Адвокат д-р Ивайло Василев беше лектор на семинар в гр. Пловдив за съдебни изпълнители, нотариуси и съдии по вписванията

На 13.10.2018 г. адв. д-р Ивайло Василев взе участие като лектор в обучителен семинар на тема „Актуални въпроси на вписванията по вещното право“, който се проведе в „Бизнес Хотел Пловдив“ от „Национален семинарен център „Темида“. На семинара присъстваха участници от цялата страна – съдебни изпълнители, нотариуси и съдии по вписванията, юрисконсулти, докторанти от  ЮФ на ПУ и ИДП към БАН.  Адв. д-р Василев представи актуалните въпроси от практиката Върховния касационен съд относно вписванията при ипотеките, възбраните, особените залози, исковите молби, съдебните решения, както и относно отказите на съдиите по вписванията.