Нова звездаhttps://www.novazvezda.com/details.php?id=8305

Сиелаhttps://ciela.com/vpisvaniyata-po-veshtnoto-pravo-nauchno-prilozhen-analiz-prakticheski-problemi-i-resheniya-sadebna-praktika.html

Сиби https://sibi.bg/vpisvaniyata-po-veschnoto-pravo.html

Academica Bookshttps://academicabooks.bg/product/%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/

Чрез реализацията на настоящия труд си поставям за основна цел да направя опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи:

  • да анализирам материалните и процесуалните норми на института на вписването;
  • да обощя и анализирам аргументите и изводите на авторите в българската правна доктрина;
  • да направя опит да обобщя и анализирам в разумни граници изводите от съдебната практика.

За да изпълня тези задачи, в следващите редове поставям акцент на ключовите въпроси на института.

Първо, анализирам общите положения при вписванията. Чрез реализацията на тази част от изследването имам за цел да очертая принципната рамка на института. В центъра на анализа са поставени: историческите корени на института; някои сравнителни аспекти; видовете системина вписване; понятието за вписване; принципните положения на видовете действие на вписването; принципната концепция на вписването по българското право като вид охранително производство;отказът на съдията по вписванията и неговото обжалване по съдебен ред; принципът за публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица. процесуалните аспекти на вписването са анализирани както през призмата на действащата към настоящия момент персонална систева на вписване в книгите за вписванията по ПВ, така и през тази на реалната система на вписване в имотния регистър по реда на ЗКИР и Наредба №2/2005 г. Този подход е избран с оглед на бъдещото въвеждане на имотния регистър в съответен съдебенрайон. Преходът от персонална към реална система на вписване ще се извърши поетапно през следващите години, поради което се налага различията между двете системи да бъдат отчетени. В рамките на анализа в тази част на изследването се търсят основно отговори на няколко въпроса. Кой е принципният проблем в обществените отношения, който институтът на вписването има за цел да реши? Как трябва да се обясни двояката правна същност на вписването като охранително производство и юридически факт, от който възникват определени в закона правни последици?Каква е правната логика при систематизацията на видовете действие на вписване? От кой момент възниква действието на вписването и ограничено ли е то във времето? Какво е съдържанието на принципа на публичност на вписването и по какъв начин трябва да бъде анализиран той с оглед на интересите на правоимащото лице по вписания акт и на третите лица? Какво е значението на вписването за добросъвестността на третите лица?

Второ анализирам вписването на актове с чистото оповестително действие на вписването. при него са поставени във фокус въпросите относно значението на оповестяването на актовете и за доказателственото значение на извършените справки за вписани актове. Извършен е и анализ относно актовете, чието вписване има чисто оповестително действие: актове, с които се отчуждава недвижимимот за държавна или общинска нужда; установителни искове за прогласяване на нищожността на актове с вещо дейтвие и съдебните решения по тях; молби за отмяна по чл. 303 гпк  и съделбните решения по тях; актове за признаване на правото на собственост и т. н. В тази част на изследването основно се търсят отговори на три въпроса. Какви са правните последици от вписването за правоимащото лице по вписания акт и за третите лица, когато от вписването на определен актвъзниква чисто оповестително действие? От вписването на кои октове възниквачисто оповестително действие?

Трето, поставям акцент върху актовете с оповестително-защитното действие на вписването: актове с вещен ефект; договори за наем, сключени за срок по-дълъг от една година; договори за аренда в земеделието; искови молби и постановените от тях съдебни решения и т. н. При всички тях са налице хипотези на противопоставимост на акта спрямо трети лица. Те уреждат възможности за решаване на проблеми на конкуренция между права на две или повече лица относно един и същи недвижим имот. В тази част на изследването се търсят основно отговори на два въпроса. Какво е съдържанието на противопоставимоста спрямо трети лица, уреден в полза на правоимащото лице по вписания акт? Какви са специфичните правни последици за третите лица с конкуриращи права в конкретна хипотеза на противопоставимост?

Четвърто, анализирам актовете със смесеното оповестително-защитно и конституитивно действие на вписването: ипотеки; възбрани; молба на кредитор за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя по чл. 67, ал. 1 ЗН; откази от вещно право по чл. 100 ЗС. Тук се търсят основно отговори на два въпроса. Кои са елементите от фактическия състав, от който вписването е част? Какво е съдържанието на специфичния ефект на противопоставимост спрямо трети лица, възникващ след вписване на акта?

Надявам се, че настоящият труд ще отговори на нуждите на практиката и теорията.

Адв. д-р Ивайло Василев

Нова звезда – https://www.novazvezda.com/details.php?id=8305 Сиела – https://ciela.com/vpisvaniyata-po-veshtnoto-pravo-nauchno-prilozhen-analiz-prakticheski-problemi-i-resheniya-sadebna-praktika.html Сиби – https://sibi.bg/vpisvaniyata-po-veschnoto-pravo.html Academica Books – https://academicabooks.bg/product/%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF/ Чрез реализацията на настоящия труд си поставям за основна цел да направя опит за съставяне на монографично изследване, посветено на вписванията по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи: да анализирам материалните и процесуалните норми […]

Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на длъжниците. Особено широката си популярност този способ придоби след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители, а с течение на времето, поради изключително големия брой публични продани извършени след финансовата криза, както и поради немалкото промени в процесуалния закон, в практиката се формираха множество въпроси и казуси, чиито разрешаване и до днес е проблематично.

Книгата съдържа детайлно изследване на всички действия от подготовката до реализирането на публичната продан, както и коментар на редица специфични казуси, които не са намерили своето разрешение в доктрината и съдебната практика.

Публичната продан се оформи като най-значимия и ефективен изпълнителен способ, чрез който съдебните изпълнители реализират имуществени активи на длъжниците. Особено широката си популярност този способ придоби след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители, а с течение на времето, поради изключително големия брой публични продани извършени след финансовата криза, както и поради немалкото промени в […]

ПРЕДГОВОР

Принудителното изпълнение на парични притезания, въпреки своята относителна самостоятелност, е едно своеобразно продължение на завършилия успешно съдебен исков процес. То представлява така нареченият финален етап от реализирането на облеченото в издадения изпълнителен лист материално право, целящо да удовлетвори неговия носител.

В правния печат не липсват разработки и коментари на процеса по принудително изпълнение на парични притезания, уреден в ГПК, но те се изчерпват с по-общ поглед върху отделните етапи, през които преминава изпълнителният процес, съответно не навлизат в достатъчна дълбочина относно множеството спорни казуси, пред които се изправят органите по принудително изпълнение при осъществяването на техните законово делегирани правомощия.

През 1994 г. беше създаден първият по рода си коментар на изпълнителното производство по ГПК от авторите Людмил Цачев и Христо Николаев, който внесе един нов поглед върху процеса по принудително изпълнение, като го направи достъпен и за хората извън юридическото поприще чрез своето сбито, ясно и точно формулирано изложение, включително и чрез предлагането на различни образци на документи, които се използват в изпълнителния процес.

Със създаването на настоящата книга имахме за задача да направим едно своеобразно продължение на този труд, използвайки богатия арсенал от натрупана съдебна практика през тези повече от 20 години от издаването му, и така да предложим на читателя едно актуално четиво, което да е съобразено с действащото към 30.05.2016 г. законодателство.

С притежавания от нас опит в сферата на принудителното изпълнение и успешното съчетание на научна мисъл и практически умения, с оглед заеманите от нас позиции, сме направили опит да навлезем в дълбочинните проявления на изпълнителното производство и да изсветлим едни от най-сложните въпроси, свързани с него.

Отделно целта ни е да направим изпълнителното производство по-достъпно и да го опишем на по-разбираем език не само за юристите, но и за останалите професионални направления.

Съдържанието в настоящия труд е обогатено чрез добавяване и на действията по изпълнение, които съдебният изпълнител извършва по реда на Закона за особените залози, по възлагане от заложния кредитор, тъй като материята на този закон е не добре позната, проблематична и създаваща множество спорове и неясноти относно нейното приложение. Именно поради тази причина сме изложили своите разбирания относно начина, по който се извършват действията от органите по принудително изпълнение по реда на този закон.

В настоящата книга не са коментирани действията по обжалване на актовете на съдебните изпълнители, действията по предаване на дете, както и изпълнение по ЗОЗ, извършвано от заложния кредитор по реда на ЗОЗ като частно лице. Запазваме си правото, при наличие на интерес към книгата и необходимостта от второ издание, да я обогатим и с тях.

Надяваме се, че със създаването на този труд ще предизвикаме интереса не само на практикуващите правници, но и на останалите професионални гилдии, които по един или друг начин имат досег с процеса по принудително изпълнение, и в същото време ще допринесем за дообогатяването на познанието относно дебрите на изключително важния последен етап от гражданския процес, а именно – реализирането на облеченото в изпълнителния лист материално право на кредитора.

ПРЕДГОВОР
КЪМ ВТОРО ИЗДАНИЕ

Поради бързото изчерпване на първото издание и с оглед настъ-пилите по време на разпространението му промени в Закона за особе-ните залози, Търговския закон и транспонирането в ГПК на Регламент № 655/2014 г. на Европейския парламент за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела, авторите съставиха и настоящото допълнено издание. В него са взети предвид всички промени в гореописаните нормативни актове, като допълнително е обогатена цитираната съдебна практика, съответно са разгледани някои нови спорни въпроси в изпълнителното производство

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДГОВОР

ПРЕДГОВОР
КЪМ ВТОРО ИЗДАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА

1. Образуване, спиране, прекратяване и приключване
на изпълнителното производство

   1.1. Образуване на изпълнително производство по реда
          на ГПК с изпълнителен титул – изпълнитeлен лист

          1.1.1. Образуване с изпълнителен лист, издаден въз основа на влязла

          в сила заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК

          1.1.2. Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед
          за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл. 417 ГПК

          1.1.3. Изпълнителен лист, издаден въз основа
          на влязло в сила съдебно решение

          1.1.4. Изпълнителен лист, издаден въз основа
          на влязло в сила арбитражно решение

          1.1.5. Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 624 ГПК въз основа

          на европейско изпълнително основание за безспорно вземане или на решение

          по европейско производство за искове с малък материален интерес

          1.1.6. Изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 627 ГПК въз основа

          на европейска заповед за плащане, издадена от друга държава членка

          1.1.7. Съдебни решения, постановени
           в друга страна членка на ЕС съобразно чл. 622а ГПK

   1.2. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК

          с изпълнителен титул – акт по Закона за местните данъци и такси

   1.3. Образуване на изпълнително производство по реда на ГПК

          с извлечение за вписано пристъпване към изпълнение по особен залог

   1.4. Образуване на изпълнително производство по реда на ДОПК

   1.5. Образуване на изпълнително производство от органи на съдебната власт

   1.6. Образуване на обезпечително производство с обезпечителна заповед

   1.7. Образуване на обезпечително дело по чл. 618г на основание издадена

          европейска заповед за запор на банкови сметки

2. Спиране на изпълнителното производство

   2.1. Спиране по реда на чл. 432 ГПК

          2.1.1. Спиране от съд по т. 1

          2.1.2. Спиране по искане на взискател – т. 2

          2.1.3. Спиране при смърт на длъжник физическо лице или при необходимост

          за назначаване на настойник или попечител – т. 3

          2.1.4. Спиране от съд по т. 4, 5, 6

          2.1.5. Спиране ex lege (по силата на закона) – т. 7

   2.2. Особени случаи на спиране на изпълнителното производство

          2.2.1. Спиране на изпълнението при повече от един взискател

          2.2.2. Спиране на изпълнението при повече от един длъжник

          в изпълнителния лист

          2.2.3. Спиране на изпълнението при един длъжник
          и лице, обезпечило дълга със залог или ипотека

          2.2.4. Спиране на конкретно изпълнително действие

          2.2.5. Спиране при плащане на 30% от дълга

          2.2.6. Спиране по искане на съпруг недлъжник поради посочване

          на лична вещ за изпълнение, собственост на съпруг длъжник

          2.2.7. Спиране по искане на съпруг недлъжник поради
          внасяне на равностойността на дела на съпруга длъжник

          2.2.8. Спиране при въвод

          2.2.9. Спиране при несъстоятелност

          2.2.10. Спиране при откриване на производство

          по стабилизация на търговец

          2.2.11. Спиране при няколко взискатели

          2.2.12. Спиране при конкуренция с производство по ДОПК

          2.2.13. Спиране при конкуренция с производство по ЗОЗ

   2.3. Действия при спряно изпълнително производство

   2.4. Възобновяване на производството

3. Прекратяване на изпълнителното производство

   3.1. Прекратяване по реда на чл. 433 ГПК

          3.1.1. При плащане от длъжника – т. 1

          3.1.2. По искане на взискател – т. 2

          3.1.3. При обезсилване на изпълнителния лист – т. 3

          3.1.4. Ако с влязъл в сила акт бъде отменен актът, въз основа на който

          е издаден изпълнителният лист или актът се признае за подправен – т. 4

          3.1.5. Посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено

          и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество – т. 5

          3.1.6. Не са заплатени дължимите авансово такси
          и разноски по изпълнението, освен в случаите на чл. 83 – т. 6

          3.1.7. Ако бъде представено влязло в сила решение,
          с което е уважен искът по чл. 439 или 440 – т. 7

          3.1.8. Ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни

          действия в продължение на две години, с изключение на делата

          за издръжка (перемпция) – т. 8

   3.2. Издаване на обратен изпълнителен лист

   3.3. Прекратяване/приключване при прихващане, настъпила погасителна

          давност, новация, опрощаване и други способи, водещи до погасяване

          на изпълняемото право

   3.4. Вдигане на запори и възбрани след прекратяването

4. Приключване на изпълнително производство

5. Образци на документи

   5.1. Искане за образуване на и.д. с посочване на изпълнителен способ

   5.2. Искане за образуване на и.д. с възлагане за определяне

          на способа за изпълнение на ЧСИ

   5.3. Искане за образуване на и.д. с посочване
          на повече от един изпълнителен способ

   5.4. Искане за образуване на и.д. с посочване
          на всички изпълнителни способи

   5.5. Искане за образуване на и.д.
          по обезпечително производство

   5.6. Искане за образуване на изпълнително производство
          за предаване на вещи с изпълнителен лист

   5.7. Искане за образуване на изпълнително
          производство за изпълнение на заместимо действие

   5.8. Искане за образуване на изпълнително производство
          за изпълнение на незаместимо действие

   5.9. Искане за образуване на и.д. за делбен имот

   5.10. Искане за образуване на и.д. за публично общинско вземане

          по Закона за местните данъци и такси по реда на ГПК

   5.11. Искане за образуване на и.д. за публично държавно вземане по реда на ДОПК

   5.12. Постановление за образуване на изпълнително дело по реда на ГПК

   5.13. Постановление за образуване на обезпечително производство по реда на ГПК

   5.14. Постановление за образуване на обезпечително производство

          по реда на чл. 618г ГПК

   5.15. Покана за доброволно изпълнение – Приложение 21 от Наредба № 7

           от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани

           с връчването по Гражданския процесуален кодекс

   5.16. Уведомление до ипотекарен длъжник

   5.17. Уведомление до лице, придобило ипотекиран имот

   5.18. Уведомление до лице, придобило възбранен имот

   5.19. Уведомление по чл. 410 ГПК

   5.20. Призовка за принудително изпълнение – Приложение 25 от Наредба № 7

            от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа,

            свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

   5.21. Искане за образуване на и.д. по ГПК чрез вписано пристъпване

            към изпълнение по реда на ЗОЗ

   5.22. Искане/Молба/Заявление за предаване на движими вещи с вписан

            особен залог по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 521 ГПК

             и за въвод във владение на недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 2 ЗОЗ

             във връзка с чл. 522 ГПК

   5.23. Искане/Молба/Заявление за продажба
            на заложено имущество по реда на ЗОЗ

   5.24. Договор за поръчка по чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

   5.25. Постановление за образуване на производство по реда на ЗОЗ/ГПК
            за продажба на заложено по ЗОЗ имущество

   5.26. Искане за спиране въз основа на обезпечителна заповед/определение на съд

   5.27. Искане за спиране въз основа на открито производство по несъстоятелност

            или стабилизация

   5.28. Искане за спиране при внасяне на 30%

   5.29. Искане за спиране от съпруг недлъжник
            при внасяне на равностойност по чл. 505 ГПК

   5.30. Искане за спиране от взискател

   5.31. Искане за прекратяване на изпълнително дело
            от платил преди образуване на изпълнителното дело длъжник

   5.32. Искане за прекратяване на изпълнително дело
            при обезсилен изпълнителен лист

   5.33. Искане за приключване на изпълнително
            дело поради плащане от длъжник

   5.34. Искане за приключване на изпълнително дело от взискател

   5.35. Постановление за спиране на изпълнително дело по искане на взискател

   5.36. Постановление за спиране спрямо един длъжник

   5.37. Постановление за спиране на конкретно действие по искане на взискател

   5.38. Постановление за спиране на конкретно действие по обезпечителна заповед

   5.39. Постановление за спиране поради изплащане на дела на съпруг недлъжник

   5.40. Постановление за спиране на дело при откриване
            на производство по несъстоятелност

   5.41. Постановление за спиране на дело при откриване на производство

            по несъстоятелност спрямо един от длъжниците

   5.42. Постановление за спиране при конкуренция по ДОПК

   5.43. Постановление за спиране на производство по ГПК при издадена

            обезпечителна заповед в полза на заложен кредитор

   5.44. Постановление за възобновяване на изпълнението

   5.45. Постановление за възобновяване на изпълнението
            в рамките на производство по несъстоятелност

   5.46. Постановление за прекратяване на изпълнително дело по искане на взискател

   5.47. Постановление за прекратяване на изпълнително дело по искане на длъжник

   5.48. Постановление за прекратяване спрямо един длъжник

   5.49. Постановление за прекратяване спрямо определена вещ поради

            продажба от друг орган по принудително изпълнение

   5.50. Постановление за приключване

   5.51. Постановление за приключване спрямо един длъжник

   5.52. Искане за издаване на удостоверение за обратен изпълнителен лист

   5.53. Удостоверение за обратен изпълнителен лист

ВТОРА ГЛАВА

6. Правоприемство и присъединяване в изпълнителното производство.
Призоваването в изпълнителния процес

   6.1. Правоприемство

          6.1.1. Правоприемство при цесия и факторинг

          6.1.2. Правоприемство при завет

          6.1.3. Правоприемство при банкова гаранция

          6.1.4. Правоприемство на платил
          дълга поръчител или солидарен длъжник

          6.1.5. Правоприемство при прехвърляне на търговско
          предприятие или част от търговско предприятие

