Допустима ли е делба на дворно място, застроено със сграда в режим на етажна собственост, ако не всички съсобственици на дворното място притежават самостоятелни обекти на собственост в жилищната сграда?

Ако някой от съсобствениците на дворното място не притежава самостоятелен обект на собственост от построената в имота сграда в режим на етажна собственост, делбата на дворното място би била допустима, освен ако този съсобственик би могъл да получи разрешение за нов строеж, пристрояване или надстрояване при условията на чл. 183, ал. 4 ЗУТ – вж. […]

Правен интерес при водене на отрицателен установителен иск за собственост

ВЪПРОС Налице ли е правен интерес от водене на отрицателен установителен иск за собственост от ищец, който упражнява фактическа власт върху имота и има очакване да придобие собствеността по давност, спрямо ответник, който се легитимира като собственик въз основа на правна сделка, сключена с несобственик? ОТГОВОР ринципни разяснения относно правния интерес за предявяване на отрицателен […]

Сделки между съсобственици по време на съдебната делба

В делбеното производство съсобствениците са необходими задължителни другари и съдът има задължение да следи за участието на всички съсобственици в делбата и да определи действителните им квоти, при които се допуска делбата. Извършените сделки между съсобствениците, независимо, че са по време на процеса, следва да бъдат взети предвид съгласно чл. 235, ал.3 ГПК. Касае се […]

Физическо лице, обезпечаващо банков кредит, по който кредитополучателят е търговец, може ли да има качеството на потребител и да се позовава на неравноправност на клаузи?

ВЪПРОС Физическо лице, обезпечаващо банков кредит, по който кредитополучателят е търговец, може ли да има качеството на потребител по Закона за защита на потребителите и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън неговата търговска и професионална дейност? ОТГОВОР По преценения за релевантен за делото въпрос, по […]

Може ли да се присъди обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за период, предхождащ момента, в който съдът приема трудовото правоотношение за прекратено?

По този въпрос е налице трайно установена практика на ВКС (вж. – ТР № 3/19.03.1996 г. по тълк. дело № 3/1995 г. на ОСГК на ВС, решение № 420/17.08.2010 г. по гр. д. № 905/2009 г. на ВКС, IV г. о., решение № 387/27.10.2011 г. по гр. д. № 1317/2010 г. на ВКС, IV г. […]

Задължения на съда при преценка на интереса на детето при спорове между родители относно дете

ВЪПРОС Следва ли при спор по чл. 51, ал. 4, съединен с иск по чл. 127а СК съдът да изследва служебно фактите и обстоятелствата, обуславящи интереса на детето, в това число мястото, условията и средата, при които то ще пребивава, както и разширеното семейство на родителя, който ще упражнява родителските права занапред и да допусне […]

Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

Процедурата по ремахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи е уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания по ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до […]

Допустимо ли е пазарната стойност на делбения имот да бъда повече от четири пъти по-ниска от стойността на претендираните подобрения?

Когато едно лице направи разноски за изцяло или отчасти чужд имот, същото има право на парично обезщетение въз основа на принципа за недопустимост на неоснователно обогатяване. В отношенията между съсобствениците на обезщетяване подлежат необходимите и полезни разноски. В ППВС № 6/1974 г., т. 2 е разяснено, че полезни разноски (подобрения) са тези, които са довели […]

Може ли да се придобие по давност придаваемо по регулация място, ако регулацията не е приложена по нито един от трите способа, предвидени в ЗТСУ (отм.)

Съгласно чл. 110 ЗТСУ /отм/, предвижданията на дворищно регулационните планове за предаване по регулация от имот към съседен парцел или за изравняване правото на собственост върху имотите, отредени за общи /съсобствени/ по регулация парцели има непосредствено отчуждително действие, но на основание чл. 33, ал.1 ЗТСУ /отм/, съдебната практика приема това действие за условно – ако […]

Придобиване на имот по давност спрямо лице, поставено под пълно запрещение

ВЪПРОС Може ли да се придобие недвижим имот с недобросъвестно владение в продължение на 10 години, което да се осъществява спрямо лице, което е поставено под пълно запрещение? ОТГОВОР Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под […]