Сделки между съсобственици по време на съдебната делба

В делбеното производство съсобствениците са необходими задължителни другари и съдът има задължение да следи за участието на всички съсобственици в делбата и да определи действителните им квоти, при които се допуска делбата. Извършените сделки между съсобствениците, независимо, че са по време на процеса, следва да бъдат взети предвид съгласно чл. 235, ал.3 ГПК. Касае се […]

Физическо лице, обезпечаващо банков кредит, по който кредитополучателят е търговец, може ли да има качеството на потребител и да се позовава на неравноправност на клаузи?

ВЪПРОС Физическо лице, обезпечаващо банков кредит, по който кредитополучателят е търговец, може ли да има качеството на потребител по Закона за защита на потребителите и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън неговата търговска и професионална дейност? ОТГОВОР По преценения за релевантен за делото въпрос, по […]

Може ли да се присъди обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за период, предхождащ момента, в който съдът приема трудовото правоотношение за прекратено?

По този въпрос е налице трайно установена практика на ВКС (вж. – ТР № 3/19.03.1996 г. по тълк. дело № 3/1995 г. на ОСГК на ВС, решение № 420/17.08.2010 г. по гр. д. № 905/2009 г. на ВКС, IV г. о., решение № 387/27.10.2011 г. по гр. д. № 1317/2010 г. на ВКС, IV г. […]

Задължения на съда при преценка на интереса на детето при спорове между родители относно дете

ВЪПРОС Следва ли при спор по чл. 51, ал. 4, съединен с иск по чл. 127а СК съдът да изследва служебно фактите и обстоятелствата, обуславящи интереса на детето, в това число мястото, условията и средата, при които то ще пребивава, както и разширеното семейство на родителя, който ще упражнява родителските права занапред и да допусне […]

Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

Процедурата по ремахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи е уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до […]

Допустимо ли е пазарната стойност на делбения имот да бъда повече от четири пъти по-ниска от стойността на претендираните подобрения?

Когато едно лице направи разноски за изцяло или отчасти чужд имот, същото има право на парично обезщетение въз основа на принципа за недопустимост на неоснователно обогатяване. В отношенията между съсобствениците на обезщетяване подлежат необходимите и полезни разноски. В ППВС № 6/1974 г., т. 2 е разяснено, че полезни разноски (подобрения) са тези, които са довели […]

Може ли да се придобие по давност придаваемо по регулация място, ако регулацията не е приложена по нито един от трите способа, предвидени в ЗТСУ (отм.)

Съгласно чл. 110 ЗТСУ /отм/, предвижданията на дворищно регулационните планове за предаване по регулация от имот към съседен парцел или за изравняване правото на собственост върху имотите, отредени за общи /съсобствени/ по регулация парцели има непосредствено отчуждително действие, но на основание чл. 33, ал.1 ЗТСУ /отм/, съдебната практика приема това действие за условно – ако […]

Придобиване на имот по давност спрямо лице, поставено под пълно запрещение

ВЪПРОС Може ли да се придобие недвижим имот с недобросъвестно владение в продължение на 10 години, което да се осъществява спрямо лице, което е поставено под пълно запрещение? ОТГОВОР Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под […]

Разваляне на договор за продажба на имот срещу задължение за издръжка и гледане

ВЪПРОС Когато се установи, че за известен период от време приобретателите по алеаторен договор не са изпълнявали задълженията за гледане и издръжка, подлежи ли на разваляне този договор поради неизпълнение? ОТГОВОР Отговорът на този въпрос произтича от естеството на поетото задължение, което е трайно и продължително-до смъртта на кредитора. Това, което длъжникът трябва да престира […]

Притежава ли право на иск собственикът на крадена или изгубена вещ след изтичане на 3-годишния срок по чл. 78, ал. 2 ЗС?

В теорията и практиката е безспорно, че с правилото на чл. 78, ал. 1 ЗС е уреден оригинерен придобивен способ по отношение на собствеността върху движимите вещи и ценните книги на приносител. Фактическият състав на този способ включва: (1) установяване на фактическа власт (2) въз основа на правно основание – транслативен акт, годен да прехвърли […]