          6.1.6. Правоприемство при заместване
          на длъжника по реда на чл. 102 ЗЗД

          6.1.7. Универсално правоприемство чрез наследяване

          6.1.8. Приемане на наследство под опис

          6.1.9. Отказ от наследство

7. Присъединяване на кредитори

   7.1. Присъединени по право кредитори

   7.2. Присъединени кредитори по тяхно искане

8. Призоваването в изпълнителния процес

   8.1. Органи, имащи право да извършват връчвания на документи

   8.2. Способи за връчване на призовки и съобщения

   8.3. Връчване по реда на ГПК на физически лица

          8.3.1. Лично връчване

          8.3.2. Фингирано лично връчване

          8.3.3. Лично връчване чрез отказ за получаване

          8.3.4. Лично връчване чрез представител –
          съдебен адресат или пълномощник

          8.3.5. Лично връчване чрез отказ
          за получаване от представител

          8.3.6. Лично връчване чрез адвокат

          8.3.7. Лично връчване чрез отказ
          за получаване от адвокат

          8.3.8. Фингирано лично връчване чрез адвокат

          8.3.9. Връчване чрез друго лице,
          съгласно да получи  (на домашните му)

          8.3.10. Връчване на адрес без сграда или сграда без адрес

          8.3.11. Лично връчване чрез Български пощи ЕАД или куриерска фирма,

          лицензирана по Закона за пощенските услуги

          8.3.12. Връчване чрез друго лице
          по пощата или с куриерска служба

          8.3.13. Фингирано призоваване чрез друго лице
          по пощата или куриерска служба

          8.3.14. Връчване чрез отказ по пощата или куриерска служба

          8.3.15. Връчване на съобщения чрез органите на МВР, чрез кметове

          на населени места или упълномощени от тях лица

          8.3.16. Връчване по телефона, по факса, по електронен адрес

          8.3.17. Фингирано връчване на документи по чл. 54 ГПК

   8.4. Връчване по реда на ГПК на юридически лица

          8.4.1. Връчване на юридическо лице със седалище
          в Република България от призовкар

          8.4.2. Връчване на юридическо лице/търговец
          със седалище в Република България с куриер или по пощата

          8.4.3. Връчване на юридическо лице/търговец със седалище

          в Република България по електронен адрес, телефон или факс

          8.4.4. Връчване на юридическо лице/търговец със седалище

          в Република България поради отказ за получаване от представляващия

          8.4.5. Фингирано връчване на юридическо лице/търговец
          със седалище в Република България поради липса
          на достъп до канцеларията му

          8.4.6. Фингирано връчване на юридическо лице/търговец със седалище

          в Република България поради преместване на друг адрес

          8.4.7. Фингирано връчване на юридическо лице/търговец със седалище

          в Република България при адрес на регистрация на несъществуващ адрес

          8.4.8. Връчване на юридическо лице/търговец
          с регистрация извън Република България

          8.4.9. Фингирано връчване юридическо лице/търговец
          с регистрация извън Република България

   8.5. Връчване извън Република България

          8.5.1. Връчване на български граждани,
          живеещи извън Република България

          8.5.2. Връчване на чужди граждани, живеещи в ЕС

          8.5.3. Призоваване по куриерски служби

          8.5.4. Призоваване чрез изпращащ и приемащ орган
          по чл. 2, т. 1 Регламент № 1393/2007

          8.5.5. Призоваване с изпращащ орган ЧСИ
          и получаващ орган по чл. 2 от Регламента

          8.5.6. Връчване на чужди граждани, живеещи в Русия

          8.5.7. Връчване на чужди граждани от трети страни
          по Хагската конвенция за връчванията от 1965 г.

          8.5.8. Връчване по ГПК на физически лица,
          които нямат регистриран настоящ или постоянен адрес
          в Република България и не е известен такъв и в чужбина

          8.5.9. Връчване по КМЧП на физически лица,
          които нямат регистриран настоящ или постоянен адрес
          в Република България, но са с известен за взискателя
          или органа по изпълнението адрес в чужбина

   8.6. Образци към глава втора

          8.6.1. Удостоверение по чл. 456 ГПК

          8.6.2. Искане за присъединяване по чл. 456 ГПК

          8.6.3. Уведомления до ипотекарен кредитор за действие

          8.6.4. Уведомление до лице с вписана възбрана/искова молба за действия

          8.6.5. Искане за присъединяване на кредитор с наложена възбрана/запор

          след насочването на изпълнението от съдебния изпълнител

          8.6.6. Постановление за присъединяване
          на взискател по чл. 456 ГПК

          8.6.7. Искане за конституиране на цесионер

          8.6.8. Постановление за конституиране на цесионер

          8.6.9. Искане за конституиране като взискатели

          на наследници на взискател

          8.6.10. Постановление за конституиране
          като взискатели на наследници

          8.6.11. Заявление за отказ от наследство до районен съд

          8.6.12. Искане за опис на наследство

          8.6.13. Постановление за образуване
          на производство за опис на наследство

ТРЕТА ГЛАВА

9. Изпълнение върху вземания на длъжника

   9.1. Изпълнение върху вземания на длъжника

          9.1.1. Налагане на запор

          9.1.2. Изпълнение на запора

          9.1.3. Отговор на третото лице по наложения запор

          9.1.4. Неизпълнение на задълженията на третото лице

   9.2. Видове запори

          9.2.1. Запор на вземане с ненастъпил падеж

          9.2.2. Запор на вземане, обезпечено
          с ипотека или особен залог

          9.2.3. Запор на трудово възнаграждение или пенсия

          9.2.4. Несеквестируеми вземания

          9.2.5. Запор на вземания на длъжника
          от дружество по ЗЗД

          9.2.6. Изпълнение върху вземане по внесена гаранция в съд

   9.3. Конкуренция между запор и други обезпечения

          9.3.1. Конкуренция между наложен запор
          и започнато изпълнение по ЗОЗ, съответно
          активирана клауза за нетиране по ЗДФО

          9.3.2. Конкуренция между наложен запор и залози
          по ЗОЗ и ЗДФО, без да е налице вписано пристъпване
          към изпълнение, съответно активирана клауза за нетиране

   9.4. Възлагане вземането за събиране

   9.5. Възлагане на вземането вместо плащане

   9.6. Образуване на изпълнително производство
          за събиране на заложено вземане по чл. 10, ал. 2 ЗОЗ

   9.7. Образци на документи

          9.7.1. Запорно съобщение до трето лице

          9.7.2. Отговор на получено
          запорно съобщение от трето лице

          9.7.3. Искане от взискател за възлагане
          на запорирано вземане за събиране

          9.7.4. Постановление за възлагане
          на запорирано вземане за събиране

          9.7.5. Искане от взискател за възлагане
          на запорирано вземане вместо плащане

          9.7.6. Постановление за възлагане
          на запорирано вземане вместо плащане

          9.7.7. Запор на банкова сметка на дружество по ЗЗД
          на вземане на съдружник с дял 25% (1/4) в дружеството

          9.7.8. Искане от ЧСИ до ВКС за изплащане на гаранция
          по изпълнително дело със съгласие на длъжника

          9.7.9. Искане от ЧСИ до ВКС за изплащане на гаранция
          по изпълнително дело без съгласие на длъжника

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

10. Изпълнение върху движими вещи

   10.1. Изпълнение върху движими вещи

          10.1.1. Покана за доброволно изпълнение
          и свързани с нея действия

          10.1.2. Налагане на запор

          10.1.2.1. Вписване на запора в ЦРОЗ

          10.1.2.2. Вписване на запора в КАТ, КТИ и други регистри

   10.2. Опис на движими вещи

          10.2.1. Липса на вещ по време на опис

          10.2.2. Опис на фирмено имущество,
          намиращо се в държане на трето лице

          10.2.3. Опис на МПС във владение на трето лице

   10.3. Назначаване на пазач

          10.3.1. Смяна на пазача

   10.4. Публична продан на движима вещ

          10.4.1. Определяне на начална цена

          10.4.2. Способи за продажба на движима вещ

          10.4.2.1. Продажба през магазин и борса

          10.4.2.2. Продажба чрез явен търг с устно наддаване

          10.4.2.3. Продажба на движими вещи
          по реда на недвижите имоти

          10.4.2.4. Продажба на бързо развалящи се
          стоки и необрани насаждения

          10.4.3. Продажба на заложена движима вещ
          по реда на чл. 10, ал. 2 ЗОЗ във връзка с чл. 426, ал. 1 ГПК

          10.4.4. Продажба по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

          10.4.4.1. Продажба по реда на ЗОЗ

   10.5. Конкуренция между изпълнение по ГПК
          и изпълнение по други специални закони

          10.5.1. Конкуренция с изпълнение по ЗОЗ

          10.5.2. Конкуренция с изпълнение по ДОПК

          10.5.3. Конкуренция с универсално принудително изпълнение

          10.5.4. Конкуренция с изпълнение по ЗДФО

   10.6. Образци към глава четвърта

          10.6.1. Протокол за опис на движими вещи (МПС)

          10.6.2. Постановление за определяне на начална цена

          10.6.3. Съгласие от длъжника за продажба през магазин

          10.6.4. Обявление за продажба чрез явен търг

          10.6.5. Протокол за явен търг

          10.6.6. Удостоверение за закупена движима вещ от явен търг

          10.6.7. Уведомление до НАП за закупуване вещ по ЗДДС

          10.6.8. Протокол за закупена вещ по ЗДДС

          10.6.9. Молба за продажба на заложено имущество от ЧСИ

          10.6.10. Договор за поръчка с ЧСИ
          за продажба на имущество по ЗОЗ

          10.6.11. Договор за поръчка с ЧСИ като депозитар

          10.6.12. Съобщение за пристъпване към изпълнение

          10.6.13. Постановление за определяне на стойност
          на заложеното имущество при продажба по реда на ЗОЗ

