Възможно ли е при договор за делба на имот да се прехвърли жилищен обект, построен върху имота, който е еднолична собственост на единия съделител?

адв. д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, договор за доброволна делба, съсобствен имот, съделители, съсобственици, чл. 35 ЗС, РЕШЕНИЕ № 129 ОТ 26.11.2020 Г. ПО ГР. Д. № 635/2020 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС.

ВЪПРОС

За възможността с договор за доброволна делба на съсобствен имот, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, да се прехвърли право на собственост върху построен в имота самостоятелен жилищен обект, който е изключителна собственост на съделителя-прехвърлител, на друг съделител-съсобственик на имота.

ОТГОВОР

Отговор на въпроса е даден с ППВС № 7/1973 Г., т. 8б, и Решение № 279 от 02.12.2011 г. по гр. дело № 369/2011 г. на II г.о. на ВКС. 

В постановлението е разяснено, че когато със спогодбата по делбено дело се създават, изменят или погасяват и правоотношения, които не са били предмет на делото на делба, и за тези действия законът предвижда специална форма, то съдебната спогодба не би произвела специален ефект и има значение на предварителен договор, който може да бъде обявен за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД, ако са налице необходимите условия. В мотивите към постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение на ВКС е прието, че съгласно чл. 18 ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Облекчената форма по чл. 35, ал. 1 ЗС се отнася само за съсобственици. Ако с договора за доброволна делба, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, се прехвърли право на собственост върху самостоятелен обект на лице, което към сключване на договора не притежава права в съсобствеността, договорът би бил нищожен на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД, поради неспазване на предвидената от закона форма на действителност на сделката.Аналогично следва да е разрешението и в случаите, при които с договор за доброволна делба на съсобствен имот, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, един от съделителите, който е съсобственик на имота и изключителен собственик на построен в имота самостоятелен жилищен обект, прехвърли собствеността си върху жилищния обект на друг съделител, който е съсобственик на имота, но не притежава идеална част от прехвърления жилищния обект.

Така РЕШЕНИЕ № 129 ОТ 26.11.2020 Г. ПО ГР. Д. № 635/2020 Г., Г. К., І Г. О. НА ВКС.