Възражение на длъжника срещу заповед за изпълнение, подадено по реда на чл. 423 ГПК

Адвокат д-р Ивайло Василев

тел.: 0896733134

e-mail: vasileff.lawfirm@gmail.com

КОГА МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 423 ГПК?

Възражението по чл. 423 ГПК се подава пред компетентния съд в случаите, когато длъжникът е бил лишен от възможността да оспори издадената заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК или заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК.

КОГА СЕ СЧИТА, ЧЕ ДЛЪЖНИКЪТ Е ЛИШЕН ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОСПОРИ ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ЗАПОВЕДТА ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ?

Законодателят посочва следните хипотези:

1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;

2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;

3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;

4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

ПРАВЕН ЕФЕКТ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ГПК

Ако съдът уважи възражението на длъжника по чл. 423 ГПК, съдът указва на кредитора, че разполага с 1-месечен сток да предяви искова молба срещу длъжника. По този начин длъжникът получава възможност да направи всички свои възражения срещу претенциите на крадитора и да се защити пълноценно, каквато възможност той няма в заповедното производство.

Ако възражението е срещу заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, съдът спира принудителното изпълнение, провеждано от частен съдебен изпълнител.

Ако обаче възражението е срещу заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, съдът няма възможност да спре принудителното изпълнение, провеждано от частен съдебен изпълнител, освен ако не представи надлежно обезпечение пред съда.

Ключови думи: адвокати в Пловдив, адвокатска кантора в Пловдив, заповедно производство, възражение на длъжника, чл. 423 ГПК, заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, частен съдебен изпълнител, изпълнително дело, покана за доброволно изпълнение, призовка, адвокат д-р Ивайло Василев.