          10.6.14. Обявление за продажба на заложено имущество

          10.6.15. Наддавателно предложение

          10.6.16. Протокол за проведено наддаване
          и обявяване на купувач по реда на ЗОЗ

          10.6.17. Договор за продажба на заложено имущество

          10.6.18. Нотариален акт за продажба на недвижим имот по ЗОЗ

          10.6.19. Договор за продажба на търговско предприятие

          10.6.20. Примерни образци при продажба
          по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ във връзка с чл. 10, ал. 2 ЗОЗ

          10.6.21. Постановление за образуване на изпълнително
          дело за продажба на заложеното имущество

          10.6.22. Протокол за опис на заложено имущество

          10.6.23. Протокол за проведен търг и обявяване на купувач

          10.6.24. Удостоверение за закупена движима вещ от явен търг

          10.6.25. Уведомление до НАП за закупуване вещ по ЗДДС

          10.6.26. Протокол за закупена вещ по ЗДДС

ПЕТА ГЛАВА

11. Изпълнение върху недвижими вещи

   11.1. Начало на принудителното изпълнение спрямо
            ипотекиран недвижим имот и налагане на възбрана

   11.2. Действие на ипотеката и промени
            в ипотекиран имот при изпълнение

   11.3. При ипотека на земя

            11.3.1. При ипотека на незаконен строеж

            11.3.2. При ипотека на право на строеж

            11.3.3. При трайно прикрепване на движими вещи
            към имот – приращения и преобразуване в имоти

            11.3.4. При промяна на предназначението
            на възбранени или ипотекирани имоти

            11.3.5. Начало на изпълнението срещу недвижим имот

            11.3.6. Действие на възбраната

            11.3.7. Разделяне на възбранен имот

            11.3.8. Обединяване на имот с възбрана с друг имот

            11.3.9. Непротивопоставимост на възбраната

   11.4. Насрочване на опис 

11.4.1. Уведомяване на страните
            и присъединените по право (ex lege) кредитори

   11.5. Извършване на опис 

11.5.1. Принудително отваряне на имота

            11.5.2. Пазене на имота

            11.5.3. Опис на съсобствен имот
            или имот СИО (съпружеска имуществена общност)

            11.5.4. Спиране на изпълнението от съпруг недлъжник

   11.6. Публична продан

            11.6.1. Определяне на начална цена

            11.6.2. Обявяване на проданта

            11.6.3. Лица без право да наддават

            11.6.3.1. Ограничения по чл. 490 ГПК

            11.6.3.2. Ограничения по чл. 185, ал. 2 ЗЗД

            11.6.3.3. Ограничения по чл. 185, ал. 1 ЗЗД

            11.6.4. Оттегляне на наддавателно предложение

            11.6.5. Отваряне на писмените наддавателни предложения

            11.6.6. Преминаване към устно наддаване
            и размер на стъпка за наддаване

            11.6.7. Плащане на цената от купувача

            11.6.8. Плащане на цената от взискател купувач

            11.6.9. Невнасяне на цената в срок от купувач

            11.6.10. Връщане на внесените задатъци

            11.6.11. Внасяне на цената след срока

            11.6.12. Постановление за възлагане и ефект
            на публичната продажба по реда на ГПК

            11.6.13. Уведомяване за извършената
            продажба и право на обжалване

            11.6.14. Спиране на публичната продажба

   11.7. Публична продан на идеална част

   11.8. Публична продан на имот, предмет на съдебна делба

   11.9. Публична продан със запазване на ипотеките

   11.10. Нестанала продажба и нова начална цена

   11.11. Продажба на недвижим имот по реда
              на чл. 10, ал. 2 ЗОЗ във връзка с чл. 426, ал. 1 ГПК

   11.12. Образци на документи

             11.12.1. Възбрана

             11.12.2. Възбрана на идеална част от имот

             11.12.3. Възбрана на право на строеж

             11.12.4. Вдигане на възбрана

             11.12.5. Постановление за отказ
             за налагане на възбрана

             11.12.6. Постановление за отказ за продължаване
             на изпълнение след налагане на възбрана

             11.12.7. Протокол за опис на земя със сграда

             11.12.8. Протокол за опис на право на строеж

             11.12.9. Протокол за опис
             на идеална част на съсобствен имот

             11.12.10. Постановление за приемане на експертиза
             на вещо лице и определяне на стойност и начална
             цена на описаното имущество

             11.12.11. Съгласие от съсобственик недлъжник
             за продажба на негова идеална част

             11.12.12. Обявление за публична продажба на имот

             11.12.13. Обявление за публична продажба на идеална част

             11.12.14. Обявление за публична продажба
             на апартамент със запазено право на ползване

             11.12.15. Наддавателно предложение от едно лице

             11.12.16. Наддавателно предложение от търговско дружество

             11.12.17. Наддавателно предложение
             от няколко лица при равни дялове

             11.12.18. Наддавателно предложение
             от няколко лица при различни дялове

             11.12.19. Наддавателно предложение от взискател

             11.12.20. Декларация чл. 6, ал. 2 ЗМИП
             за юридически лица

             11.12.21. Декларация чл. 4, ал. 7 ЗМИП за физически лица

             11.12.22. Плик

             11.12.23. Протокол за нестанала публична продажба

             11.12.24. Протокол за публична продажба

             11.12.25. Постановление за задържане
             на задатък и обявяване на следващ купувач

             11.12.26. Молба за възстановяване на депозит

             11.12.27. Искане/Молба за нова публична продажба

             11.12.28. Молба за нова начална цена и нова публична продажба

             11.12.29. Постановление за възлагане
             на идеална част от имот

             11.12.30. Постановление за възлагане
             на земеделски парцел

             11.12.31. Постановление за възлагане на МПС

             11.12.32. Постановление за възлагане на СОС – апартамент

             11.12.33. Постановление за възлагане на със запазване
             на ипотеката по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД

             11.12.34. Постановление за възлагане на съпруг недлъжник,
             изплатил дела на длъжника по реда на чл. 505, ал. 1 ГПК

             11.12.35. Постановление на изнесен на публична
             продан делбен имот, спечелен от съделител

             11.12.36. Удостоверение за заличаване
             на ипотека след публична продажба

             11.12.37. Продажба на недвижим имот по реда на чл. 10, ал. 2 ЗОЗ

             във връзка с чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ и чл. 426, ал. 1 ГПК

ШЕСТА ГЛАВА

12. Изпълнение върху ценни книги
и дружествени дялове

   12.1. Изпълнение върху ценни книги

   12.2. Изпълнение върху налични ценни книги

             12.2.1. Запор и опис налични ценни книжа

             12.2.2. Публична продажба на ценната книга

             12.2.3. Липса на ценните книги и процедура по обезсилване

             12.2.4. Възлагане на вземането
             по ценната книга за събиране

             12.2.5. Възлагане на вземането
             по ценната книга вместо плащане

   12.3. Изпълнение върху безналична ценна книга

   12.4. Изпълнение върху държавни ценни книги

   12.5. Изпълнение върху безналични
            ценни книги по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ

   12.6. Изпълнение върху дялове в събирателно
             дружество и дружество с ограничена отговорност

             12.6.1. Изпълнение върху дялове в събирателно дружество

             12.6.2. Изпълнение върху дялове
             в дружество с ограничена отговорност

             12.6.3. Изпълнение върху дялове
             в еднолично дружество с ограничена отговорност

   12.7. Образци към глава шеста

             12.7.1. Протокол за опис на налична ценна книга

             12.7.2. Обявление за продажба на налична ценна книга

             12.7.3. Постановление за възлагане за събиране на вземането

             по ценната книга (запис на заповед, облигация)

             12.7.4. Постановление за възлагане на вземането
             вместо плащане (по запис на заповед, облигация)

             12.7.5. Запор до ЦД на безналична ценна книга

             12.7.6. Нареждане за прехвърляне по сметка
             на СИ на запорираните безналични ценни книги

             12.7.7. Постановление за пристъпване
             към изпълнение върху безналични ценни книги

             12.7.8. Запор на дялове до търговски регистър

             12.7.9. Молба за възлагане на продажба
             по реда на чл. 18, ал. 4 ЗЧСИ относно безналични акции

             12.7.10. Договор за поръчка между
             съдебния изпълнител и заложния кредитор

             12.7.11. Договор с банка в качеството ѝ на инвестиционен посредник

             12.7.12. Изявление за прекратяване
             на участието на съдружник в ООД

СЕДМА ГЛАВА

13. Изпълнение върху непарични вземания

   13.1. Изпълнение върху непарични вземания

             13.1.1. Предаване на движими вещ  

13.1.2. Предаване на заложени движими вещи
             по реда на чл. 35, ал. 1 ЗОЗ във връзка с чл. 521 ГПК

             13.1.3. Липса на вещ, развалена вещ,
             част от вещ и определяне на равностойност

   13.2. Изпълнение на заместими действия

   13.3. Изпълнение на незаместими действия

   13.4. Изпълнение на бездействие

   13.5. Образци на документи

             13.5.1. Протокол за предаване на вещи по ГПК

             13.5.2. Постановление за определяне
             на равностойност по чл. 521 ГПК

             13.5.3. Постановление за овластяване
             на взискател за извършване на заместими действия

             13.5.4. Молба за образуване на производство
             по принудително предаване на заложени движими
             вещи до частния съдебен изпълнител

             13.5.5. Постановление за определяне
             на равностойност на заложените движими вещи
             (при констатиране на тяхната липса)

             13.5.6. Протокол за предаване
             на заложените вещи на заложния кредитор

ОСМА ГЛАВА

14. Постъпления на суми и разпределение

   14.1. Постъпления на суми

   14.2. Присъединяване на кредитори

             14.2.1. Присъединяване по силата на закона (ex lege)

             14.2.2. Присъединяване по искане на кредитор

15. Изчисляване на дълг
и изготвяне на сметка

   15.1. Погасяване на задължения
             по изпълнителния титул

   15.2. Погасяване на разноски

   15.3. Погасяване на лихви

             15.3.1. Изчисляване на законна лихва от 01.01.2015 г.

             15.3.2. Изчисляване на законна лихва от 1994 г. до 31 юни 2012 г.

             15.3.3. Изчисляване на законна лихва от 01.07.2012 г. до 01.01.2015 г.

             15.3.4. Погасяване на главници

             15.3.5. Изчисляване на съразмерността
             при погасяване – коефицент на съразмерност

16. Изготвянето на сметка
за размера на дълга

   16.1. Разпределения на суми по чл. 460 ГПК

   16.2. Разпределения на суми по чл. 495 ГПК

   16.3. Привилегии и редове в разпределението

   16.4. Видове разноски, които се удовлетворяват в предимство

   16.5. Разпределение по ЗОЗ

   16.6. Обжалване на разпределението

             16.6.1. Спиране на изплащането на сума поради
             спиране на изпълнението по изпълнителния титул

             16.6.2. Спиране на изплащането на сумата
             при оспорване на вземането от друг взискател

   16.7. Изплащане на суми

   16.8. Образци на документи

             16.8.1. Сметка на дълга по дълг в лева

             16.8.2. Начин на получаване на коефицент за взискатели от един ред

             16.8.3. Разпределение по чл. 460 ГПК
             на парични суми с двама взискатели – хирографарни кредитори

             16.8.4. Разпределение по чл. 460 ГПК
             на парични суми с двама хирографарни кредитори и НАП

             16.8.5. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми с ипотекарен взискател,

            трудови вземания, НАП и хирографарен кредитор

             16.8.6. Разпределение по чл. 460 ГПК на парични суми –
             разноски, особен залог, хирографарни кредитори

             16.8.7. Разпределение по чл. 495 ГПК
             с трима хирографарни взискатели

             16.8.8. Разпределение по чл. 495 ГПК
             с ипотекарен кредитор, обявен за купувач

             16.8.9. Разпореждане по чл. 495 ГПК
             с хирографарен кредитор, обявен за купувач

             16.8.10. Разпореждане за изплащане на суми при наличие

             на по-голяма сума от търсената и връщане на част на длъжника

             16.8.11. Предварителен списък при разпределение по ЗОЗ

             16.8.12. Окончателен списък при разпределение по ЗОЗ

             16.8.13. Протокол за разпределение по ЗОЗ

ГЛАВА ДЕВЕТА

17. Въвод във владение

   17.1. Основание за образуване на изпълнително производство

   17.2. Покана за доброволно изпълнение
             и призовка за принудително изпълнение

   17.3. Извършване на въвода

             17.3.1. Въвод без присъствие на длъжника

             17.3.2. Въвод в реална част от имот

             17.3.3. Въвод в идеална част от имот

             17.3.4. Частичен въвод

             17.3.5. Въвод срещу трето лице

             17.3.5.1. Въвод срещу трето лице въз основа
             на влязло в сила съдебно решение

             17.3.5.2. Въвод срещу трети лица,
             универсални правоприемници на длъжника

             17.3.5.3. Въвод срещу трети лица, частни правоприемници
             на длъжника, които претендират и осъществяват владение на имота

             или притежават ограничени вещни права (право на ползване)

             17.3.5.4. Трети лица, които държат имота за длъжника,
             без да претендират неговото владение

             17.3.5.5. Трети лица, които владеят за себе си
             и са придобили правата преди завеждане на делото

             17.3.5.6. Въвод срещу трето лице въз основа
             на изпълнителен лист, издаден по реда на чл. 417 ГПК

             17.3.5.7. Въвод срещу трето лице въз основа на влязло
             в сила постановление за възлагане след извършена
             публична продажба по реда на ГПК

             17.3.5.8. Въвод срещу изпаднал в несъстоятелност
             длъжник след извършена публична продажба по ГПК

   17.4. Самоволно връщане на имота от длъжника

   17.5. Протокол за извършен въвод

   17.6. Такси и разноски за въвода

   17.7. Защита срещу въвод

   17.8. Обратен въвод

   17.9. Въвод по реда на чл. 35, ал. 2 ЗОЗ
             във връзка с чл. 522 ГПК

   17.10. Образци на документи

             17.10.1. Искане за образуване на и.д. за въвод

             17.10.2. Искане за повторен въвод

             17.10.3. Искане за извършване на обратен въвод

             17.10.4. Протокол за извършен въвод
             в недвижим имот с присъствие на длъжника

             17.10.5. Протокол за извършен въвод
             в недвижим имот в отсъствие на длъжника

             17.10.6. Протокол за въвод срещу трето лице

             17.10.7. Протокол с отказ за извършване на въвод

             17.10.8. Протокол с отлагане на въвода

             17.10.9. Протокол за повторен въвод

             17.10.10. Протокол за извършен въвод
             в реална част от имота

             17.10.11. Протокол за извършен въвод
             в идеална част от имота

             17.10.12. Протокол за обратен въвод

ГЛАВА ДЕСЕТА

18. Начисляване на ДДС
в принудителното изпълнение

   18.1. Облагаеми и необлагаеми продажби
             по ЗДДС. Общи правила

   18.2. Самооблагане на длъжника
             при необлагаеми сделки

   18.3. Размер на ДДС при публичните продажби

   18.4. Внасяне на ДДС след публична продажба
   и възстановяване на ДДС при отменени от съда
   публични продажби чрез отмяна на постановление
   за възлагане или по исков път

   18.5. Възстановяване на погрешно
   внесено/недължимо ДДС

   18.6. Образци на документи

             18.6.1. Декларация от длъжника
             за облагане на необлагаема по ЗДДС сделка

             18.6.2. Уведомление до НАП
             за закупуване вещ по ЗДДС

             18.6.3. Протокол за закупена вещ по ЗДДС

             18.6.4. Искане за възстановяване
             на ДДС при отменена продажба

             18.6.5. Искане за възстановяване
             на погрешно внесен ДДС

ПРЕДГОВОР Принудителното изпълнение на парични притезания, въпреки своята относителна самостоятелност, е едно своеобразно продължение на завършилия успешно съдебен исков процес. То представлява така нареченият финален етап от реализирането на облеченото в издадения изпълнителен лист материално право, целящо да удовлетвори неговия носител. В правния печат не липсват разработки и коментари на процеса по принудително изпълнение на […]

УВОД

Особеният залог е алтернатива на реалния залог, чиято самостоятелна правна уредба е сравнително нова у нас. Той е едно модерно обезпечително средство, чрез което длъжниците обезпечават и гарантират своите кредитори и не нарушават цялостта на своя патримониум, както и нормалното упражняване на стопанската си дейност, тъй като фактическата власт върху вещта, предмет на залог, остава при тях. На тази плоскост, особеният залог е средство, чрез което длъжниците, които са затруднени в обслужването на своите задължения, могат да използват, за да спечелят отсрочка от своите кредитори, като в същото време ги обезпечават с имущество, което да им гарантира, че при бъдещо неизпълнение на дълга или изпадане в неплатежоспособност, ще разполагат с имущество, което да осребрят и по този начин да получат дължимото им.

С приемането на Закона за особените залози този вид залог започна да набира все по-широко приложение сред търговците, като след навлизане на света във финансова и икономическа криза, той успя да измести стандартните типове обезпечения и да се превърне в предпочитана обезпечителна мярка, която да гарантира интересите както на кредиторите, така и на длъжниците учредяващи залог върху свое имущество. Именно поради факта, че засиленото му приложение започна да се наблюдава през последните шест-седем години, изследванията, посветени на особения залог са малобройни. Единственият по-широк поглед върху него е дело на д-р Борислав Найденов, както и на проф. Ангел Калайджиев в курса му по облигационно право. Налице са и отделни статии, които разглеждат отделни въпроси на този вид залог, както и общи обяснения в учебниците по търговско и облигационно право, но те са крайно недостатъчни и не дават отговор на редица въпроси и проблематики, които възникнат с все по-разширяващото се приложение на особения залог.

Съдебната практика също е оскъдна – поради малкото време, през което действа Законът за особените залози, не са разгледани достатъчно на брой казуси, а и допълнителна пречка за това e, че споровете по ЗОЗ рядко достигат до Върховния касационен съд.

