На 14.10.2021 г. адв. д-р Ивайло Василев взе участие в в експертна среща между представители на адвокатурата в гр. Пловдив, адв. Иван Демерджиев, зам.-министър на правосъдието, и с участието на Даниела Митева, директор на Агенция по вписванията.

На форума бяха представени въпроси и отговори относно проблеми на вписванията в имотен регистър и търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и предложения за промени в нормативната уредба.

На 14.10.2021 г. адв. д-р Ивайло Василев взе участие в в експертна среща между представители на адвокатурата в гр. Пловдив, адв. Иван Демерджиев, зам.-министър на правосъдието, и с участието на Даниела Митева, директор на Агенция по вписванията. На форума бяха представени въпроси и отговори относно проблеми на вписванията в имотен регистър и търговския регистър и […]

Онлайн книжарница „Сиела“ – https://ciela.com/vpisvaniyata-po-veshtnoto-pravo-nauchno-prilozhen-analiz-prakticheski-problemi-i-resheniya-sadebna-praktika.html

Онлайн книжарница „Нова звезда“ – https://www.novazvezda.com/details.php?id=8305

Настоящият труд има за цел да направи опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право.

За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи:

 • да анализирам материалните и процесуалните норми на института на вписването;
 • да обощя и анализирам аргументите и изводите на авторите в българската правна доктрина;
 • да направя опит да обобщя и анализирам в разумни граници изводите от съдебната практика.

За да изпълня тези задачи, в следващите редове поставям акцент на ключовите въпроси на института.

Първо, анализирам общите положения при вписванията. Чрез реализацията на тази част от изследването имам за цел да очертая принципната рамка на института. В центъра на анализа са поставени: историческите корени на института; някои сравнителни аспекти; видовете системина вписване; понятието за вписване; принципните положения на видовете действие на вписването; принципната концепция на вписването по българското право като вид охранително производство;отказът на съдията по вписванията и неговото обжалване по съдебен ред; принципът за публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица. процесуалните аспекти на вписването са анализирани както през призмата на действащата към настоящия момент персонална систева на вписване в книгите за вписванията по ПВ, така и през тази на реалната система на вписване в имотния регистър по реда на ЗКИР и Наредба №2/2005 г.

Този подход е избран с оглед на бъдещото въвеждане на имотния регистър в съответен съдебенрайон. Преходът от персонална към реална система на вписване ще се извърши поетапно през следващите години, поради което се налага различията между двете системи да бъдат отчетени.

В рамките на анализа в тази част на изследването се търсят основно отговори на няколко въпроса.

 • Кой е принципният проблем в обществените отношения, който институтът на вписването има за цел да реши?
 • Как трябва да се обясни двояката правна същност на вписването като охранително производство и юридически факт, от който възникват определени в закона правни последици?
 • Каква е правната логика при систематизацията на видовете действие на вписване?
 • От кой момент възниква действието на вписването и ограничено ли е то във времето?
 • Какво е съдържанието на принципа на публичност на вписването и по какъв начин трябва да бъде анализиран той с оглед на интересите на правоимащото лице по вписания акт и на третите лица?
 • Какво е значението на вписването за добросъвестността на третите лица?

Второ анализирам вписването на актове с чистото оповестително действие на вписването. при него са поставени във фокус въпросите относно значението на оповестяването на актовете и за доказателственото значение на извършените справки за вписани актове. Извършен е и анализ относно актовете, чието вписване има чисто оповестително действие: актове, с които се отчуждава недвижимимот за държавна или общинска нужда; установителни искове за прогласяване на нищожността на актове с вещо дейтвие и съдебните решения по тях; молби за отмяна по чл. 303 гпк  и съделбните решения по тях; актове за признаване на правото на собственост и т. н.

В тази част на изследването основно се търсят отговори на въпросите:

 • Какви са правните последици от вписването за правоимащото лице по вписания акт и за третите лица, когато от вписването на определен акт възниква чисто оповестително действие?
 • От вписването на кои октове възниквачисто оповестително действие?

Трето, поставям акцент върху актовете с оповестително-защитното действие на вписването: актове с вещен ефект; договори за наем, сключени за срок по-дълъг от една година; договори за аренда в земеделието; искови молби и постановените от тях съдебни решения и т. н. При всички тях са налице хипотези на противопоставимост на акта спрямо трети лица. Те уреждат възможности за решаване на проблеми на конкуренция между права на две или повече лица относно един и същи недвижим имот.

В тази част на изследването се търсят основно отговори на два въпроса:

 • Какво е съдържанието на противопоставимоста спрямо трети лица, уреден в полза на правоимащото лице по вписания акт?
 • Какви са специфичните правни последици за третите лица с конкуриращи права в конкретна хипотеза на противопоставимост?


Четвърто, анализирам актовете със смесеното оповестително-защитно и конституитивно действие на вписването: ипотеки; възбрани; молба на кредитор за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя по чл. 67, ал. 1 ЗН; откази от вещно право по чл. 100 ЗС.

Тук се търсят основно отговори на два въпроса:

 • Кои са елементите от фактическия състав, от който вписването е част?
 • Какво е съдържанието на специфичния ефект на противопоставимост спрямо трети лица, възникващ след вписване на акта?

Надявам се, че настоящият труд ще отговори на нуждите на практиката и теорията.

От автора

Онлайн книжарница „Сиела“ – https://ciela.com/vpisvaniyata-po-veshtnoto-pravo-nauchno-prilozhen-analiz-prakticheski-problemi-i-resheniya-sadebna-praktika.html Онлайн книжарница „Нова звезда“ – https://www.novazvezda.com/details.php?id=8305 Настоящият труд има за цел да направи опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи: да анализирам материалните и процесуалните норми на института на вписването; да обощя и анализирам […]

С Решение № 589-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) за председател на РИК 16 Пловдив град е определен адв. д-р Ивайло Василев.

Линк към решението: https://www.cik.bg/bg/decisions/589/2021-09-24

Районната комисия отговаря за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент н републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Мандатът на комисията започва на 25.09.2021 г. и приключва 14 дни след произвеждане на съответния вид избор.

С Решение № 589-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) за председател на РИК 16 Пловдив град е определен адв. д-р Ивайло Василев. Линк към решението: https://www.cik.bg/bg/decisions/589/2021-09-24 Районната комисия отговаря за провеждането на изборите за президент и вицепрезидент н републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Мандатът на комисията започва […]

На 18.04.2021 г. в електронното издание Лекс.бг е публикувана статия на адвокат д-р Ивайло Василев със заглавие „Съставяне на правителство в Република България„.

Статията е със следното съдържание:

Процедурата за съставяне на правителство е регламентирана в чл. 99 от Конституцията на Република България (КРБ). Водеща роля в нея има президентът. Решаващата функция обаче принадлежи на Народното събрание. Нека разгледаме процедурата стъпка по стъпка.

Първа стъпка е провеждане на консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание – чл. 99, ал. 1 КРБ. Не са въведени правила за провеждане на консултациите. Поради това президентът има свобода да действа по свое усмотрение.

Особеност на разпоредбата е изискването за консултации не с политическите партии, а с парламентарните групи – чл. 99, ал. 1 КРБ. Тоест, право на участие в процедурата по съставяне на правителство имат най-малко 10 народни представители, които са се обединили в парламентарна група по реда на чл. 13 и сл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Втора стъпка е възлагане на проучвателен мандат за съставяне на правителство от президента на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група – чл. 99, ал. 1 КРБ и чл. 102, ал. 3, т. 2 КРБ. Президентът няма право на избор. Той е длъжен да извърши това действие. КРБ обаче не посочва в какъв срок след провеждане на консултации с парламентарните групи той следва да стори това. Това решение в КРБ, струва ми се, е удачно. То осигурява възможност на президента след консутациите да съобрази политическата обстановка в парламента и да прецени в какъв срок е най-разумно да упражни правомощието си, за да гарантира неговата ефективност. Исторически погледнато президентът упражнява своето правомощие по чл. 99, ал. 1 КРБ в кратък срок. Стимулът за това е търсене на стабилност, която може да се осигури преди всичко от редовно избрано правителство.

След възлагане на проучвателния мандат, кандидатът за министър-председател следва да предложи в 7-дневен срок състав на Министерския съвет.

Трета стъпка е връчване от президента на проучвателен мандат на кандидата за министър-председател на втората по големина парламентарна група в Народното събрание – чл. 99, ал. 2 КРБ и чл. 102, ал. 3, т. 2 КРБ. Проучвателният мандат се връчва, ако кандидатът за министър-председател на най-голямата парламентарна група не е успял да предложи състав на Министерски съвет.

Кандидатът за министър-председател също разполага със 7 дни, за да направи предложение за състав на Министерски съвет.

Четвърта стъпка е предоставяне на възможност на трета парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател – чл. 99, ал. 3 КРБ. Тук наблюдаваме отклонение от следвания в КРБ алгоритъм на действия. Президентът не връчва проучвателен мандат, а дава възможност на парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Парламентарната група не е обвързана със срок за излъчването на кандидат. Едва ако такъв бъде посочен от съответната парламентарна група, президентът следва да му връчи проучвателен мандат – чл. 102, ал. 3, т. 2 КРБ. И в този случай за кандидата за министър-председател започва да тече 7-дневен срок за предложение за състав на Министерски съвет.

