплащане на паричния му еквивалент.

В случай, че неизправна страна по такъв договор е длъжникът, т.е. той не изпълнява задълженията си точно, кредиторът има право във форма на компенсаторно обезщетение да, иска вместо изпълнение в натура заплащането на паричния му еквивалент. Това следва от разпоредбите на чл. 79, ал. 1 ЗЗД, според които, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнение на поетото задължение заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. Последната възможност е тази, която дава право на изправния кредитор по алеаторен договор за издръжка в натура да иска от неизправния длъжник по такъв договор вместо изпълнение в натура обезщетение за неизпълнение в пари. Такова право кредиторът има не само за минало време, но и за бъдеще, щом длъжникът не изпълнява точно задължението си и с поведението си е направил невъзможно прякото изпълнение на поетото задължение за издръжка в натура с оглед на съдържанието му и нравствено-етичните и социално-битови изисквания.

Изпълнението на задължението за издръжка в натура изисква и съдействието на кредитора. Когато последният не изпълнява това си задължение, длъжникът, който държи за изпълнението на договора, има право да трансформира задължението си за даване издръжка в натура в паричния и еквивалент я да изпълнява задължението си чрез заплащане по установения ред съответната сума. Тази възможност следва да се счете, че съществува, защото с изпадането на кредитора в забава, като не дава необходимо съдействие за изпълнението на задължението за издръжка в натура, длъжникът не се освобождава от задължението, а изпълнението на същото в натура не може да стане без съдействието на кредитора.

По тези съображения Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд приема следното: при изправност на длъжника по алеаторен договор за даване издръжка в натура кредиторът няма право да трансформира дължащата му се издръжка в натура в парична издръжка, освен когато той по обективни причини не може да даде необходимото съдействие за изпълнението на задължението в натура, в който случай може да иска паричния еквивалент на издръжката в натура, докато тази причина съществува. При неизправност на длъжника кредиторът има право да иска вместо даване издръжката в натура паричния и еквивалент. При недаване от кредитора на необходимото съдействие за изпълнението на задължението в натура и длъжникът има право да трансформира задължението си в паричния му еквивалент и да го погасява чрез плащане на съответната сума по установения ред.

В случаите, когато се допуска трансформирането на задължението за даване издръжка в натура в паричния и еквивалент, договорът не променя своя характер. Той не се превръща в договор за рента. Същият продължава да обслужва страните с оглед целта, за която е сключен, и не влиза в противоречие с правилата на социалистическото общежитие. Сумите, които се плащат, се дават пак с оглед задоволяване жизнените и битови нужди на кредитора, а не за създаване на нетрудови доходи на последния и осигуряване съществуването му, без да работи, каквато цел по начало има договорът за рента, с оглед на което и един такъв договор би противоречил на правилата на социалистическото общежитие.

КРЕДИТОРЪТ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ ИЗДРЪЖКА В НАТУРА ПО АЛЕАТОРЕН ДОГОВОР НЯМА ПРАВО ПРИ ИЗПРАВЕН ДЛЪЖНИК ДА ТРАНСФОРМИРА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДАВАНЕТО МУ ИЗДРЪЖКА В НАТУРА В ПАРИЧНИЯ МУ ЕКВИВАЛЕНТ, ОСВЕН КОГАТО ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ИЗДРЪЖКАТА В НАТУРА, В КАКЪВТО СЛУЧАЙ ИМА ПРАВО НА ТАКАВА ТРАНСФОРМАЦИЯ, ДОКОГАТО СЪЩЕСТВУВАТ ТЕЗИ ПРИЧИНИ.

ПРИ НЕИЗПРАВЕН ДЛЪЖНИК ПО ТАКОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ КРЕДИТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ИСКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДАВАНЕТО МУ ИЗДРЪЖКА В НАТУРА В ПАРИЧНИЯ И ЕКВИВАЛЕНТ.

ИЗПРАВНИЯТ ДЛЪЖНИК ПО ТАКОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ, КОГАТО КРЕДИТОРЪТ НЕ ДАВА НЕОБХОДИМОТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ В НАТУРА, ИМА ПРАВО ДА ТРАНСФОРМИРА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ОТ ДАВАНЕ ИЗДРЪЖКА В НАТУРА В ПАРИЧНИЯ И ЕКВИВАЛЕНТ.

Чл. 79 ЗЗД

Чл. 98 ЗЗД

Така Тълкувателно решение № 96 от 28.06.1966 г. по гр. д. № 65/1966 г., ОСГК на ВС, достъпно на https://www.ciela.net/