Настоящото изследване не е в състояние да обхване цялата палитра от въпроси, които особените залози поставят и затова обект на изследване са само най-значимите и широко приложими аспекти на този вид обезпечение. Предизвикателство пред него са редицата трудности, с които се сблъскват практикуващите юристи във връзка с приложението на Закона за особените залози и за които все още няма константна съдебна практика. Задачата му е на първо място да изясни същността на особения залог, а и на залога като цяло, както и приложимите спрямо него разпоредби; да бъдат предложени решения на проблемите свързани с регистрирането на договора за особен залог в Централния регистър на особените залози, както и относно изпълнението върху заложеното имущество; да се окачестви отговорността на депозитаря при нарушаване на задълженията му във връзка с разпределенията на суми, както и да се изследват неговите основни функции. Други задачи, поставени пред настоящото изследване са дефиниране на сделките, сключвани от залогодателя, както без съгласието на заложния кредитор, така и след вписано пристъпване към изпълнение.

Монографията не претендира за изчерпателност, като основната є цел е да се изложат възможно най-широк кръг от проблеми, свързани с приложението на особените залози, и да се осветлят начините за тяхното решаване. Тепърва ще се търсят решения на законодателните пропуски и ще се наслоява съдебна практика по приложението на Закона за особените залози, особено след неговите изменения от 30.12.2016 г., която да даде повече отговори на вече възникналите практически проблеми и законодателни празноти. Надявам се, че с настоящото изследване ще предизвикам интереса на по-широк кръг от автори, които да посветят повече разработки на изследваната тема и така проблемите да намерят своите оригинални и правно издържани разрешения.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА I. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

§ 1. Историческо развитие и сравнителноправни бележки

1.Особеният залог (pignus obligatum) в римското право

2.Уредба в други правни системи

3.Развитие на уредбата в българското право

§ 2. Същност

1. Същност на заложното право

2.Сравнение между особен залог и реален залог

3.Сравнение между особен залог и залог по Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО)

§ 3.Характеристика на договора за особен залог

1.Уреден в закона договор

2.Едностранен, акцесорен, безвъзмезден, каузален, формален и консенсуален договор

§ 4.Сключване на договора за особен залог

1. Страни

2. Права и задължения на страните

3. Вписване в Централния регистър на особените залози

ГЛАВА II.ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ ЗАЛОГ

§ 1.Залог върху движими вещи

§ 2. Залог върху вземания

§ 3.Залог върху безналични ценни книги

§ 4.Залог върху дялове в дружества

§ 5.Залог на права върху обекти на интелектуалната собственост

§ 6.Залог върху съвкупност

§ 7.Залог върху търговско предприятие

ГЛАВА III. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

§ 1. Устройство на Централния регистър на особените залози

§ 2. Първични и вторични вписвания

§ 3. Обжалване на отказ от вписване

§ 4. Противопоставимост на залога спрямо трети лица

ГЛАВА IV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО РЕДА НА ЗОЗ И ИСКОВЕ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ И ЗАЛОЖНОТО ПРАВО

§ 1.Същност и обща характеристика на изпълнението по реда на ЗОЗ

§ 2.Пристъпване към изпълнение – правни последици

§ 3.Мерки за запазване на заложеното имущество

1.Предварителна изискуемост по Чл. 71 ЗЗД и Чл. 11 ЗОЗ

2.Правомощия на заложния кредитор при изискуемост на дълга

§ 4. Изпълнение върху отделни видове заложено имущество

§ 5.Изпълнение при прехвърляне на заложеното имущество на трето лице

§ 6. Искове за оспорване на обезпеченото вземане и заложното право. Възможност за налагане на обезпечителни мерки

ГЛАВА V. ПРОДАЖБА НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО ПО ЗОЗ. ДЕПОЗИТАР. ПРОДАЖБА НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО ОТ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

§ 1. Същност и отлики от производствата по ГПК, ДОПК и при несъстоятелност

§ 2. Подготовка и извършване на проданта. Дължима грижа от заложния кредитор и търсене на отговорност от него

§ 3. Депозитар

1. Правомощия на депозитаря и отговорност

2. Постъпване и разпределение на суми от депозитаря

§ 4. Продажба от частен съдебен изпълнител

§ 5. Сделка, извършена от залогодател без съгласието на заложният кредитор, както и след вписано пристъпване към изпълнение

ГЛАВА VI. КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВOТO ПО ЗОЗ И ПО ДРУГИ ЗАКОНИ

§ 1. Конкуренция между производството по ЗОЗ и изпълнителното производство по ГПК

§ 2. Конкуренция между производството по ЗОЗ и изпълнителното производство по ДОПК

§ 3. Конкуренция между производството по ЗОЗ и производството по несъстоятелност по ТЗ

§ 4. Конкуренция между производството по ЗОЗ и и производството по Закона за банковата несъстоятелност

§ 5. Конкуренция между производството по ЗОЗ и и производството по ЗДФО

§ 6. Конкуренция между изпълнението по ЗОЗ и образувано производство по стабилизация на търговец по ТЗ

ГЛАВА VII. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 417, Т. 4 И 5 ГПК. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗАЛОЖНОТО ПРАВО. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЛОГА

§ 1. Особености на производството по чл. 417,т. 4 и 5 от ГПК

§ 2.Трансформация

1. Хипотези на трансформацията

2. Реализиране на трансформираното заложно право

§ 3. Недействителност и погасяване на залога

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УВОД Особеният залог е алтернатива на реалния залог, чиято самостоятелна правна уредба е сравнително нова у нас. Той е едно модерно обезпечително средство, чрез което длъжниците обезпечават и гарантират своите кредитори и не нарушават цялостта на своя патримониум, както и нормалното упражняване на стопанската си дейност, тъй като фактическата власт върху вещта, предмет на залог, […]

УВОД

Институтът на вписването на актове относно права върху недвижими имоти е част от класическата материя на българското вещно право. Той е включен във всички учебни курсове по вещно право и е предмет на анализ в множество научни изследвания. В тях могат да бъдат открити анализи както на процесуалния аспект на института – вписването като вид охранително производство, така и на материалния аспект– вписването като юридически факт и действието от вписването. Въпреки това, темата за вписването по българското вещно право е актуална и към днешна дата. Тя представлява интерес както за научната общност, така и за практикуващите юристи. Това се дължи основно на няколко обстоятелства:

  • към настоящия момент системата на вписване в България е в преходен период – създава се имотен регистър, който трябва да замени вписването в книгите за вписванията по ПВ. От персонална система на вписване в следващите години се очаква в България да започне да функционира реална система на вписване;
  • на вписване подлежат актове относно права върху недвижими имоти. Тоест, това са актове, които се отнасят предимно до активи с висока парична стойност. Поради това на вписването трябва да се гледа като на институт, който има важно значение за гражданския и търговския оборот. Неговото значение за субектите се изразява преди всичко в защитните последици, които възникват въз основа на вписването;
  • предвид значението на института за гражданския и търговския оборот, през годините е натрупана богата съдебна практика на българските съдилища относно прилагането и тълкуването на комплекса от процесуални и материални норми. Не без значение е и фактът, че през последните години във ВКС се образуват почти ежегодно тълкувателни дела, в които за решаване се поставят противоречиво решавани от съдилищата въпроси, които се отнасят до уредбата на вписването.

Чрез реализацията на настоящия труд си поставям за основна цел да направя опит за съставяне на монографично изследване, посветено на актуалните въпроси на действието на вписването по българското вещно право. За да реализирам тази цел, поставям си три основни задачи:

  • да анализирам материалните и процесуалните норми на института на вписването;
  • да обобщя и анализирам аргументите и изводите на авторите в българската правната доктрина по въпросите на действието на вписването;
  • да направя опит да обобщя и анализирам в разумни граници изводите от съдебната практика по въпросите на действието на вписването.

За да изпълня тези задачи, в следващите редове разделям изследването на четири тематични глави.

В Глава първа са анализирани общите положения на института на вписването. Чрез реализацията на тази част от изследването имам за цел да очертая принципната рамка на института, която да постави основата за продължаване на анализа към въпросите на действието на вписването. В центъра на анализа са поставени: историческите корени на института; някои сравнителни аспекти; видовете системи на вписване; понятието за вписване; принципните положения на видовете действие на вписването; принципната концепция на вписването по българското право като вид охранително производство; отказът на съдията по вписванията; принципът за публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица. Процесуалните аспекти на вписването са анализирани както през призмата на действащата към настоящия момент персонална система на вписване в книгите за вписванията по ПВ, така и през тази на реалната система на вписване в имотния регистър по реда на ЗКИР и Наредба № 2/2005 г. Този подход е избран с оглед на бъдещото въвеждане на имотния регистър в съответен съдебен район. Преходът от персонална към реална система на вписване ще се извърши поетапно през следващите години, поради което се налага различията между двете системи да бъдат отчетени.

В рамките на анализа в тази част на изследването се търсят основно отговори на няколко въпроса. Кой е принципният проблем в обществените отношения, който институтът на вписването има за цел да реши? Как трябва да се обясни двояката правна същност на вписването като охранително производство и юридически факт, от който възникват определени в закона правни последици? Каква е правната логика при систематизацията на видовете действие на вписване? От кой момент възниква действието на вписването и ограничено ли е то във времето? Какво е съдържанието на принципа за публичност на вписването и по какъв начин трябва да бъде анализиран той с оглед на интересите на правоимащото лице по вписания акт и на третите лица? Какво е значението на вписването за добросъвестността на третите лица?

В Глава втора е анализирано чистото оповестително действие на вписването. При него са поставени във фокус въпросите относно значението на оповестяването на актовете и за доказателственото значение на извършените справки за вписани актове. Извършен е и анализ относно актовете, чието вписване има чисто оповестително действие: актове, с които се отчуждава недвижим имот за държавна или общинска нужда; установителни искове за прогласяване на нищожността на актове с вещно действие и съдебните решения по тях; молби за отмяна по чл. 303 ГПК и съдебните решения по тях; актове за признаване на правото на собственост и т.н.

