Признаци на обикновеното (недобросъвестно) владение по чл. 68 от Закона за собствеността

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ доктор по гражданско и семейно право Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, владение, чл. 68 от Закона за собствеността, фактическа власт, намерение Основни признаци Обикновеното (недобросъвестно) владение е дефинирано в чл. 68, ал. 1 ЗС. В него е посочено, че владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или […]

Отказът на съдията по вписванията. Основания и обжалване по съдебен ред

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ доктор по гражданско и търговско право Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, отказ на съдията по вписванията, обжалване на отказа, чл. 32а от Правилника за вписванията Независимо дали вписването се извършва в книгите за вписванията по ПВ или имотния регистър, съдията по вписванията е задължен да разпореди вписване, ако са спазени всички законови […]

Обхваща ли ипотеката върху земя и впоследствие изградените постройки?

Автори: адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, доктор по гражданско и семейно право и д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, ипотека, имоти, вещно право Статията има за цел да постави във фокус дебата относно обхвата на ипотечното право спрямо впоследствие изградените постройки върху ипотекираната земя. За постигането на тази цел са анализирани следните въпроси: каква е […]

Заличава ли се възбрана след публична продан на имота? (поглед към Тълкувателно решение от 10 юли 2018 г. по тълк. дело № 1/2015 г., ОСГТК на ВКС)

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ доктор по гражданско и семейно право Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, възбрана, заличаване, купувач, вписвания, публична продан, частен съдебен изпълнител, съдия по вписванията  Анализът изяснява правната логика в т. 3 от Тълкувателно решение от 10 юли 2018 г. по тълк. дело № 1/2015 г., ОСГТК на ВКС. Той е част от статия, […]

Ипотека върху имот – фактически състав при учредяване, противопоставимост спрямо трети лица, подновяване и ново вписване, заличаване

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ доктор по гражданско и семейно право Статията е част от анализ, публикуван в: Василев, Ив. Действие на вписването по българското вещно право. С.: Нова звезда, 2018 г., ISBN 978-619-198-093-2. Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, ипотека, учредяване на ипотека, противопоставимост спрямо трети лица, подновяване на ипотека, ново вписване на ипотека, заличаване на ипотека, съдебен изпълнител […]

Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, доктор по гражданско и семейно право Статията е публикувана в дайджест „Собственост и право“, както следва: Василев, Ив. Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие. – Собственост и право, бр. 7 от 2018 г., ISSN 1312-9473 Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, особени залози, вписванията, търговско предприятие, търговски регистър и регистър на […]

Правен режим на вещите. Понятие, видове, ценни книги, пари и имущество

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, доктор по гражданско и семейно право   Статията е публикувана в сп. „Общество и право“, както следва: Василев, И. Вещи – понятие и видове. – Общество и право, бр. 6 от 2018 г., ISSN 0204-85-23 Статията има за цел да осъвремени учението за вещите. Поставен е акцент както върху българското право и […]

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител

Автор: д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ Ключови думи: адвокат, гр. Пловдив, особен залог, търговско предприятие, продажба, частен съдебен изпълнител  Залогът на търговско предприятие доби изключително широка популярност след приемането на Закона за особените залози и се превърна в един от най-предпочитаните способи, чрез които заложните кредитори гарантират удовлетворението на обезпечените си вземания. В този смисъл и изпълнението […]

Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество

    адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ доктор по гражданско и семейно право   Статията е публикувана в дайджест „Собственост и право“, както следва: Василев, Ив. Специфики на вписванията при апорт на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 11 от 2018 г., ISSN 1312-9473   Настоящият анализ се концентрира върху въпросите, отнасящи […]

Кои вещни права върху имоти могат да се апортират в търговско дружество?

адв. ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ, доктор по гражданско и семейно право Статията е публикувана в дайджест „Собственост и право“, както следва: Василев, Ив. Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество. – Собственост и право, бр. 10 от 2018 г., ISSN 1312-9473 Анализът има практическо значение за търговците, съдружниците или акционерите, […]