Произнасяне за вината в бракоразводния процес – практика на ВКС

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

В практиката на ВКС се поставя следния въпрос:

Ако само единият съпруг е поискал произнасяне по въпроса за вината, трябва ли единствено на това основание бракът да бъде прекратен задължително по вина на съпруга, който не е поискал произнасяне по този въпрос?

Даден е следният отговор:

Брачната вина е субективното отношение на съпруга към брачните му нарушения и техния резултат-дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Вината обаче не е елемент от състава на чл. 49, ал. 1 от СК и не обуславя уважаването или отхвърлянето на иска за развод. Съдът се произнася относно вината само ако някой от съпрузите е поискал това/чл. 49, ал. 3 от СК/. Искането от едната страна за произнасяне по вината, поражда правомощието на съда да преценява вината и на двете страни. Това е така, тъй като искането за произнасянето по вината не е субективно право на една от страните по спора да получи съдебно постановление само относно вината на другата страна. Повдигайки този въпрос, страната единствено инициира произнасяне на съда относно вината въз основа на събраните по делото доказателства, но не може да ограничи това произнасяне само до вината на противната страна. В този смисъл е както доктрината/Л. Н., „Семейно право“, изд.1977 г., стр.252/, така и съдебната практика/решение № 1129 от 30.04.1969 г. по гр. д. № 690/1969 г. на ІІ Г. О. на ВС, решение № 379 от 18.02.1969 г. по гр. д. № 3361/1968 г. на ІІ Г. О. на ВС и т. 5 и т. 6 от ППВС № 10 от 3. ХІ.1971 г. по гр. д. № 5/1971 г./ Това разрешение на въпроса е дадено по време на действието на чл. 21, ал. 2 от Семейния кодекс от 1968 г. Разпоредбата е еднаква по съдържание с нормата на чл. 49, ал. 3 от сега действащия Семеен кодекс и въпреки изтеклия продължителен период от време няма принципна причина да се тълкува по различен начин.

Поради естеството на искането на страната за произнасяне по вината, то не се преклудира на основание чл. 133 от ГПК и може да се повдигне до приключване на устните състезания пред въззивната инстанция.

Така РЕШЕНИЕ № 189 ОТ 07.10.2015 Г. ПО ГР. Д. № 7400/2015 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС