Правен интерес и допустимост на иска по чл. 422 ГПК при отменено разпореждането за незабавно изпълнение и обезсилен изпълнителен лист

ВЪПРОС Има ли заявителят правен интерес и допустим ли е искът по чл. 422 ГПК, след като е било отменено разпореждането за незабавно изпълнение и е обезсилен издаденият изпълнителен лист? ОТГОВОР По въпросът, по който е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, е формирана обилна, постоянна и еднопосочна практика на ВКС, която изцяло се споделя […]

Клаузите за индексация на цените на А1 България са нищожни, постанови Районен съд – Пловдив

Резюме: На 20.12.2023 г. Районен съд – Пловдив постанови решение, с което призна за нищожна клауза в договор на потребител с мобилния оператор А1 България за индексация на цените на предоставяните услуги. Мобилният оператор е осъден, също така, да възстанови надвзети суми на потребителя по приложената нищожна клауза в договора, както и да заплати разноските […]

Отказ от наследство, извършен от ненавършило пълнолетие дете

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 23.01.2024 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2021 Г., ОСГК НА ВКС 1. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО, ИЗВЪРШЕН ОТ НЕНАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ, Е НЕДОПУСТИМ. СЪЩИЯТ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТКАЗ ОТ ПРАВА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 130, АЛ. 4 СК. 2. ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РАЙОННИЯ СЪД ПО РЕДА НА ЧЛ. 130, АЛ. 3 […]

За даването на „подходящ срок“ при разваляне на договор

ВЪПРОС Следва ли изявлението на кредитора за даване на допълнителен „подходящ“ срок, поискан от длъжника, за изпълнение на забавени СМР по ненаименуван договор, съчетаващ елементи на договор за учредяване на вещно право на строеж и на договор за изработка, да бъде тълкувано като такова по смисъла на чл. 87, ал. 1 ЗЗД, доколкото последната норма […]

За знанието на третото лице при предявен Парлов иск и наложена възбрана

ВЪПРОС За знанието на третото лице – купувач за увреждащия кредиторите на неговия продавач характер на прехвърлителната сделка и значението в тази връзка на вписана преди договора възбрана върху прехвърляния имот. ОТГОВОР Произнасяне по идентичен правен въпрос е направено с Решение № 137/10.03.2010. по гр.д. № 836/2009г. на ВКС, III г.о. Прието е, че елемент […]

По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

ВЪПРОС По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му? ОТГОВОР Така поставеният въпрос е намерил разрешение в постановеното към момента Тълкувателно решение №1/31.05.2023г. по тълк.д.№1/2020г. на ОСТК на Върховен касационен съд,представляващо задължителна за съдилищата съдебна практика. В […]

Продажба на застроен поземлен имот и презумпцията на чл. 92 ЗС

ВЪПРОС При сключване на разпоредителна сделка със застроен поземлен имот, когато собственикът не е посочил изрично, че построената в него сграда не е предмет на прехвърлянето и че запазва същата тази сграда за себе си, важи ли презумпцията на чл. 92 ЗС и приобретателят на имота става ли собственик и на построеното в него? ОТГОВОР […]

Освобождава ли се от отговорност по чл. 109 ЗС собственикът на ограда, посредством която се създават пречки за ползването на съседен недвижим имот, когато състоянието на оградата е резултат от развитието на естествени природни процеси ?

собственикът на ограда, посредством която се създават пречки за ползването на съседен недвижим имот, когато състоянието на оградата е резултат от развитието на естествени природни процеси, не се освобождава от отговорност по чл. 109 ЗС . Съображенията за този отговор са следните:Съгласно чл. 109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което го смущава […]

Допустима ли е делба на дворно място, застроено със сграда в режим на етажна собственост, ако не всички съсобственици на дворното място притежават самостоятелни обекти на собственост в жилищната сграда?

Ако някой от съсобствениците на дворното място не притежава самостоятелен обект на собственост от построената в имота сграда в режим на етажна собственост, делбата на дворното място би била допустима, освен ако този съсобственик би могъл да получи разрешение за нов строеж, пристрояване или надстрояване при условията на чл. 183, ал. 4 ЗУТ – вж. […]

Правен интерес при водене на отрицателен установителен иск за собственост

ВЪПРОС Налице ли е правен интерес от водене на отрицателен установителен иск за собственост от ищец, който упражнява фактическа власт върху имота и има очакване да придобие собствеността по давност, спрямо ответник, който се легитимира като собственик въз основа на правна сделка, сключена с несобственик? ОТГОВОР ринципни разяснения относно правния интерес за предявяване на отрицателен […]