Допустима ли е делба на дворно място, застроено със сграда в режим на етажна собственост, ако не всички съсобственици на дворното място притежават самостоятелни обекти на собственост в жилищната сграда?

Ако някой от съсобствениците на дворното място не притежава самостоятелен обект на собственост от построената в имота сграда в режим на етажна собственост, делбата на дворното място би била допустима, освен ако този съсобственик би могъл да получи разрешение за нов строеж, пристрояване или надстрояване при условията на чл. 183, ал. 4 ЗУТ – вж. решение № 476 от 07. 03. 2013 г. по гр. д. № 56/2012 г. на ВКС, 1 г.о., решение № 87 от 07. 07. 2011 г. по гр. д. № 825/2010 г. на ВКС и решение № 59 от 12. 03. 2012 г. по гр. д. № 911/2011 г. на ВКС, 2 г.о.

Така Р. № 134/26.10.2023 г. по гр.д. № 3765/2022 г. на I ГО на ВКС