Пета стъпка е предложението на президента до Народното събрание за избор на министър-председател – чл. 99, ал. 4 КРБ във връзка с чл. 84, т. 6 КРБ. Право на инициатива има единствено и само президентът. Народното събрание е обвързано от неговото предложение, което може да бъде прието или отхвърлено. Народното събрание няма правомощие да гласува за кандидат за министър-председател, който не е бил предложен от президента.

Президентът обаче не предлага състав и структура на Министерски съвет. Това правомощие е изключителен прерогатив на кандидата за министър-председател – чл. 84, т. 6 и 7 КРБ. Той може да прави промени в състава на Министерски съвет до момента на гласуването му от Народното събрание.

Народното събрание трябва да направи две гласувания. Първото е за избор на министър-председател. Второто е за състав и структура на Министерски съвет, което се гласува en block (вкупом). Ако Народното събрание отхвърли предложението за структура и състав на Министерски съвет, счита се, че изборът на минисър-председател е нестанал.

За да стъпят в правомощията си, членовете на Министерски съвет трябва да положат клетва по чл. 76, ал. 2 КРБ пред Народното събрание – чл. 109 КРБ.

Шеста стъпка, която е последица от три неуспешни опита за постигане на съгласие за съставяне на правителство, е назначаване на служебно правителство от президента, разпускане на Народното събрание и насрочване на нови избори в срока по чл. 64, ал. 3 КРБ.

В заключение трябва да се посочи, че процедурата по съставяне на правителство в Република България е тромава, но ми се струва, че е ефективна. Разглеждана стъпка по стъпка, тя предоставя предвидим алгоритъм за действия, който създава яснота. Единствената неизвестна величина е възможността за постигане на консенсус между парламентарните групи. Нейният воал се повдига от Народното събрание, което има последната дума. В тази процедура, ако мога да си позволя сравнението, президентът има ролята на диригент, а политическите сили на оркестър. А всички ние – на публика, която търси качество по струните на Конституцията.

Линк към статията:

На 18.04.2021 г. в електронното издание Лекс.бг е публикувана статия на адвокат д-р Ивайло Василев със заглавие „Съставяне на правителство в Република България„. Статията е със следното съдържание: Процедурата за съставяне на правителство е регламентирана в чл. 99 от Конституцията на Република България (КРБ). Водеща роля в нея има президентът. Решаващата функция обаче принадлежи на […]

На 01.04.2020 г. реномирания правен портал за юристи www.Lex.bg (ISSN 2682-9606) публикува актуална статия на адвокат д-р Ивайло Василев от Адвокатска колегия – Пловдив. Тя е предоставена и на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет под формата на предложение с входящ № ВСС-3542/31.03.2020 г.

Статията е озаглавена „За невъзможността да се впише искова молба при извънредното положение и решението на проблема

В нея във фокъм е поставен проблем, който е свързан с необходимостта исковите молби относно вещни права върху имоти да бъдат вписани в съответната книга за вписване по Правилника за вписванията (ПВ). Този проблем е поставен в светлината на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) и решенията по Протокол № 9 от извънредното заседание на съдийската колегия на висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020 г. (Протокол № 9).

Поставен е следният въпрос, на който се търси отговор, а именно: „Има ли възможност съдията да извърши проверка на постъпилата в съда подлежаща на вписване искова молба с оповестително-защитно действие, респ. има ли възможност адвокатът да поиска от съдията по вписванията да разпореди впиване на исковата молба, за да може от вписването да възникне противопоставимост спрямо трети лица?“.

Статията може да бъде прочетена в цялост при отваряне на един от следните линкове: ТУК или ТУК.

На 01.04.2020 г. реномирания правен портал за юристи www.Lex.bg (ISSN 2682-9606) публикува актуална статия на адвокат д-р Ивайло Василев от Адвокатска колегия – Пловдив. Тя е предоставена и на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет под формата на предложение с входящ № ВСС-3542/31.03.2020 г. Статията е озаглавена „За невъзможността да се впише искова молба при […]

 

През месец септември 2019 г. адв. д-р Ивайло Василев участва като лектор в два обучителни семинара, имащи за цел да подготвят кандидатите в предстоящия конкурс за съдии по вписванията, който се провежда по инициатива на министерство на правосъдието. Те бяха реализирани в гр. София и гр. Пловдив. Лектори бяха също така и съдиите от Върховен касационен съд Камелия Маринова и Светлана Калинова. На семинарите адв. д-р Ивайло Василев представи най-актуалните и дискусионни въпроси от материята на вписванията в имотен регистър. Участие в семинара взеха юристи от цялата страна – съдии по вписванията, адвокати, частни съдебни изпълнители, юрисконсулти на банки и други финансови институции и др.

  През месец септември 2019 г. адв. д-р Ивайло Василев участва като лектор в два обучителни семинара, имащи за цел да подготвят кандидатите в предстоящия конкурс за съдии по вписванията, който се провежда по инициатива на министерство на правосъдието. Те бяха реализирани в гр. София и гр. Пловдив. Лектори бяха също така и съдиите от […]

 

На книжния пазар вече може да бъде закупена книгата „ВЪЗБРАНАТА. Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване“, Издателство „Нова звезда“ с автори адв. д-р Ивайло Василев и д-р Димитър Иванов. Книгата може да бъде закупена и от онлайн книжарницата на издателството от този линк:

http://www.novazvezda.com/details.php?id=5530

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

 

ЗА АВТОРИТЕ

ПРЕДГОВОР

 

Глава първа

ВЪЗБРАНАТА

В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК

от д-р Димитър Иванов

 

1. Същност на възбраната

2. Нужно ли е съдебният изпълнител да вписва възбрана

при наличие на вече извършеното и вписване в обезпечителен процес?

3. Изпълнително действие ли е в възбраната и прекъсва ли вписването й давността, съответно срока по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК? Допустимо ли е да се налага възбрана върху несеквестируем имот?

4. Нужно ли е съдебният изпълнител да вписва възбрана при наличие на вече извършено вписване на искова молба по чл. 135 ЗЗД ?

5. В кой момент съдебният изпълнител следва да извърши проверка относно собствеността върху имота – към момента на налагане на възбраната или към момента на извършване на описа?

6. Как се описва имота във възбраната – по скица, нотариален акт, описание от службата по вписванията или други регистри?

7. Допустимо ли е да се налага възбрана върху недвижими имоти, за които няма строителни разрешения (незаконни строежи)?

8. Допустима ли е възбрана върху недвижим имот, който е образуван от разделянето на ипотекиран недвижим имот?

9. Обхваща ли възбраната върху поземлен имот и построените след налагането и постройки?

10. Несъразмерност при наложени възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК

11. Може ли да се налага възбрана при спряно изпълнително производство?

12. Осигурява ли привилегия възбраната при разпределението на съдебния изпълнител?

13. Проблемът с разбирането за последиците от относителната недействителност на извършените с възбраната разпореждания и приложима ли е хипотезата на чл. 638, ал.1 ТЗ, когато приобретателят недлъжник е в открито производство по несъстоятелност

14. Следва ли да се счита за присъединен по право кредитор с възбрана върху имот на трето лице, когато изпълнението е насочено спрямо същия този имот на основание вписана възбрана от друг кредитор преди прехвърлянето му?

15. Прекратява ли се принудителното изпълнение в случай, че изпълнителният титул бъде обезсилен, но в изпълнителното производство има присъединен по право кредитор с възбрана?

16. Чии публични задължения по смисъла на чл. 136, ал. 1, т. 6 ЗЗД се вземат предвид в разпределението, извършено от съдебен изпълнител, когато имотът е бил прехвърлен след възбрана в полза на трето лице?

17. Как се разрешава конкуренция между кредитор вписал искова молба по чл. 135 ЗЗД относно прехвърлителна сделка между длъжника и трето лице, и вписана възбрана в полза на НАП за вземания от това трето лице?

18. Може ли да се наложи възбрана върху обособена част от търговско предприятие и как въобще се насочва изпълнението върху това имущество на длъжника

 

Глава втора 

ВЪЗБРАНАТА

В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВПИСВАНЕ

от адв. д-р Ивайло Василев

 

1. Индивидуални и общи възбрани

2. Вписването като елемент от фактическия състав на възбраната

2.1. Вписване на възбрана по обезпечително производство по ГПК

2.2. Вписване на възбрана в индивидуалното принудително изпълнение

2.3. Вписване на възбрана в универсалното принудително изпълнение

2.4. Специфики относно описанието на имота и

представяне на скица от кадастралната карта

2.5. Специфики при заплащане на държавна такса за вписване на възбрана

3. Действие на вписването

3.1. Забрана за извършване на правни и фактически действия с имота,

които накърняват правата на кредиторe

3.2. Противопоставимост спрямо трети лица в полза на кредитора

3.3. Противопоставимост спрямо трети лица

в полза на купувача на възбранения имот

3.4. Противопоставимост в полза на присъединилите се кредитори

3.5. Противопоставима ли е възбраната

при оригинерно придобиване на вещни права върху имот?

