Може ли кредиторът да иска вписване в имотен регистър на съдебно решение в полза на длъжника?

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

Въпросът е по приложението на чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ.

Разпоредбата на чл.8,ал.1 ПВ допуска вписвания да се извършват от всеки, който има интерес от вписването. Разпоредбата на чл.531,ал.1 ГПК предвижда, че охранителното производство започва с писмена молба от заинтересовано лице. С ТР № 1 /2010 г. по т.д. № 1 /2009 г. ОСГТК на ВКС прие, че молбата за вписване слага началото на охранително производство.

Настоящият състав приема, че от разпоредбата на чл.115,ал.2 ЗЗД не следва да се направи извод, че отбелязване може да поиска само ищецът. Адресат на тази разпоредба е съдът, който уважава иска по чл.19,ал.3 ЗЗД за вещно право върху недвижим имот, исковата молба по който е вписана. Диспозицията на разпоредбата предвижда задължение за съда в диспозитива на решението си да укаже на ищеца да извърши отбелязване на решението в шестмесечен срок, тъй като след изтичането на този срок вписването на исковата молба губи действието си. Тази разпоредба не предвижда правомощия на съда извън спорното съдебното производство по иска с правно основание чл.19,ал.3 ЗЗД за вещно право върху недвижим имот. В частност тя не разрешава последващия във времето въпрос дали друго лице, освен ищецът, чийто иск е уважен, е легитимирано да извърши отбелязването на влязлото в сила решение. Поради което от нея не може да се направи извод, че друго лице, освен ищецът, чийто иск е уважен, не е легитимирано да извърши отбелязването на влязлото в сила решение.

Наличието на правен интерес от искано отбелязвано на влязло в сила решение на основание чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ следва да се преценява от съдията по вписванията, а по жалба срещу негов отказ – от окръжния съд, който разглежда жалбата, тъй като съгласно чл.278,ал.2 ГПК, ако съдът отмени обжалваното определение, той решава сам въпроса по жалбата за наличието на правен интерес у лицето, което иска вписването, който е обуславящ по отношение на въпроса за наличието на предпоставки да бъде извършено вписването.

От изложеното настоящият състав приема извода, че всяко лице, което има правен интерес, може да извърши отбелязване в службата по вписванията на влязло в сила решение на основание чл.115,ал.2 ЗС и чл.14 ПВ.

Така Определение № 141 от 10.09.2020 г. по ч.гр.д. № 1470/2020 г., I г.о. на ВКС