В тази част на изследването основно се търсят отговори на три въпроса. Какви са правните последици от вписването за правоимащото лице по вписания акт и за третите лица, когато от вписването на определен акт възниква чисто оповестително действие? От вписването на кои актове възниква чисто оповестително действие?

В Глава трета е представен анализ на оповестително-защитното действие на вписването. Той е пречупен през специфичните аспекти на подлежащите на вписване актове: актове с вещен ефект; договори за наем, сключени за срок по-дълъг от една година; договори за аренда в земеделието; искови молби и постановените по тях съдебни решения и т.н. При всички тях са налице хипотези на противопоставимост на акта спрямо трети лица. Те уреждат възможности за решаване на проблеми на конкуренция между права на две или повече лица относно един и същи недвижим имот.

В тази част на изследването се търсят основно отговори на два въпроса. Какво е съдържанието на противопоставимостта спрямо трети лица, уредена в полза на правоимащото лице по вписания акт? Какви са специфичните правни последици за третите лица с конкуриращи права в конкретна хипотеза на противопоставимост?

  В Глава четвърта е извършен анализ на смесеното оповестително-защитно и конститутивно действие на вписването. В нея са представени хипотезите на вписване на: ипотеките; възбраните; молбата на кредитор за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя по чл. 67, ал. 1 ЗН; отказите от вещно право по чл. 100 ЗС.

Тук се търсят основно отговори на два въпроса. Кои са елементите от фактическия състав, от който вписването е част? Какво е съдържанието на специфичния ефект на противопоставимост спрямо трети лица, възникващ след вписване на акта?

Трябва да се подчертае, че в съответните части на изследването са направени и предложения de lege ferenda. Те имат за цел да дадат предложения за бъдещото усъвършенстване на законодателството в материята на вписванията.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ

УВОД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ВПИСВАНЕТО

Раздел първи

СРАВНИТЕЛЕН И ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ. СИСТЕМИ НА ВПИСВАНЕ

1. Римското право

2. Феодалното право

3. Вписването след феодалното право

3.1. Френското право

3.2. Немското и австрийско право

3.3. Системата на Торенс

4. Системата на вписване по българското вещно право

5. Въпросът за хармонизацията на законовата уредба на вписването в ЕС

Раздел втори

ПОНЯТИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

1. Вписването като юридически факт

1.1. Прост или сложен юридически факт е вписването?

1.2. Вид на юридическия факт

2. Действие на вписването

2.1. Чисто оповестително действие на вписването

2.2. Оповестително-защитно действие на вписването

2.3. Смесено оповестително-защитно и

конститутивно действие на вписването

2.4. Действие на вписването при отбелязвания и заличавания

2.5. В кой момент възниква действието на вписването?

            2.6. Времево действие на вписването

3. Извод

Раздел трети

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ

1. Вписването като охранително производство

1.1. Правни белези

1.2. Етапи

2. Вписването по персоналната система

2.1. Подаване на молба с искане за вписване на акт

2.2. Изисквания към подлежащия на вписване акт

2.3. Допълнителни приложения към молбата

2.4. Определение на съдията по вписванията

3. Вписването по реалната система

3.1. Специфична предпоставка за извършване на вписване

3.2. Подаване на молба от молителя

3.3. Изисквания към подлежащия на вписване акт

3.4. Допълнителни приложения към молбата

3.5. Проверка на служителите от службата по вписване

3.6. Определение на съдията по вписванията

Раздел четвърти

ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

1. Основания

1.1. Наличие на акт, който не подлежи на вписване

1.2. Липса на процесуална легитимация на лицето,

което подава молбата с искане за вписване на акт

1.3. Липса на правен интерес от вписване

1.4. Искането за вписване не е направено пред

местно компетентен съдия по вписванията

1.5. Липса на спазена форма на подлежащия на вписване акт

1.6. Липса на внесена държавна такса съобразно Раздел I от

Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

1.7. Липса на приложена скица-копие от кадастралната карта

1.8. Липса на представени доказателства за

изпълнение на чл. 264 ДОПК

1.9. Липса на идентификация на страните и имота

1.10. Липса на представени доказателства, че вносителят на непаричната

вноска в търговското дружество е носител на вещното право

2. Обжалване на отказа

Раздел пети

ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНЕТО

1. Проблемът

2. Добросъвестност на владелеца

3. Намерението на сънаследника при еднолично владение

върху наследствен недвижим имот

4. Моментът, в който започва да тече срокът

за упражняване на право на изкупуване

5. Добросъвестност на купувача при отговорност за евикция

6. Моментът, в който започва да тече срокът по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК

7. Извод

Глава втора

ЧИСТО ОПОВЕСТИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО

Раздел шести

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА АКТОВЕ

1. Правно значение

2. Доказателствена сила на справките и удостоверенията

Раздел седми

ВПИСВАНЕ НА АКТОВЕ С ЧИСТО ОПОВЕСТИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ

1. Актове, с които се отчуждава недвижим имот

за държавна или общинска нужда

2. Установителни искове за прогласяване на нищожността на

актове с вещно действие и съдебните решения по тях

3. Молби за отмяна по чл. 303 ГПК и съдебните решения по тях

4. Актове за признаване на правото на собственост

5. Саморъчни завещания

6. Актове, с които се извършва поправка във вписани актове

Глава трета

ОПОВЕСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО

Раздел осми

АКТОВЕ С ВЕЩЕН ЕФЕКТ ПО ЧЛ. 113 ЗС

1. Правила за уреждане на конкуренцията между вещни права върху имот

2. Предпоставки за възникване на противопоставимостта

2.1. Наличието на валидни актове с вещен ефект на две или повече лица,

от които черпят конкуриращи права от един и същи праводател

2.2. Вещният ефект по актовете да е настъпил

2.3. Поне един от актовете трябва да е вписан

3. Противопоставимост спрямо трети лица

3.1. Теория за относителната недействителност

3.2. Теории за вписването като елемент от

фактическия състав на придобивния способ

3.3. Теория за презумпцията

3.4. Теория за фингираното правоприемство

3.5. Теория за вписването като condicio iuris

4. Актове за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти

5. Актове за учредяване на ограничени вещни права

5.1. Право на ползване

5.2. Право на строеж

5.3. Право на надстрояване и пристрояване

5.4. Сервитутни права

6. Брачни договори

7. Договори за доброволна делба на недвижим имот

8. Апорт на вещно право върху недвижим имот в търговско дружество

9. Актове за учредяване на фондация

10. Приложим ли е чл. 113 ЗС при ипотеката?

Раздел девети

ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ, СКЛЮЧЕНИ ЗА СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ ГОДИНА

1. Форма на договора за наем за неговото вписване

2. Противопоставимост спрямо трети лица по чл. 237, ал. 1 ЗЗД

3. Вписва ли се прекратяването на договора за наем?

Раздел десети

ДОГОВОРИ ЗА АРЕНДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

1. Противопоставимост спрямо трети лица по чл. 17, ал. 2 ЗАЗ

2. Конкуренцията между права на арендатори

3. Вписване при прекратяване на арендното отношение по чл. 27, ал. 2 ЗАЗ

Раздел единадесети

ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ В

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

1. Противопоставимост спрямо трети лица по чл. 2, ал. 2 ЗУЕС

2. Вписва ли се прекратяването на договора?

Раздел дванадесети

ДОГОВОРИ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Противопоставимост спрямо трети лица по чл. 21, ал. 3 ЗОЗ

1.1. Вписванията при учредяване на особения залог

1.2. Вписванията при пристъпване към изпълнение

1.3. Ред на особения залог при извършване на разпределение

2. Подновяване и ново вписване

Раздел тринадесети

ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

1. Значение на вписването в съдебния процес

2. Искови молби по чл. 26, ал. 2, предл. пето ЗЗД

2.1. Противопоставимостта по чл. 17, ал. 2 ЗЗД

2.2. Противопоставимостта по чл. 17, ал. 3 ЗЗД

3. Искови молби по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

4. Искови молби по чл. 33 ЗЗД

5. Искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД

6. Искови молби по чл. 135, ал. 1 ЗЗД

7. Искови молби по чл. 210 ЗЗД

8. Искови молби по чл. 227, ал. 1 ЗЗД

9. Искови молби по чл. 37 ЗН

10. Искови молби за заместване на актове по чл. 112, б. „а“ ЗС

11. Вписване и отбелязване на съдебното решение

Глава четвърта

СМЕСЕНО ОПОВЕСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНО И КОНСТИТУТИВНО

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО

Раздел четиринадесети

ИПОТЕКИ

1. Фактически състав

1.1. Договорна ипотека

1.2. Законна ипотека

1.3. Ипотека, дадена като обезпечение пред съд

1.4. Извод

2. Противопоставимост спрямо трети лица

2.1. Приобретатели на ипотекирания имот

2.2. Ищци с вписана искова молба с оповестително-защитно действие

2.3. Кредитори на ипотекарния длъжник

3. Подновяване и ново вписване

3.1. Подновяване на ипотеката

3.2. Ново вписване на ипотеката

3.3. Може ли да се иска ново вписване на ипотеката, ако

10-годишният срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД е изтекъл и ипотеката е заличена?

