Завещание на дружествени дялове в ЕООД и права на заветника

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

В съдебната практика на ВКС е поставен следния въпрос:

Допустим ли е иск на заветник, придобил по силата на частно завещание, правата върху дялове в ООД /съотв. ЕООД/ срещу наследници по закон на същия наследодател и изключва ли се правният интерес от такъв иск от разпоредбата на чл. 157, ал. 1 ТЗ?

Отговорено е по следния начин:

Заветникът на определена вещ придобива правото върху нея от датата на откриване на наследството /така Р. № 300 от 17.12.2012 г. по гр. д. № 127/2012 г., Първо г.о. на ВКС, ГК/. Съгласно чл. 129, ал. 1 ТЗ дружественият дял може да се прехвърля или наследява. Под дружествен дял в закона / чл. 129, 131 и чл. 137, ал. 1, т. 2 ТЗ/ и в правната доктрина и практика се разбира от една страна: самото членствено правоотношение като съвкупност от взаимни насрещни права и задължения между съдружник и ООД, а от друга: съответната на дела в капитала част от чистото имущество на дружеството-чл. 127 ТЗ. При прекратяване на дружеството този дружествен дял се трансформира в ликвидационен дял. Следователно, във всички случаи на частно завещание с предмет дружествени дялове в еднолично ООД, при положение, че са спазени съответните разпоредби на Закона за наследството, последиците на придобиване от заветника на правата по завета на дружествени дялове ще настъпят по отношение на него, независимо от това, дали той разполага с правото да иска продължаване по чл. 157, ал. 1 ТЗ на дейността на едноличното дружество, доколкото, при липса на такава възможност, ще се пристъпи към прекратяване и ликвидация на самото дружество, а заветникът ще разполага с правото на ликвидационен дял.

Или в обобщение на изложеното: правният интерес на заветника от иск за установяване на правото му върху дружествени дялове в ЕООД не е обвързан от наличието или липсата на предвидената в закона възможност по чл. 157, ал. 1 ТЗ за продължаване дейността на самото дружество, както неправилно е прието в обжалваното въззивно решение. Правният интерес като абсолютна процесуална предпоставка за съществуване на правото на иск на едно лице за защита на твърдяно негово материално право е налице винаги, когато друг правен субект го оспорва, застрашава или нарушава по някакъв начин.

Чл. 129 ТЗ

Чл. 157, ал. 1 ТЗ

Вж. РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 18.02.2019 Г. ПО Т. Д. № 777/2018 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС