„Вписванията по вещното право“ от адв. д-р Ивайло Василев