3.6. Противопоставимост на възбраната

и исковете по чл. 440 ГПК и чл. 269 ДОПК

4. Заличаване на възбранитe

4.1. Хипотези на заличаване на възбрана

4.2. Действие на вписването при заличаване на възбрана

5. Усложнения относно заличаване на възбраните след публична продан на имота

5.1. Ограничават ли наложените възбрани върху имота

вещното право на собственост на купувача от публичната продан?

5.2. Подлежат ли на заличаване възбраните на основание чл. 175, ал. 1 ЗЗД?

5.3. Разпоредбите на чл. 496, ал. 2 ГПК и предложение de lege ferenda

5.4. Може ли купувачът от публичната продан

да иска от съдията по вписванията заличаване на възбраните?

 

  На книжния пазар вече може да бъде закупена книгата „ВЪЗБРАНАТА. Практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване“, Издателство „Нова звезда“ с автори адв. д-р Ивайло Василев и д-р Димитър Иванов. Книгата може да бъде закупена и от онлайн книжарницата на издателството от този линк: http://www.novazvezda.com/details.php?id=5530   СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА   […]

В средата на 2019 г. излиза първата книга в българската книжнина, посветена на актуалните въпроси на възбраните. Тя е със заглавие „Възбраната – практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписванес автори адв. д-р Ивайло Василев от АК-Пловдив и д-р Димитър Иванов. Книгата е с подчертана насоченост към практиката, но в нея са анализирани и множество доктринални конструкции. Търсен е баланс, който да отчете постиженията на правната наука и съдебната практика. Анализирани са множество актове на ВКС, както и на апелативни и окръжни съдилища от цялата страна. Поради това книгата ще е полезно четиво както за съдебните изпълнители и съдиите по вписванията, така и за адвокати, нотариуси, юрисконсулти, преподаватели и студенти.

Ключови думи: адв. д-р Ивайло Василев, АК-Пловдив, д-р Димитър Иванов, книга, възбрана, изпълнителен процес, вписване на възбрана, заличаване на възбрана.

В средата на 2019 г. излиза първата книга в българската книжнина, посветена на актуалните въпроси на възбраните. Тя е със заглавие „Възбраната – практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване“ с автори адв. д-р Ивайло Василев от АК-Пловдив и д-р Димитър Иванов. Книгата е с подчертана насоченост към практиката, но […]

Адв. д-р Ивайло Василев и адв. Маргарита Балабанова участваха като лектори на обучителен курс за студенти-юристи на 17.11.2018 г. в гр. София. То се проведе в рамките на обучителните програми на Националната мрежа на студентите и юристите по право, като в него бяха представени актуалните практически аспекти на неравноправните клаузи в потребителските договори, нередовностите при призоваване на страни в гражданския процес, защита на длъжниците в заповедното производство, обжалване на действията на частните съдебни изпълнители, публичната продан на недвижим имот. В обучението участваха студенти-юристи, представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Адв. д-р Ивайло Василев и адв. Маргарита Балабанова участваха като лектори на обучителен курс за студенти-юристи на 17.11.2018 г. в гр. София. То се проведе в рамките на обучителните програми на Националната мрежа на студентите и юристите по право, като в него бяха представени актуалните практически аспекти на неравноправните клаузи в потребителските договори, нередовностите при […]

На 10.11.2018 г. адв. д-р Ивайло Василев бе избран за Почетен член на Българската асоциация на съдиите по вписванията. Решението е взето на проведено Общо събрание на асоциацията в гр. Велико Търново. Признанието е резултат от изследователските търсения на адв. д-р Ивайло Василев в материята на вписванията по вещното право.

На същия ден адв. д-р Ивайло Василев беше лектор и на специализиран семинар за съдии по вписванията, на който бяха представени актуалните въпроси от практиката. Сред тях бяха: заличаване на възбраните след публична продан на имот; ново вписване на ипотеката при изтекъл 10-годишен срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД и извършено заличаване на ипотеката; проверката на съдията по вписванията при вписване на договори за аренда в земеделието. Семинарът беше изпълнен от множество дискусии, които показаха голямото разнообразие от все още нерешени проблеми в материята на вписванията.

На 10.11.2018 г. адв. д-р Ивайло Василев бе избран за Почетен член на Българската асоциация на съдиите по вписванията. Решението е взето на проведено Общо събрание на асоциацията в гр. Велико Търново. Признанието е резултат от изследователските търсения на адв. д-р Ивайло Василев в материята на вписванията по вещното право. На същия ден адв. д-р […]