4. Вторични вписвания по чл. 171 ЗЗД

4.1. Форма на подлежащия на вписване акт

4.2. Действие на вписването на актовете по чл. 171 ЗЗД

4.3. Цесия на вземане, обезпечено с ипотека

4.4. Заместване в дълг, обезпечен от трето лице с ипотека

4.5. Новация

4.6. Извод

5. Заличаване на ипотеката

Раздел петнадесети

ВЪЗБРАНИ

1. Значение на индивидуалните и общите възбрани

2. Фактически състав

2.1. Обезпечително производство

2.2. Индивидуално принудително изпълнение

2.3. Универсално принудително изпълнение

2.4. Извод

3. Противопоставимост спрямо длъжника и трети лица

3.1. Забрана за извършване на правни и фактически действия с имота,

които накърняват правата на кредитора

3.2. Противопоставимост спрямо трети лица в полза на кредитора

3.3. Противопоставимост спрямо трети лица в полза на

купувача на възбранения имот

4. Заличаване на възбраните

5. Заличават ли се възбраните след публична продан на имота?

Раздел шестнадесети

МОЛБА НА КРЕДИТОР ЗА

ОТДЕЛЯНЕ НА ИМОТИ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

1. Предпоставки за упражняване на правото на кредитора

2. Фактически състав

3. Противопоставимост спрямо трети лица

3.1. „Отделяне“ на недвижимите имоти

3.2. Правото на кредитора да бъде „предпочетен“

3.3. Особености при действието на вписването при заветниците

Раздел седемнадесети

ОТКАЗ ОТ ВЕЩНО ПРАВО

1. Фактически състав

2. Противопоставимост спрямо трети лица

2.1. Отказ от собственост

            2.2. Отказ от ограничено вещно право

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


УВОД Институтът на вписването на актове относно права върху недвижими имоти е част от класическата материя на българското вещно право. Той е включен във всички учебни курсове по вещно право и е предмет на анализ в множество научни изследвания. В тях могат да бъдат открити анализи както на процесуалния аспект на института – вписването като […]

ПРЕДГОВОР

от проф. д-р Венцислав Стоянов

Декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Настоящето изследване е посветено на възбраната в изпълнителното производство и възбрана в производството по вписване. Темата  представлява интерес както за правната теория, така и за практикувашите юристи. Изпълнителното производство получи нов импулс с приемането на Закона за частните съдебни изпълнители ДВ бр. 43/2005 г. и може да се каже, че всяко ново изследване в тази материя  ще се приеме с внимание. Същото може да се каже и за вписването, което години наред прави опити да премине от персоналната към реалната система. И в този смисъл всяко ново четиво, което осветлява проблемите на вписването, се приема с интерес.

Институтът на възбраната е от особено значение за цивилистиката. С него, като  в христоматиен пример се обяснява относителната недействителност. След анализа на  разпоредбата на чл. 452, ал. 2 ГПК се приема, че всички разпоредителни действия след вписаната възбрана са недействителни спрямо  взискателя и присъединилите се кредитори. При това тази относителна недействителност настъпва по право. За разлика от възбраната,  относителната недействителност при чл. 135 ЗЗД настъпва след искане на кредитора.  Интересът към възбраната не се изчерпва само с относителната недействителност, която възниква след нейното налагане. Възбраната като обезпечителна мярка може да се наложи както във всяко положение на делото до преключване на съдебното дирене във въззивното производство – чл. 389 ал. 1 ГПК, така и от съдебния изпълнител – чл. 449, ал. 2 ГПК. Именно това второ битие на възбраната е предмет на настоящото изследване. Изборът на авторите не е случаен – възбраната, налагана по реда на чл. 449, ал. 2 ГПК е по-често срещаната хипотеза.

Вписването на възбраната е предмет на анализ на втората част от книгата. Интересът към темата се дължи на няколко фактора. Основно това е действието на вписването на възбраната – то е смесено оповестително-защитно и конститутивно. Независимо дали става дума за вписване в книгите за вписване при индивидуалната възбрана или за вписване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по реда на чл. 715, ал. 1 ТЗ, и в двата случая вписването е част от фактическия състав на възбраната. При втората хипотеза се налага едно второ вписване в нотариалните книги, но действие  проявява вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Вписването на възбрана по реда на ЗКИР е предвидено да се осъществи в отделна част на имотната партида – част „Д“. И в този случай се третират два варианта на възбраната: обща или за отделен имот – чл. 64 ал. 1, т. 1 ЗКИР. Това е едно допълнително основание за интерес към темата.

Книгата е написана с ясен и точен език и е лесна за четене и разбиране. Използвана е много практика, предимно на ВКС, но и на окръжни и районни съдилища и това й придава определена практическа насоченост. Това обаче не я превръща в практически коментар, тъй като освен практиката обект на анализ са и отделни теоритични схващания в науката. Като цяло това е едно много полезно изследване на един основен институт в гражданското и гражданскопроцесуалното право.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

Глава първа

ВЪЗБРАНАТА

В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО ГПК

от д-р Димитър Иванов

1. Същност на възбраната

2. Нужно ли е съдебният изпълнител да вписва възбрана

при наличие на вече извършеното и вписване в обезпечителен процес?

3. Изпълнително действие ли е в възбраната и прекъсва ли вписването й давността, съответно срока по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК? Допустимо ли е да се налага възбрана върху несеквестируем имот?

4. Нужно ли е съдебният изпълнител да вписва възбрана при наличие на вече извършено вписване на искова молба по чл. 135 ЗЗД ?

5. В кой момент съдебният изпълнител следва да извърши проверка относно собствеността върху имота – към момента на налагане на възбраната или към момента на извършване на описа?

6. Как се описва имота във възбраната – по скица, нотариален акт, описание от службата по вписванията или други регистри?

7. Допустимо ли е да се налага възбрана върху недвижими имоти, за които няма строителни разрешения (незаконни строежи)?

8. Допустима ли е възбрана върху недвижим имот, който е образуван от разделянето на ипотекиран недвижим имот?

9. Обхваща ли възбраната върху поземлен имот и построените след налагането и постройки?

10. Несъразмерност при наложени възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК

11. Може ли да се налага възбрана при спряно изпълнително производство?

12. Осигурява ли привилегия възбраната при разпределението на съдебния изпълнител?

13. Проблемът с разбирането за последиците от относителната недействителност на извършените с възбраната разпореждания и приложима ли е хипотезата на чл. 638, ал.1 ТЗ, когато приобретателят недлъжник е в открито производство по несъстоятелност

14. Следва ли да се счита за присъединен по право кредитор с възбрана върху имот на трето лице, когато изпълнението е насочено спрямо същия този имот на основание вписана възбрана от друг кредитор преди прехвърлянето му?

15. Прекратява ли се принудителното изпълнение в случай, че изпълнителният титул бъде обезсилен, но в изпълнителното производство има присъединен по право кредитор с възбрана?

16. Чии публични задължения по смисъла на чл. 136, ал. 1, т. 6 ЗЗД се вземат предвид в разпределението, извършено от съдебен изпълнител, когато имотът е бил прехвърлен след възбрана в полза на трето лице?

17. Как се разрешава конкуренция между кредитор вписал искова молба по чл. 135 ЗЗД относно прехвърлителна сделка между длъжника и трето лице, и вписана възбрана в полза на НАП за вземания от това трето лице?

18. Може ли да се наложи възбрана върху обособена част от търговско предприятие и как въобще се насочва изпълнението върху това имущество на длъжника

Глава втора 

ВЪЗБРАНАТА

В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВПИСВАНЕ

от адв. д-р Ивайло Василев

1. Индивидуални и общи възбрани

2. Вписването като елемент от фактическия състав на възбраната

2.1. Вписване на възбрана по обезпечително производство по ГПК

2.2. Вписване на възбрана в индивидуалното принудително изпълнение

2.3. Вписване на възбрана в универсалното принудително изпълнение

2.4. Специфики относно описанието на имота и

представяне на скица от кадастралната карта

2.5. Специфики при заплащане на държавна такса за вписване на възбрана

3. Действие на вписването

3.1. Забрана за извършване на правни и фактически действия с имота,

които накърняват правата на кредиторe

3.2. Противопоставимост спрямо трети лица в полза на кредитора

3.3. Противопоставимост спрямо трети лица

в полза на купувача на възбранения имот

3.4. Противопоставимост в полза на присъединилите се кредитори

3.5. Противопоставима ли е възбраната

при оригинерно придобиване на вещни права върху имот?

3.6. Противопоставимост на възбраната

и исковете по чл. 440 ГПК и чл. 269 ДОПК

4. Заличаване на възбранитe

4.1. Хипотези на заличаване на възбрана

4.2. Действие на вписването при заличаване на възбрана

5. Усложнения относно заличаване на възбраните след публична продан на имота

5.1. Ограничават ли наложените възбрани върху имота

вещното право на собственост на купувача от публичната продан?

5.2. Подлежат ли на заличаване възбраните на основание чл. 175, ал. 1 ЗЗД?

5.3. Разпоредбите на чл. 496, ал. 2 ГПК и предложение de lege ferenda

5.4. Може ли купувачът от публичната продан

да иска от съдията по вписванията заличаване на възбраните?

ПРЕДГОВОР от проф. д-р Венцислав Стоянов Декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ Настоящето изследване е посветено на възбраната в изпълнителното производство и възбрана в производството по вписване. Темата  представлява интерес както за правната теория, така и за практикувашите юристи. Изпълнителното производство получи нов импулс с приемането на Закона за частните съдебни изпълнители ДВ […]