ООД – въпроси и отговори от ТР на ВКС № 1/2020 г.

ВЪПРОСИ Въз основа на разпореждане от 04.06.2020 г. на председателя на Върховния касационен съд и решение на ОСТК от 23.11.2022 г. предмет на тълкувателното производство са следните окончателно формулирани въпроси: По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците […]

Отнемане на незаконно придобито имущество – ТР на ВКС

ВЪПРОСИ Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 15.10.2021 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по искане на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Министъра на правосъдието и Главния прокурор на Република България. Въпросите, предмет на тълкувателното дело, противоречиво […]

Доказване на пропуснати ползи – ТР на ВКС

ВЪПРОС Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 10.11.2021 г. на Председателя на ВКС на основание чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ, вр. чл. 128, ал. 1 ЗСВ по правния въпрос: Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от […]

Иск на купувач по предварителен договор, който не е платил цялата цена – ТР на ВКС

ВЪПРОС Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко – продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата […]

Обратно действие на избора на режим на разделност от съпрузи

ВЪПРОС Относно това дали избраният режим на разделност действа за напред или има обратно действие. ОТГОВОР СК от 2009 г. уреди три възможни режима на имуществени отношения между съпрузи – законов режим на разделност, сключване на брачен договор или режим на съпружеска имуществена общност, който е приложим освен когато изрично съпрузите са го избрали и […]

Допуска ли чл. 8, ал. 4 ЗН наследяване по право на заместване и за съребрените роднини? – ТР на ВС

Разпоредби от Закона за наследството Чл. 8. (1) Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части. (2) Когато починалият е оставил само братя и сестри заедно с възходящи във втора или по-горна степен, първите получават две трети от наследството, а възходящите – една трета. (3) В случаите на предходните алинеи еднокръвни […]

Нищожност на договора – ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 13.01.2023 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2020 Г., ОСГTК НА ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 7 ОТ 13.01.2023 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2020 Г., ОСГTК НА ВКС СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОР СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ НЕОБХОДИМИ ДРУГАРИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПРЕДЯВЕН ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ ИСК ЗА НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРА. Чл. 216, ал. 2 ГПК Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии в съдебно […]

Ограничаване и лишаване от родителски права

адв. д-р Ивайло Василев тел.: 0896733134 Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, ограничаване на родителски права, лишаване от родителски права, дете. Ограничаване на родителски права Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, по искане на родител компетентният районният съд взема съответни мерки в интерес на […]

Съдебна делба на имот и правен интерес при иск за прогласяване на нищожност на сключен от наследодателя договор над размера на наследствената квота

адв. д-р Ивайло Василев тел.: 0896733134 Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, нищожност, съдебна делба, недвижим имот, нотариален акт, правен интерес. ВЪПРОС Разполага ли наследник с правен интерес да иска прогласяване на нищожност на сключени от наследодателя договори изцяло и над размера на наследствената си квота? ОТГОВОР Налице е трайна практика на […]

Нищожен или унищожаем е договор, сключен от лице, което не може да разбира или ръководи действията си?

адв. д-р Ивайло Василев тел.: 0896733134 Ключови думи: адвокат от Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, унищожаемост на договора, дееспособен, трайна неспособност да разбира и ръководи действията си, чл. 31, ал. 1 ЗЗД, Тълкувателно решение от 30.05.2022 г. по тълк. дело № 5/2020 г. на ОСГТК на ВКС. Закон за задълженията и договорите Чл. 31. Унищожаем е […]